reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIII/107/2016 Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Człopa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 11 ust. l oraz art. 11 a ust. l ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.), oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt, w związku z art. 3 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Człopa w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronach internetowych Gminy Człopa oraz na ogólnodostępnej tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Człopa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Człopie


Zbigniew Tymecki


Załącznik do Uchwały Nr XIII/107/2016
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 30 marca 2016 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA I GMINY CZŁOPA

Rozdział 1.
CEL PROGRAMU

§ 1. Program walki z bezdomnością zwierząt, zwany dalej "Programem", ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta i Gminy Człopa oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolnożyjącym kotom, przebywającym
w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Człopa.

Rozdział 2.
WYKONAWCY PROGRAMU

§ 2. Wykonawcami Programu są: Miasto i Gmina Człopa, firma VET - ZOO SERWIS z siedzibą
w 64-980 Trzcianka, ul. Marii Konopnickiej 62 na podstawie umowy podpisanej z Miastem i Gminą Człopa oraz organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt we współpracy z organami gminy.

§ 3. Funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni Straż Miejska
w Człopie.

Rozdział 3.
ZAPEWNIENIE BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM DOMOWYM MIEJSCA
W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT

§ 4. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane jest poprzez Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Jędrzejewie na podstawie zawartej przez Miasto
i Gminę Człopa umowy.

Rozdział 4.
OPIEKA NAD WOLNOŻYJĄCYMI KOTAMI

§ 5. Opieka nad wolnożyjącymi kotami jest realizowana przez:

1. podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolnożyjących.

2. w przypadkach uzasadnionych, w wyniku zgłoszeń dokonanych przez mieszkańców Miasta
i Gminy Człopa, podejmowanie działań mających na celu dokarmianie kotów wolnożyjących.

Rozdział 5.
ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

§ 6. Na terenie Miasta i Gminy Człopa wprowadza się wyłapywanie bezdomnych zwierząt:

1. stałe, na interwencje;

2. okresowe, po wcześniejszym ogłoszeniu.

§ 7. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne, pozostawione bez opieki zwierzęta, w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności zwierzęta chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.

§ 8. Akcję wyłapywania bezdomnych zwierząt organizuje Burmistrz Miasta i Gminy Człopa
w porozumieniu ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Jędrzejewie w ramach posiadanej przez Miasto i Gminę Człopa umowy.

§ 9. Informacje o akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt podawane będą do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Człopa, na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy Człopa oraz za pośrednictwem strażników miejskich co najmniej 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia działań.

§ 10. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt prowadzone będzie wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia.

§ 11. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu, który jest odpowiednio przystosowany do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.

§ 12. Wyłapane zwierzęta zostaną niezwłocznie przewiezione do schroniska dla zwierząt na mocy zawartej przez Miasto i Gminę Człopa umowy.

Rozdział 6.
OBLIGATORYJNA STERYLIZACJA LUB KASTRACJA ZWIERZĄT

W SCHRONISKACH DLA ZWIERZĄT

§ 13. Miasto i Gmina Człopa realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku na zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko.

§ 14. Wyżej wymienione zabiegi mogą być przeprowadzone tylko i wyłącznie przez lekarza weterynarii.

§ 15. Zabiegom sterylizacji lub kastracji, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna, nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia w schronisku oraz przeznaczone do adopcji - w terminie określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych właścicieli oraz zwierzęta
u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan ich zdrowia i/lub wiek.

Rozdział 7.
POSZUKIWANIE WŁAŚCICIELI DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

§ 16. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest przez:

1. Informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych na stronie internetowej gminy.

2. Współdziałanie w tym zakresie ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt
w Jędrzejewie oraz organizacjami społecznymi których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Rozdział 8.
USYPIANIE ŚLEPYCH MIOTÓW

§ 17. Usypianie ślepych miotów może zostać wykonane w Schronisku dla bezdomnych zwierząt
w Jędrzejewie na mocy zawartej przez Miasto i Gminę Człopa umowy, lub na podstawie zlecenia
z uprawnionym lekarzem weterynarii.

Rozdział 9.
WSKAZANIE GOSPODARSTWA ROLNEGO W CELU ZAPEWNIENIA MIEJSCA DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

§ 18. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich następuje na podstawie porozumienia zawartego przez Miasto i Gminę Człopa
z właścicielem gospodarstwa, określającym szczegółowo sposób postępowania z przekazanymi zwierzętami.

§ 19. Na potrzeby bieżącej realizacji programu bezdomne zwierzęta gospodarskie umieszczane będą w gospodarstwie Pana Andrzeja Kamińskiego położonym w miejscowości Bukowo 4, 78 - 630 Człopa.

Rozdział 10.
ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI WETERYNARYJNEJ
W PRZYPADKACH ZDARZEŃ DROGOWYCH
Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT W GMINIE

§ 20. Zwierzętom rannym na skutek zdarzeń drogowych zapewnia się całodobową opiekę weterynaryjną, która realizowana jest poprzez:

1. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Jędrzejewie, na podstawie posiadanej przez Miasto
i Gminę Człopa umowy.

2. Lekarza weterynarii mającym możliwość świadczenia usług całodobowo na podstawie zleceń.

Rozdział 11.
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU

§ 21. Rada Miejska w Człopie uchwalając coroczny budżet, będzie zapewniać w nim środki finansowe na realizację zadań Miasta i Gminy Człopa związanych z Programem.

§ 22. W budżecie Miasta i Gminy Człopa na rok 2016 Rada Miejska w Człopie przeznaczyła
45 tysięcy złotych na wydatki związane z realizacją programu.


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIII/107/2016

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Człopa.

Zgodnie z art. 11a ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa
w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Z kolei art. 11a. ust. 7 powołanej wyżej ustawy obliguje organ wykonawczy do opiniowania przedkładanego organowi stanowiącemu programu lekarzowi weterynarii, organizacjom, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, a także dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działającym na obszarze gminy. Wypełniając powyższe projekt uchwały został wysłany wskazanym w art. 11 a. ust. 7 podmiotom, celem uzyskania stosownych opinii.

Mając na względzie przywołane wyżej przepisy, przyjęcie przedmiotowej uchwały jest
w pełni uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

KPMG Sp. z o.o.

Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama