reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XX/222/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

z dnia 31 marca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515 i 1890) oraz na podstawie art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651 i 1936) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/299/2000 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 września 2000 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew rosnących na terenie gminy Borne Sulinowo wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Uznaje się za pomniki przyrody drzewa rosnące na terenie gminy Borne Sulinowo:

1) Buk zwyczajny (Fagus sylvatica) - 6 szt., rosnące na terenie Nadleśnictwa Czarnobór, oddział leśny 212b, obręb ewidencyjny Borne , gm. Borne Sulinowo;

2) Dąb szypułkowy (Quercus robur) - 18 szt., rosnące na terenie Nadleśnictwa Czarnobór, oddział leśny 212b, obręb ewidencyjny Borne, gm. Borne Sulinowo;

3) Lipa drobnolistna (Tilia cordata) rosnąca na terenie Nadleśnictwa Czarnobór, oddział leśny 212b, obręb ewidencyjny Borne, gm. Borne Sulinowo.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Wymiary, mapę przedstawiającą położenie pomników przyrody, o których mowa w § 1 ust. 1, określają załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

W stosunku do pomników przyrody, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, wprowadza się następujące zakazy:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;

5) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;

6) zmiany sposobu użytkowania ziem.";

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

1. W stosunku do pomników przyrody, o których mowa w § 1 ust. 1, w ramach czynnej ochrony, ustala się:

1) obowiązek stałego monitoringu stanu zdrowotnego pomników przyrody oraz wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających;

2) wykonywanie działań w celu utrzymania stanu właściwego pomników przyrody i realizacji celów ochrony;

3) obowiązek stałego monitoringu oznakowania pomników przyrody i uzupełniania jego braków.

2. Nadzór nad pomnikami przyrody, o których mowa w § 1 ust. 1, sprawuje Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarnobór.

3. Celem ochrony pomników przyrody, o których mowa w § 1 ust. 1, jest:

1) ochrona walorów krajobrazowych, zieleni oraz zadrzewień;

2) utrzymywanie właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, a także pozostałych zasobów, tworów i składników przyrody;

3) kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację, informowanie i promocję w dziedzinie ochrony przyrody.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Dariusz Czerniawski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/222/2016
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/222/2016
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

Stowarzyszenie zajmuje się ochroną praw konsumentów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama