reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XX.175.2016 Rady Gminy Darłowo

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Darłowo na 2016 rok"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), art. 11 a ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.,) oraz po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii, zarządców obwodów łowieckich i organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na obszarze Gminy Darłowo, Rada Gminy Darłowo uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Darłowo na 2016 rok", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Darłowo.

§ 3. Traci moc uchwała Nr V.27.2015 Rady Gminy Darłowo z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Darłowo".

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Darłowo


Grzegorz Hejno


Załącznik do Uchwały Nr XX.175.2016
Rady Gminy Darłowo
z dnia 30 marca 2016 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Darłowo.

§ 1. Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Podstawowym zadaniem opracowania niniejszego programu jest określenie celów i kierunków działalności Gminy Darłowo zwanej dalej Gminą wobec problemu bezdomności zwierząt domowych.

§ 2. 1. Rada Gminy Darłowo określa następujące cele gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych:

1) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy;

2) ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych;

3) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy;

4) edukację mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

2. Wykonawcami programu są:

1) Urząd Gminy Darłowo;

2) Straż Gminna, Policja i Straż Pożarna oraz organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia i fundacje, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt w sposób niestwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt oraz nie zadający im cierpienia;

3) Lecznica Zwierząt, ul. Morska 43 B, 76-150 Darłowo - zapewniająca całodobową opiekę weterynaryjną;

4) Schronisko dla zwierząt, prowadzone przez Towarzystwo Ochrony Zwierząt "ANIMALS" w Białogardzie, ul. Zwycięstwa 58, 78-200 Białogard - zapewniające miejsca dla bezdomnych zwierząt odławianych z terenu Gminy Darłowo oraz obligatoryjną ich sterylizację i kastrację

5) dzierżawcy obwodów łowieckich na terenie Gminy Darłowo.

§ 3. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane będzie poprzez:

1) zbieranie z terenu Gminy psów oraz innych zwierząt bezdomnych, zagubionych, wałęsających się, pozostających bez opieki właściciela przez Straż Gminną oraz służby weterynaryjne;

2) odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, oraz nie będzie zadawał im cierpienia;

3) umożliwienie przekazania pod tymczasową opiekę Gminy zwierząt, które w wyniku wypadków losowych (zgon właściciela, długotrwały pobyt w szpitalu, itp.) utraciły właściciela;

4) zapewnienie opieki lekarsko-weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia bezdomnym zwierzętom zebranym z terenu Gminy oraz zwierzętom, które utraciły właściciela;

5) dokarmianie wolno żyjących kotów znajdujących się na terenie Gminy Darłowo poprzez zakup karmy i przekazanie jej sołtysom lub osobom działającym społecznie na rzecz ochrony zwierząt;

6) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających tymczasowo pod opieką Gminy poprzez zamieszczanie na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Darłowo informacji o zwierzętach oczekujących na nowego opiekuna, o osobach, które chcą otoczyć opieką bezdomnego psa lub kota oraz o osobach deklarujących uzasadnioną konieczność oddania zwierząt pod opiekę; jednostkami odpowiedzialnymi za rozpowszechnianie powyższych informacji są: Referat Komunalny Urzędu Gminy Darłowo oraz Straż Gminna;

7) gospodarstwem rolnym zapewniającym miejsca zwierzętom gospodarskim jest gospodarstwo rolne znajdujące się w miejscowości Rusko 6, 76-150 Darłowo;

8) w przypadku stwierdzenia dużej ilości wałęsających się psów na terenie gminy Darłowo, Gmina zleci okresową akcję wyłapywania bezdomnych zwierząt;

9) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej rannym zwierzętom, zgodnie z podpisaną umową na świadczenie usług weterynaryjnych, tj. Lecznicą Zwierząt, ul. Morska 43 B, 76-150 Darłowo.

§ 4. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane będzie poprzez:

1) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego traktowania zwierząt;

2) wprowadzenie mechanizmów finansowych zachęcających właścicieli zwierząt do ich sterylizacji i kastracji, polegających na zwolnieniu z opłaty od posiadania psów właścicieli zwierząt wysterylizowanych i wykastrowanych;

3) wprowadzenie mechanizmów finansowych zachęcających mieszkańców Gminy do adopcji zwierząt pozostających pod tymczasową opieką Gminy, polegających na sfinansowaniu pierwszej wizyty u lekarza weterynarii;

4) współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących w zakresie ograniczania ich rozrodczości;

5) umożliwienie bezpłatnego usypiania "ślepych miotów" do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku w budżecie Gminy; podmiotami odpowiedzialnymi za usypianie "ślepych miotów" będzie Lecznica Zwierząt, przy ul. Morskiej 43 B, 76-150 Darłowo.

§ 5. Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt realizowana będzie poprzez:

1) zachęcenie nauczycieli w szkołach z terenu Gminy do włączenia treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczania liczby zwierząt poprzez sterylizację i kastrację;

2) współpraca z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców Gminy w ramach działalności w tego typu organizacjach;

3) organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy na temat humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności, we współpracy z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami.

§ 6. Gmina Darłowo zapewnia w budżecie środki finansowe w wysokości 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych 00/100) na realizację zadań Gminy związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt i opieką nad zwierzętami bezdomnymi, co uruchomi mechanizmy finansowe zachęcające mieszkańców Gminy do sterylizacji, kastracji oraz adopcji zwierząt pozostających pod tymczasową opieką Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Darłowo


Grzegorz Hejno

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Chmielniak Adwokaci Spółka Partnerska Adwokatów i Radców Prawnych

Kancelaria prawna specjalizująca się w sprawach karnych gospodarczych i karnych skarbowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama