reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 222/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie

z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały Nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, Dz. U. z 2016 r. poz. 195) oraz § 10 pkt 1 uchwały nr XIV/96/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 542, zmiany: Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 842, poz. 961, poz. 994, poz. 1170, poz. 1304, poz. 1442, poz. 1671, poz. 1764, poz. 2031, poz. 2032, poz. 2059) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 16 941,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 16 941,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 89 708,74 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 89 708,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 72 767,74 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 72 767,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok, zmienionej:

1) uchwałą nr 180/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok,

2) uchwałą nr 183/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok,

3) uchwałą nr 185/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok,

4) uchwałą nr 190/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok,

5) uchwałą nr 195/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok,

6) uchwałą nr 199/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok,

7) uchwałą nr 204/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok,

8) uchwałą nr 208/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok,

9) uchwałą nr 212/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok,

10) uchwałą nr 213/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok,

11) uchwałą nr 217/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok,

12) uchwałą nr 219/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok

wprowadza się następujące zmiany:

a) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

b) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

c) w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

d) w załączniku nr 11 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 5 do 7.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Zarządu


Wojciech Konarski


Członkowie Zarządu


Jerzy Miler
Jan Gładkow
Henryk Kaczmar
Tomasz Siergiej


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 222/2016
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 24 maja 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r.

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Zwiększenia

Zmniejszenia

ogółem

w tym

ogółem

w tym

dochody bieżące

dochody majątkowe

dochody bieżące

dochody majątkowe

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zadanie zlecone

16 941,00

16 941,00

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

16 941,00

16 941,00

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

16 941,00

16 941,00

Ogółem

16 941,00

16 941,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 222/2016
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 24 maja 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r.

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Zwiększenia

Zmniejszenia

ogółem

w tym

ogółem

w tym

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zadanie zlecone

16 941,00

16 941,00

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

16 941,00

16 941,00

4050

Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

14 472,00

14 472,00

4180

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności

2 469,00

2 469,00

801

Oświata i wychowanie -zadanie własne

71 983,58

71 983,58

71 983,58

71 983,58

80120

Licea ogólnokształcące

36 183,58

36 183,58

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

36 183,58

36 183,58

80130

Szkoły zawodowe

35 000,00

35 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

35 000,00

35 000,00

80195

Pozostała działalność

71 983,58

71 983,58

800,00

800,00

4301

Zakup usług pozostałych

7 183,58

7 183,58

800,00

800,00

4421

Podróże służbowe zagraniczne

800,00

800,00

4431

Różne opłaty i składki

64 000,00

64 000,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza -zadanie własne

784,16

784,16

784,16

784,16

85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

445,58

445,58

445,58

445,58

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

445,58

445,58

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

445,58

445,58

85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

338,58

338,58

338,58

338,58

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

338,58

338,58

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

338,58

338,58

Ogółem

89 708,74

89 708,74

72 767,74

72 767,74


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 222/2016
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 24 maja 2016 r.

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

w złotych

Dział

Rozdział

§

Dotacje ogółem

Wydatki ogółem (6+12)

z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

Wydatki jednostek

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Porozumienia i o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w części związanej z realizacji zadań Powiatu

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

010

01005

2110

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

700

70005

2110

181 700,00

181 700,00

181 700,00

88 700,00

93 000,00

710

71012

2110

381 000,00

381 000,00

381 000,00

60 000,00

321 000,00

710

71015

2110

388 000,00

388 000,00

388 000,00

331 210,00

56 590,00

200,00

750

75011

2110

41 300,00

41 300,00

41 300,00

41 300,00

750

75045

2110

26 000,00

26 000,00

26 000,00

13 812,22

12 187,78

754

75411

2110

4 588 941,00

4 588 941,00

4 588 941,00

4 061 841,00

342 100,00

185 000,00

755

75515

2110

185 400,00

185 400,00

185 400,00

185 400,00

851

85156

2110

2 762 000,00

2 762 000,00

2 762 000,00

2 762 000,00

852

85204

2160

604 485,00

604 485,00

604 485,00

5 985,00

598 500,00

852

85205

2110

12 690,00

12 690,00

12 690,00

12 690,00

853

85321

2110

172 000,00

172 000,00

172 000,00

156 890,00

15 110,00

Ogółem

9 347 516,00

9 347 516,00

9 347 516,00

7 521 738,22

1 042 077,78

0,00

783 700,00

0,00

0,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 222/2016
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 24 maja 2016 r.

Starostwo Powiatowe w Gryfinie

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

Zwiększenia

Zmniejszenia

Zwiększenia

Zmniejszenia

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zadanie zlecone

16 941,00

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

16 941,00

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

16 941,00

RAZEM

16 941,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 222/2016
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 24 maja 2016 r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

Zwiększenia

Zmniejszenia

Zwiększenia

Zmniejszenia

801

Oświata i wychowanie - zadanie własne

71 983,58

71 983,58

80120

Licea ogólnokształcące

36 183,58

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

36 183,58

80130

Szkoły zawodowe

35 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

35 000,00

80195

Pozostała działalność

71 983,58

800,00

4301

Zakup usług pozostałych

7 183,58

800,00

4421

Podróże służbowe zagraniczne

800,00

4431

Różne opłaty i składki

64 000,00

RAZEM

71 983,58

71 983,58


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 222/2016
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 24 maja 2016 r.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

Zwiększenia

Zmniejszenia

Zwiększenia

Zmniejszenia

854

Edukacyjna opieka wychowawcza - zadanie własne

784,16

784,16

85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

445,58

445,58

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

445,58

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

445,58

85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

338,58

338,58

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

338,58

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

338,58

RAZEM

784,16

784,16


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 222/2016
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 24 maja 2016 r.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

Zwiększenia

Zmniejszenia

Zwiększenia

Zmniejszenia

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zadanie zlecone

16 941,00

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

16 941,00

4050

Uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy

14 472,00

4180

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności

2 469,00

RAZEM

16 941,00


Uzasadnienie

1. Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego (Zarządzenie nr 283/2016 z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2016 rok), zgodnie z którym została zwiększona dla powiatu o 16 941,00 zł dotacja celowa w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 2110- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia 2016 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej. W budżecie zadaniowym zmiany dotyczą działania 2.3.1.2. W Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

2. W związku z wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki na realizację projektu "Od praktyki do pracy 2" o 800,00 zł oraz zwiększa się o 71 183,58 zł plan wydatków na realizację projektu "Wychowanie zdrowotne na całe życie" w rozdziale 80195-Pozostała działalność, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące.

3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie dokonuje się zmian w planie wydatków na wynagrodzenia w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza. Zmniejsza się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w rozdziale 87404-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o 445,58 zł i w rozdziale 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o 338,58 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama