reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XX/223/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

z dnia 31 marca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz.1515 i 1890) oraz na podstawie art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651 i 1936) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/490/2002 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew rosnących na terenie gminy Borne Sulinowo (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2002 r. poz. 38) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustanawia się za pomnik przyrody drzewo modrzew europejski (Larix decidua) rosnące na terenie Nadleśnictwa Czarnobór, obręb ewidencyjny Jeleń, oddział leśny 886b, gmina Borne Sulinowo.

2. Wymiary, mapę przedstawiającą położenie pomnika przyrody, o którym mowa w § 1 ust. 1, określają załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

W stosunku do pomnika przyrody, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, wprowadza się następujące zakazy:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;

5) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;

6) zmiany sposobu użytkowania ziemi.";

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

1. W stosunku do pomnika przyrody, o którym mowa w § 1 ust. 1, w ramach czynnej ochrony, ustala się:

1) obowiązek stałego monitoringu stanu zdrowotnego pomnika przyrody oraz wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających;

2) wykonywanie działań w celu utrzymania stanu właściwego pomników przyrody
i realizacji celów ochrony;

3) obowiązek stałego monitoringu oznakowania pomników przyrody i uzupełniania jego braków.

2. Nadzór nad pomnikiem przyrody, o którym mowa w § 1 ust. 1, sprawuje Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarnobór.

3. Celem ochrony pomnika przyrody, o którym mowa w § 1 ust.1, jest:

1) ochrona walorów krajobrazowych, zieleni oraz zadrzewień;

2) utrzymywanie właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, a także pozostałych zasobów, tworów i składników przyrody;

3) kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację, informowanie i promocję w dziedzinie ochrony przyrody. ".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Dariusz Czerniawski


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/223/2016
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 31 marca 2016 r.

Lp.

Obiekt poddany ochronie

Nazwa pomnika przyrody, gatunek

Obwód
w cm mierzony na wysokości 130 cm

Wysokość (m)

Lokalizacja

Współrzędne geograficzne

(PUWG 1992)

1.

Drzewo

Modrzew europejski

(Larix decidua)

380 cm

31 m

Nadleśnictwo Czarnobór, oddział leśny 886b, obręb Jeleń, gm. Borne Sulinowo

X: 340 180

Y: 644 444


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/223/2016
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Przybysz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama