reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXII/120/2016 Rady Miejskiej w Sianowie

z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Sianów na rok 2016"

Na podstawie art. 11 a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie, uchwala się co następuje:

Rozdział 1.
Kierunki polityki Gminy i Miasta Sianów

wobec problemu bezdomności zwierząt domowych

§ 1. 1. W celu zapobiegania bezdomności zwierząt przyjmuje się "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Sianów na rok 2016", zwany dalej Programem.

2. Celami Programu są :

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy i miasta Sianów w szczególności poprzez poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt,

2) zapewnienia schronienia dla wolnożyjących kotów poprzez ustawienie domków na terenie gminy i miasta,

3) zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych w szczególności poprzez intensywną sterylizację psów i kotów oraz usypianie ślepych miotów,

4) propagowanie ograniczania i kontroli rozrodczości zwierząt domowych,

5) edukacja mieszkańców gminy Sianów na temat zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków właścicieli wobec zwierząt domowych,

6) przeprowadzanie wyłapywania bezdomnych psów z terenu gminy i miasta Sianów.

§ 2. Koordynację realizacji Programu powierza się Referatowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie.

§ 3. Realizację Programu zapewniają:

1) Urząd Gminy i Miasta w Sianowie jako koordynator realizacji Programu,

2) Straż Miejska w Sianowie oraz Policja poprzez egzekwowanie przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zwierząt w odniesieniu do właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich oraz innych obowiązków ustalonych w odrębnych przepisach,

3) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt we współpracy z organami Inspekcji Weterynaryjnej i samorządem lekarsko - weterynaryjnym,

4) Gminny Punkt Edukacji Ekologicznej działający przy Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie i placówki dydaktyczne znajdujące się na terenie gminy Sianów w zakresie prowadzenia edukacji mieszkańców gminy.

Rozdział 2.
Formy przeciwdziałania bezdomności zwierząt i edukacja mieszkańców

§ 4. W celu poszukiwania dla bezdomnych psów i kotów nowych właścicieli, Urząd Gminy i Miasta w Sianowie zamieszcza na stronach internetowych i tablicach ogłoszeń Gminy i Miasta Sianów informacje o osobach, które chcą otoczyć opieką bezdomnego psa lub kota oraz osób deklarujących chęć oddania zwierząt pod opiekę.

§ 5. W celu przeciwdziałania bezdomności zwierząt:

1) Straż Miejska w Sianowie prowadzi "telefon zaufania" do przekazywania informacji o znęcaniu się nad zwierzętami lub niewywiązywaniu się z nałożonych prawem obowiązków przez opiekunów zwierząt i pośredniczy w przekazywaniu zwierząt pomiędzy opiekunami,

2) Gmina Sianów prowadzi kampanię informacyjną propagującą przeprowadzanie zabiegów sterylizacji zwierząt zapobiegającym nadmiernemu, niekontrolowanemu wzrostowi populacji bezdomnych zwierząt w formie ulotek, artykułów w gazetach, na stronach internetowych oraz innych akcji edukacyjnych,

3) Gmina Sianów prowadzi okresowo wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Zadanie to wykonywać będzie Ochotnicza Straż Pożarna w Sianowie, na podstawie pisemnej umowy,

4) Gmina Sianów bezdomne zwierzęta umieszczać będzie w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt " Leśny zakątek" w Koszalinie ul. Mieszka I 55,

5) Gmina Sianów zapewni dokarmianie bezdomnych kotów znajdujących się na terenie Gminy i Miasta Sianów poprzez zakup karmy i przekazanie jej sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli lub osobom działającym społecznie na rzecz ochrony zwierząt,

6) Społeczni opiekunowie zwierząt, zgodnie z listą znajdującą się w dokumentach urzędowych, działający na terenie gminy i miasta Sianów w razie konieczności sprawują opiekę nad wolno żyjącymi kotami.

§ 6. Dla realizacji działań dotyczących ograniczania bezdomności zwierząt domowych Gmina i Miasto Sianów może udzielać organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt dotacji celowych na podstawie odrębnych przepisów.

§ 7. W celu zapewnienia miejsc dla zwierząt gospodarskich Gmina Sianów wskazuje gospodarstwo rolne znajdujące się w miejscowości Sieciemin, posesja nr 6.

§ 8. Gmina Sianów zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowym z udziałem zwierząt, zgodnie z podpisaną umową na świadczenie usług weterynaryjnych z lekarzem weterynarii Zbigniewem Grabarkiem - Usługi Weterynaryjne Malechowo 55 A.

Rozdział 3.
Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych

§ 9. 1. W celu zapobiegania powstawaniu nadmiernej populacji bezdomnych zwierząt, wprowadza się sterylizację oraz kastrację wyłapanych bezdomnych psów i kotów.

2. W przypadku konieczności wykonania obligatoryjnej sterylizacji lub kastracji zwierząt w schronisku, zabiegi przeprowadzać będzie Gabinet Weterynaryjny TELVET z siedzibą w Koszalinie.

3. Zabiegi, o których mowa w ust.1 i 2 będą przeprowadzane wyłącznie przez lekarzy weterynarii w lecznicach dla zwierząt.

4. Po przeprowadzeniu zabiegu, o którym mowa w ust. 1 i 2 bezdomne koty będą dostarczane do swoich miejsc pobytu lub do schroniska dla zwierząt, a bezdomne psy będą dowożone do schroniska dla zwierząt.

5. Zabiegom określonym w ust.1 i 2 podlegają zwierzęta porzucone przez człowieka i psy nie posiadające znaku identyfikacyjnego wyłapane przez uprawniony podmiot, jeżeli nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.

§ 10. 1. Gmina Sianów umożliwia bezpłatne usypianie ślepych miotów.

2. Usypianie ślepych miotów odbywać się będzie w Gabinecie Weterynaryjnym w Sianowie, ul. Łużycka 4/1.

3. Informacja o możliwości usypiania ślepych miotów będzie zamieszczana na tablicach ogłoszeń Gminy i Miasta Sianów.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 11. Gmina planuje przeznaczyć na realizację programu środki finansowe, w kwocie 40.000 zł w ramach umów na świadczenie usług lub zlecenia zadań publicznym organizacjom pozarządowym, w następujący sposób:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt: kwota 16.000 zł,

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie kwota 7.000 zł,

3) odławianie bezdomnych zwierząt kwota 6.000 zł,

4) obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów, wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt kwota 11.000 zł.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie, po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Janusz Machała

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o.

Kancelaria audytorska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama