reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVIII/125/2016 Rady Powiatu w Gryfinie

z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, zmiany: Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, poz. 1890) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 643 745,54 zł, w tym:

1) dochody bieżące o kwotę 160 157,54 zł,

2) dochody majątkowe o kwotę 483 588,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 993 745,54 zł, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 233 745,54 zł,

2) wydatki mjątkowe o kwotę 760 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 350 000,00 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 350 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej.

§ 4. W uchwale nr XIV/96/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Gryfińskiego na 2016 rok, zmienionej:

1) uchwałą nr XV/104/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok,

2) uchwałą nr XVI/113/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31 marca 2106 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok,

3) uchwałą nr XVII/120/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok

wprowadza się następujące zmiany:

a) po paragrafie 9 dodaje się paragraf 9a w brzmieniu: "§ 9a. Planowane kwoty wydatkó majątkowych budzetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w 2016 r. określa załącznik nr 11",

b) załącznik nr 9 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r. na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

c) dodaje się załącznik nr 11 określający wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w 2016 r., który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Roman Michalski

.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/125/2016
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia 24 maja 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 rok

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Zwiększenie

Zmniejszenie

ogółem

w tym

ogółem

w tym

dochody bieżące

dochody majątkowe

dochody bieżące

dochody majątkowe

600

Transport i lączność

483 588,00

483 588,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

483 588,00

483 588,00

6258

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

483 588,00

483 588,00

801

Oświata i wychowanie - zadanie własne

160 157,54

160157,54

80120

Licea ogólnokształcące

200,00

200,00

0960

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

200,00

200,00

80195

Pozostała działalność

159 957,54

159 957,54

2701

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

159 957,54

159 957,54

OGÓŁEM

643 745,54

160 157,54

483 588,00

-

-

-


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/125/2016
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia 24 maja 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Zwiększenie

Zmniejszenie

ogółem

w tym

ogółem

w tym

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

600

833 588,00

73 588,00

760 000,00

350 000,00

350 000,00

60014

833 588,00

73 588,00

760 000,00

350 000,00

350 000,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

73 588,00

73 588,00

wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Porozumienia i o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w części związanej z realizacji zadań Powiatu

760 000,00

760 000,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne

350 000,00

350 000,00

801

Oświata i wychowanie - zadanie własne

160 157,54

160 157,54

80120

Licea ogólnokształcące

200,00

200,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

200,00

200,00

80195

Pozostała działalność

159 957,54

159 957,54

wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Porozumienia i o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w części związanej z realizacji zadań Powiatu

159 957,54

159 957,54

OGÓLEM

993 745,54

233 745,54

760 000,00

350 000,00

-

350 000,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/125/2016
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia 24 maja 2016 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r. na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1

2

3

4

5

6

1.

630

63003

2360

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

15 000,00

2.

754

75421

2360

Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego

11 500,00

3.

754

75495

2360

Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej

20 000,00

4.

852

85202

2360

Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach

434 857,00

5.

852

85202

2360

Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju

383 697,00

6.

852

85202

2360

Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu

3 739 464,00

7.

900

90095

2360

Zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

30 000,00

8.

900

90095

6230

Zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków

6 000,00

9.

900

90095

6230

Zakup ekologicznych urządzeń grzewczych

32 000,00

10.

900

90095

6230

Zakup i montaż instalacji wykorzystujących lokalne źródła energii

8 000,00

11.

921

92120

2720

Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami

100 000,00

12.

921

92195

2360

Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

15 000,00

13.

926

92695

2360

Zadania w zakresie kultury fizycznej

30 000,00

Ogółem

4 825 518,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/125/2016
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia 24 maja 2016 r.

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w 2016 r.

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania

Plan

Finansowanie zadania

Kwota

600

60014

6050

Przebudowa trasy tranzytowej w mieście Gryfino

7 000 000,00

wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

350 000,00

środki własne

2 950 000,00

dotacja celowa z budżetu państwa

3 000 000,00

pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Gminy Gryfino

700 000,00

600

60014

6050

Przebudowa mostu w Szczawnie

850 000,00

środki własne

500 000,00

dotacja celowa z budżetu państwa

350 000,00

600

60014

6050

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach przejazdów szkolnych (przebudowa i modernizacja dróg, stanowiacych trasy dojazdowe do szkół, w tym także ujęte są dokumentacje techniczne)

905 000,00

środki własne

905 000,00

600

60014

6050

Roboty drogowe w gminie Mieszkowice (przebudowa chodników, modernizacja nawierzchni)

400 000,00

środki własne

200 000,00

pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Gminy Mieszkowice

200 000,00

600

60014

6050

Przebudowa drogi Szcezcin-Binowo

40 000,00

środki własne

40000,00

600

60014

6050

Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach

50 000,00

środki własne

50 000,00

600

60014

6050

Przebudowa przepustu w m. Rurka

20 000,00

środki własne

20 000,00

600

60014

6050

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój - Białęgi, na odc. Trzcińsko-Zdrój - Antonowice

180 000,00

środki własne

90 000,00

pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój

90 000,00

600

60014

6050

Roboty drogowe w Gminie Cedynia (przebudowa chodników, modernizacja nawierzchni)

200 000,00

środki własne

100 000,00

pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Cedynia

100 000,00

600

60014

6050

Budowa ciągu pieszo-jezdnego w Starym Czarnowie

150 000,00

środki własne

100 000,00

pomoc finansowa w formie dotacji celowe z budżetu Gminy Stare Czarnowo

50 000,00

600

60014

6050

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1409Z Warnice-Stare Łysogórki w m. Witnica

790 000,00

środki własne

30 000,00

6058

środki z PROW

483 588,00

6059

środki własne

276 412,00

600

60014

6058

Przebudowa drogi Gogolice-Stara Rudnica

890 000,00

środki z PROW

560 000,00

6059

środki własne

330 000,00

600

60014

6058

Przebudowa ulicy Zielonej w Daleszewie

410 000,00

środki z PROW

260 000,00

6059

środki własne

150 000,00

600

60014

6610

Dotacja dla gmin na przebudowę chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie gmin

100 000,00

środki własne

100 000,00

600

60014

6610

Dotacja dla Gminy Banie-Przebudowa drogi w Lubanowie

100 000,00

środki własne

100 000,00

700

70005

6050

Modernizacja źródła ciepła w budynku powiatu gryfińskiego przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie

1 476,00

wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowisk

1 476,00

700

70005

6050

Wykonanie instalacji co. w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie

110 572,00

wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowisk

110 572,00

700

70005

6050

Dokumentacja projektowa na modernizację i remont systemu grzewczego w budynku przy ul. 11 Listopada 16D w Gryfinie

50 000,00

wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

50 000,00

750

75020

6060

Zakup samochodu

100 000,00

środki własne

100 000,00

750

75020

6060

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

120 000,00

środki własne

120 000,00

754

75404

6170

Dotacja dla Funduszu Wsparcia Policji-dofinansowanie zakupu samochodu

3 500,00

środki własne

3 500,00

758

75818

6800

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

89 000,00

środki własne

89 000,00

801

80130

6050

Modernizacja sali gastronomicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie

450 000,00

środki własne

67 500,00

środki europejskie (RPO)

382 500,00

801

80130

6050

Przebudowa ogrodzenia w ZSP w Chojnie-I etap

100 000,00

środki własne

100 000,00

801

80195

6050

Modernizacja źródła ciepła w ZSP w Chojnie

1 476,00

wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

1 476,00

801

80195

6050

Wykonanie dokumentacji na modernizacje ppoż. (budynek i internat w ZSP nr 2 w Gryfinie)

8 000,00

środki własne

8 000,00

851

85111

6050

Adaptacja nieruchomości należącej do powiatu gryfińskiego na potrzeby szpitala w celu poprawy jakości opieki medycznej oraz współudział w rozbudowie Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.

650 000,00

środki własne

650 000,00

852

85201

6050

Dostosowanie do wymogów p.poż. budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Trzcińsku-Zdroju

14 000,00

środki własne

14 000,00

852

85202

6050

Restauracja historycznego obiektu zabytkowego-Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju-Rewitalizacja parku

11 000,00

środki własne

11 000,00

852

85202

6050

Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja co. w DPS w Nowym Czarnowie

60 000,00

wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

60 000,00

853

85395

6050

Przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie

800 000,00

środki własne

800 000,00

853

85395

6050

Roboty budowlane dotyczące obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych-budowa windy wraz z przedsionkiem

120 000,00

środki własne

120 000,00

853

85395

6050

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej

120 000,00

środki własne

120 000,00

854

85403

6060

zakup kotła dla SOSW w Chojnie

39 000,00

środki własne

39 000,00

854

85403

6060

zakup laptopa do obsługi programu SIO

2 500,00

środki własne

2 500,00

854

85495

6050

Modernizacja źródła ciepła w SOSW w Chojnie

1 476,00

wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

1 476,00

854

85495

6050

Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków w SOSW w Chojnie-budynek internatu

200 000,00

środki własne

200 000,00

854

85495

6050

Modernizacja parkingu na terenie SOSW w Chojnie

100 000,00

środki własne

100 000,00

900

90095

6230

Zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków

6 000,00

wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

6 000,00

900

90095

6230

Zakup ekologicznych urządzeń grzewczych

32 000,00

wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

32 000,00

900

90095

6230

Zakup i montaż instalacji wykorzystujących lokalne źródła energii

8 000,00

wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

8 000,00

RAZEM

15 283 000,00

15 283 000,00


Uzasadnienie

1. Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zgodnie z którymi:

1) zwiększa się plan dochodów jednostki o 200,00 zł, z tytułu otrzymanej darowizny na rzecz szkoły, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

2) zwiększa się plan dochodów i wydatków powiatu o 159 957,54 zł, w związku z zatwierdzeniem przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ wniosku o dofinansowanie projektu "Europejskie staże" finansowanego w ramach programu Erasmus+, Akcja 1-mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i Szkolenie Zawodowe.

2. Zmian w planie dochodów i wydatków w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, w związku z informacją o zatwierdzonych operacjach typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zwiększa się plan dochodów i wydatków powiatu o 483 588,00 zł z tytułu dofinansowania do inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1409Z Warnice-Stare Łysogórki w m. Witnica", jednocześnie zmniejsza się o 350 000,00 zł plan wydatków na to zadanie w paragrafie 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, a zwiększa w paragrafie 6059 o 276 412,00 zł jako wkład własny powiatu oraz w paragrafie 4300-Zakup usług pozostałych o 73 588,00 zł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Juszczyk

doradca podatkowy w firmie inFakt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama