reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XX/221/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

z dnia 31 marca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz.1515 i 1890) oraz na podstawie art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651 i 1936) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/260/2000 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew rosnących na terenie gminy Borne Sulinowo wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Dąb szypułkowy (Quercus robur), rosnące na terenie Nadleśnictwa Czarnobór, oddział leśny 213f, obręb ewidencyjny Borne, gm. Borne Sulinowo.",

b) uchyla się ust. 2,

c) ust 3 otrzymuje brzmienie:

Dąb szypułkowy (Quercus robur) - 2 szt., rosnące na terenie Nadleśnictwa Czarnobór, oddział leśny 294g, obręb ewidencyjny Borne, gm. Borne Sulinowo.",

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Dąb szypułkowy (Quercus robur) rosnące na terenie Nadleśnictwa Czarnobór, oddział leśny 293h, obręb ewidencyjny Borne , gm. Borne Sulinowo.",

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) - 2 szt., rosnące na terenie Nadleśnictwa Czarnobór, oddział leśny 294g, obręb ewidencyjny Borne, gmina Borne Sulinowo.",

f) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

Wymiary, mapę przedstawiającą położenie pomników przyrody, o których mowa w ust.1, 3-5, określają załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

W stosunku do pomników przyrody, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, wprowadza się następujące zakazy:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;

5) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;

6) zmiany sposobu użytkowania ziemi.";

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

1. W stosunku do pomników przyrody, o których mowa w § 1, w ramach czynnej ochrony, ustala się:

1) obowiązek stałego monitoringu stanu zdrowotnego pomników przyrody oraz wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających;

2) wykonywanie działań w celu utrzymania stanu właściwego pomników przyrody i realizacji celów ochrony;

3) obowiązek stałego monitoringu oznakowania pomników przyrody i uzupełniania jego braków.

2. Nadzór nad pomnikami przyrody, o których mowa w § 1, sprawuje Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarnobór.

3. Celem ochrony pomników przyrody, o których mowa w § 1, jest:

1) ochrona walorów krajobrazowych, zieleni oraz zadrzewień;

2) utrzymywanie właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, a także pozostałych zasobów, tworów i składników przyrody;

3) kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację, informowanie i promocję w dziedzinie ochrony przyrody.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Dariusz Czerniawski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/221/2016
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 31 marca 2016 r.

Lp.

Obiekt poddany ochronie

Nazwa pomnika przyrody, gatunek

Obwód
w cm mierzony na wysokości 130 cm

Wysokość (m)

Lokalizacja

Współrzędne geograficzne

(PUWG 1992)

1.

Drzewo

Dąb szypułkowy

(Quercus robur)

390 cm

25 m

Nadleśnictwo Czarnobór, oddział leśny 213f, obręb ew. Borne, gm. Borne Sulinowo

X: 346 033

Y: 637 462

2.

Drzewo

Dąb szypułkowy

(Quercus robur)

372 cm

26 m

Nadleśnictwo Czarnobór, oddział leśny 293h, obręb ew. Borne, gm. Borne Sulinowo

X: 344 487

Y: 634 359

3.

Drzewo

Dąb szypułkowy

(Quercus robur) - 2 szt.

355 cm

420 cm

27 m

22 m

Nadleśnictwo Czarnobór, oddział leśny 294g, obręb ew. Borne, gm. Borne Sulinowo

X:344 342

Y:634 626

X:344 342

Y:634 526

4.

Drzewo

Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) -
2 szt.

240 cm

275 cm

26 m

22 m

Nadleśnictwo Czarnobór, oddział leśny 294g, obręb ew. Borne, gm. Borne Sulinowo

X:344 368

Y:634 553

X:344 351

Y:634 516


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/221/2016
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/221/2016
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Emmerson Nieruchomości

Emmerson Twój Partner w Nieruchomościach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama