| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXI/182/2016 Rady Gminy Sławno

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sławno

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Gminy Sławno uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sławno.

2. Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Sławno przeprowadza się w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla Gminy Sławno.

3. Szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, 395), w zakresie dotyczącym działalności statutowej tych organizacji, określa odrębna uchwała.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Sławno,

2) Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Sławno,

3) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Sławno,

4) mieszkańcach - należy przez to rozumieć osoby zamieszkujące w granicach administracyjnych Gminy Sławno,

5) konsultacjach - rozumie się przez to konsultacje społeczne przeprowadzane na podstawie niniejszej uchwały,

6) wniosku - należy przez to rozumieć wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych.

§ 3. Konsultacje, w zależności od ich przedmiotu, mogą mieć zasięg:

1) ogólnogminny - obejmujący obszar całej Gminy,

2) lokalny - dotyczący mieszkańców określonego obszaru Gminy,

3) środowiskowy - dotyczący określonych grup mieszkańców Gminy.

§ 4. Wójt może przeprowadzić konsultacje z własnej inicjatywy.

§ 5. Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji mogą wystąpić:

1) Rada Gminy,

2) mieszkańcy Gminy w liczbie co najmniej 150, w przypadku konsultacji, o których mowa w § 3 pkt 1 i 3,

3) grupa co najmniej 20 % mieszkańców danego obszaru Gminy, w przypadku konsultacji, o których mowa w § 3 pkt 2.

§ 6. 1. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji składany jest do Wójta.

2. Wniosek powinien zawierać w szczególności:

1) określenie przedmiotu konsultacji,

2) termin i zasięg konsultacji,

3) formę konsultacji,

4) uzasadnienie z określeniem celu konsultacji,

5) wskazanie osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawców oraz jej podpis.

3. Wniosek złożony przez mieszkańców, oprócz wymagań określonych w ust. 2, zawiera także listę osób popierających wniosek ze wskazaniem: imienia i nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL, adresu zamieszkania oraz podpisu.

§ 7. 1. Wójt rozpatruje wniosek, o którym mowa w § 5 i § 6, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, uwzględniając koszty proponowanej formy konsultacji, wagę społeczną przedmiotu konsultacji oraz zasadność przeprowadzenia konsultacji.

2. O przeprowadzeniu konsultacji lub o odmowie przeprowadzenia konsultacji rozstrzyga Wójt.

3. Inicjując przeprowadzenie konsultacji Wójt określa w szczególności:

1) cel i przedmiot konsultacji,

2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji oraz miejsce ich przeprowadzenia,

3) zasięg terytorialny oraz uczestników konsultacji,

4) formę przeprowadzenia konsultacji,

5) wzory formularzy niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji,

6) osobę odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji oraz opracowanie wyników konsultacji,

7) termin i formę przekazania informacji o wynikach konsultacji.

4. Wójt informuje wnioskodawcę o sposobie realizacji wniosku.

5. Wójt ogłasza o czasie trwania, miejscu i sposobie przeprowadzenia konsultacji, co najmniej na 14 dni przed terminem ich rozpoczęcia.

6. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 5, realizowane jest w szczególności przez:

1) umieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) umieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sławno,

3) umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Sławno.

7. W zależności od potrzeb ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji może być zamieszczone w prasie lokalnej.

§ 8. 1. Konsultacje przeprowadza się w szczególności w formie:

1) spotkań z mieszkańcami,

2) badań ankietowych, umożliwiających uczestnictwo w konsultacjach w formie wyrażenia opinii z wykorzystaniem przygotowanych w tym celu ankiet lub kwestionariuszy,

3) badania opinii poprzez umieszczenie projektu aktu prawa miejscowego, projektu dokumentu lub założeń do projektu dokumentu, propozycji rozwiązania ważnej sprawy dla Gminy na stronie internetowej Urzędu Gminy Sławno oraz przyjmowania uwag za pomocą w szczególności poczty elektronicznej, formularza zgłoszenia uwagi, formularza ankietowego,

4) wywiadów z zainteresowanymi podmiotami - indywidualnych lub grupowych,

5) skrzynek kontaktowych na uwagi mieszkańców umieszczanych w budynkach Gminy lub w miejscach ogólnodostępnych,

6) badań sondażowych na próbie reprezentatywnej.

2. Wójt dokonuje wyboru formy konsultacji w zależności od potrzeb i celu konsultacji.

3. Dopuszczalne jest łączenie kilku form konsultacji.

§ 9. 1. Spotkania z mieszkańcami prowadzi Wójt lub osoba przez niego upoważniona.

2. Podczas spotkania z mieszkańcami, konsultowane zagadnienie może być poddawane pod głosowanie.

3. Ze spotkania z mieszkańcami sporządza się protokół wraz z listą obecności. W protokole zamieszcza się informację o przebiegu dyskusji oraz podjętych ustaleniach i wynikach konsultacji.

§ 10. 1. Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się sprawozdanie, zawierające co najmniej informacje o:

1) przedmiocie i celu konsultacji,

2) uczestnikach konsultacji,

3) przebiegu i wykorzystanych formach konsultacji,

4) zgłoszonych uwagach, postulatach, opiniach, pytaniach, wynikach badań,

5) rozstrzygnięciach lub rekomendowanych kierunkach działań, kwestiach wymagających dalszych uzgodnień, obszarach, w których nie osiągnięto konsensusu.

2. Sprawozdanie podlega opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Sławno oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

§ 11. Wójt może zlecić przeprowadzenie konsultacji wyspecjalizowanemu podmiotowi zajmującemu się badaniem opinii.

§ 12. 1. Konsultacje są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących.

2. Wynik konsultacji jest zawsze brany pod uwagę, nie jest jednak wiążący dla organów Gminy Sławno, podejmujących rozstrzygnięcia w sprawach objętych konsultacjami.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Sławno


Marta Hołowata


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy.

Celem konsultacji społecznych jest przede wszystkim poznanie opinii uczestników konsultacji na temat przedmiotu konsultacji społecznych, a także informowanie mieszkańców o planowanych przez władze samorządowe działaniach, zebranie wniosków i uwag uczestników konsultacji społecznych oraz ich analiza. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych powinny zostać udostępnione, zaś samym skutkiem przeprowadzenia konsultacji społecznych jest zastosowanie najbardziej optymalnego rozwiązania w sprawie przedmiotu konsultacji.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji ustawodawca pozostawił do uchwalenia radom gmin.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »