reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIII/184/2016 Rady Gminy Dobra

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobra w 2016 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1045, poz. 1515 poz.1890) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856; z 2014 r. poz. 1794; z 2015 r. poz. 266.) Rada Gminy Dobra uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobra w 2016 r. w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Bartłomiej Miluch


Załącznik do Uchwały Nr XIII/184/2016
Rady Gminy Dobra
z dnia 31 marca 2016 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobra w 2016 roku

"Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę."- art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zmianami).

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Dobra uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobra w roku 2016", zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zmianami).

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.

Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa w całym kraju, jak również w miejscowościach gminy Dobra.

Rozdział 1.
CEL I ZADANIA PROGRAMU

1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobra oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

2. Zadania priorytetowe Programu to:

1) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów;

2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Dobra;

3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;

4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

5) odławianie bezdomnych zwierząt;

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

7) edukacja mieszkańców gminy Dobra w zakresie opieki nad zwierzętami.

Rozdział 2.
OGRANICZANIE POPULACJI ZWIERZĄT BEZDOMNYCH

3. Ograniczanie populacji zwierząt bezdomnych realizuje Wydział ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dobra oraz Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej, poprzez:

1) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego traktowania zwierząt;

2) współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących w zakresie ograniczania ich rozrodczości;

3) umożliwienie nieodpłatnej eutanazji "ślepych miotów" psów i kotów;

4) wykonywanie obligatoryjnej sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych znajdujących się pod opieką Schroniska;

5) umożliwienie bezpłatnego usypiania "ślepych miotów" wolno żyjących kocic oraz zachęcenie opiekunów do ich sterylizacji;

6) zapewnienie nieodpłatnej sterylizacji kocic wolno żyjących.

4. Sterylizację kocic wolno żyjących z terenu gminy realizuje na zlecenie Gminy Dobra Gabinet Weterynaryjny Holiwet prowadzony przez Małgorzatę Olejnik z siedzibą przy ul. Porannej 6, 71-221 Szczecin.

Rozdział 3.
ZAPEWNIENIE OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM Z TERENU GMINY DOBRA

5. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizuje Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej, poprzez:

1) zlecanie firmie PSIA FARMA Czesław Olszewski z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ks. Warcisława I 27c/6, odłowów z terenu Gminy psów bezdomnych, zagubionych, wałęsających się, pozostających bez opieki właściciela;

2) zapewnienie opieki lekarsko-weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia bezdomnym psom, zebranym z terenu Gminy, kotom chorym - wymagającym leczenia oraz kociętom i zwierzętom, które utraciły właściciela;

3) zapewnienie opieki lekarsko-weterynaryjnej zwierzętom, które uczestniczyły w zdarzeniach drogowych w dni robocze oraz w soboty i niedziele w godzinach 8.00-16.00 w Schronisku Dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej, natomiast w dni robocze, soboty i niedziele w godzinach 16.00-8.00 oraz w dni świąteczne przez całą dobę, w Gabinecie Weterynaryjnym "Na Zielonym Wzgórzu" lek. wet. Anny Dybskiej, ul. Szkolna 8, 71-216 Bezrzecze;

4) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających tymczasowo pod opieką Gminy;

5) prowadzenie punktu informacyjnego ds. interwencji w sprawach: zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, uwalniania zwierząt z pułapek, udzielania pomocy lekarsko-weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, których właścicieli nie ustalono, przyjmowaniu zgłoszeń o błąkających się zwierzętach.

6. Zwierzęta gospodarskie z terenu gminy Dobra posiadają zapewnione miejsce w gospodarstwie rolnym we wsi Łęgi, ul. Wschodnia 4.

7. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:

1) Wydział ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dobra poprzez podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji pozarządowych i społecznych opiekunów;

2) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.

8. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1) Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej, poprzez promocję adopcji zwierząt i prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej Schroniska;

2) organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

Rozdział 4.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW

9. Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej, w ramach Programu prowadzi we współpracy z Wydziałem ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dobra oraz organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych.

Rozdział 5.
FINANSOWANIE PROGRAMU

10. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu w wysokości 402.000 zł, zabezpieczone są w budżecie gminy Dobra.

11. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Nowodworski Estates

Biuro Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama