reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIX/226/16 Rady Miejskiej w Goleniowie

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniowa w rejonie ulic: Puszkina, Juliusza Słowackiego, Króla Wł. Jagiełły, Szkolnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, poz.443, poz.774, poz. 1265, poz. 1434, poz. 1713, poz. 1777, poz. 1830 i poz. 1890) oraz uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie Nr XL/464/13 z dnia 18 grudnia 2013 r.,

Rada Miejska w Goleniowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniowa w rejonie ulic: Puszkina, Juliusza Słowackiego, Króla Wł. Jagiełły, Szkolnej, zwany dalej planem, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów" uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Goleniowie Nr LII/462/02 z dnia 24 czerwca 2002 r. zmienione Uchwałami nr XLIII/520/06 z dnia 31 maja 2006 r., Nr XIX/227/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. i Nr XXXI/404/09 z dnia 30 czerwca 2009 r., Nr XXXVII/432/13 z dnia 30 października 2013 r., Nr L/575/14 z dnia 29 października 2014 r. i Nr XVII/188/16 z dnia 24 lutego 2016 r.

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 5,6 ha, którego granice określono na rysunku planu.

3. Integralną częścią planu są:

1) rysunek planu, zwany dalej rysunkiem, zatytułowany "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniowa w rejonie ulic: Puszkina, Juliusza Słowackiego, Króla Wł. Jagiełły, Szkolnej" z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w skali 1:5000, stanowiący załącznik nr 1;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu, stanowiące załącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3.

Rozdział I
Ustalenia ogólne - dla całego obszaru objętego planem miejscowym

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o spadku do 10o;

2) dachu stromym - należy przez to rozumieć dach dwu lub wielospadowy z kalenicą, o kącie nachylenia symetrycznych połaci dachowych 30° - 45°;

3) intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy, tj. sumę powierzchni całkowitej kondygnacji wszystkich budynków na działce budowlanej, w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.);

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczającą obszar, poza którym nie można lokalizować budynków;

5) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, na której musi się znajdować przynajmniej 70% długości ściany frontowej budynku, przy czym:

a) okapy i gzymsy, mogą wykraczać poza obowiązującą linię zabudowy o nie więcej niż 0,5 m,

b) części budynków, takich jak balkony, galerie, wykusze, wyłącznie na kondygnacjach wyższych niż parter, mogą wykraczać poza obowiązującą linię zabudowy o nie więcej niż 1,3 m;

6) ogrodzeniu ażurowym - należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym udział powierzchni pełnej wynosi nie więcej niż 30%;

7) pierzei - należy przez to rozumieć zabudowę zwartą, w miejscu oznaczonym na rysunku symbolem, wzdłuż obowiązującej linii zabudowy, gdzie muszą się znajdować ściany frontowe budynków

8) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć łączną powierzchnię terenu wyznaczoną przez rzut pionowy nadziemnych zewnętrznych ścian budynków w stanie wykończonym i przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi tarasów;

9) tablicach informacyjnych - należy przez to rozumieć elementy systemu informacji miejskiej, turystycznej, przyrodniczej, tablice z nazwą ulicy, numerem posesji, z oznaczeniem przyłączy urządzeń technicznych;

10) urządzeniach sportowych i rekreacyjnych - należy przez to rozumieć takie urządzenia jak: place zabaw, place do gier i boiska z nawierzchnią naturalną, ścieżki zdrowia;

11) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.).

§ 3. 1. Granica obszaru objętego planem miejscowym stanowi jednocześnie linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.

2. Przebieg linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania dla celów opracowań geodezyjnych należy określić poprzez odczyt osi linii z rysunku.

3. Ustalenia ogólne oraz ustalenia szczegółowe należy uwzględniać łącznie.

§ 4. Na obszarze planu ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczony na rysunku symbolem MW;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku symbolami 1MW/U, 2MW/U;

3) tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku symbolami 1U, 2U, 3U, 4U, 5U, 6U, 7U, 8U;

4) teren drogi publicznej klasy dojazdowej, oznaczony na rysunku symbolem KDD;

5) teren drogi publicznej klasy zbiorczej, oznaczony na rysunku symbolem KDZ;

6) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku symbolami 1KDW, 2KDW;

7) teren drogi wewnętrznej z parkingami, oznaczony na rysunku symbolem KDW/KP;

8) teren parkingu, oznaczony na rysunku symbolem KP;

9) tereny ciągów pieszych, oznaczone na rysunku symbolami 1KDX, 2KDX;

10) tereny zieleni urządzonej i ciągów pieszo-rowerowych, oznaczone na rysunku symbolami 1Z/KDX, 2Z/KDX;

11) teren infrastruktury technicznej kanalizacyjnej, oznaczony na rysunku symbolem K.

§ 5. 1. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:

1) lokalizację budynków, o określonych w planie parametrach, zgodnie z obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy określonymi na rysunku;

2) zasady projektowania kolorystyki budynków:

a) kolory dominujące ścian budynków - odcienie bieli i szarości oraz pastelowe z wyłączeniem odcieni różu, fioletu, zieleni i niebieskiego, kolor naturalny materiału ceramicznego, do brązu włącznie, lub kolor naturalny okładziny drewnianej,

b) stosowanie wyłącznie jednego koloru dominującego dla wszystkich ścian budynku,

c) stosowanie nie więcej niż 3 kolorów uzupełniających dla ścian budynku,

d) wprowadzanie kolorów uzupełniających wyłącznie dla:

- podkreślenia odrębności bryłowej części budynków,

- podkreślenia detali architektonicznych,

e) kolorystyka dachów stromych: odcienie szarości, brązu i czerwieni;

3) ogrodzenia ażurowe wzdłuż dróg publicznych i wewnętrznych z zastrzeżeniem zakazów wymienionych w ustaleniach szczegółowych:

a) o wysokości do 1,5 m,

b) z metalu, drewna, klinkieru lub ceramiki tynkowanej.

2. Dopuszcza się:

1) lokalizację:

a) urządzeń budowlanych, związanych z obiektami budowlanymi, sytuowanymi na terenie,

b) maksymalnie jednej kondygnacji podziemnej w budynkach w zależności od lokalnych warunków gruntowo-wodnych,

c) dojść i dojazdów,

d) tablic informacyjnych o powierzchni do 1,0 m2, zgodnie z systemem oznaczeń przyjętym w gminie,

e) szyldów o powierzchni do 1,0 m2, wyłącznie w kondygnacji parteru,

f) reklam wyłącznie na terenach 1U, 2U, 3U, 4U, 5U, 7U, 8U:

- na elewacji budynku w kondygnacji parteru,

- o powierzchni do 2,0 m2,

- z dowolnych materiałów,

g) obiektów małej architektury:

- o wysokości do 15,0 m na terenie 4U i 3,0 m na pozostałym obszarze,

- z dowolnych materiałów;

h) lamp ulicznych i parkowych o wysokości do 6,0 m;

2) rozbudowę, przebudowę lub zachowanie istniejących budynków, ich lokalizacji względem linii zabudowy, wysokości, intensywności zabudowy oraz geometrii dachów; w przypadku rozbudowy oraz przebudowy dopuszcza się zachowanie geometrii dachów oraz dotychczasowych parametrów budynków istniejących lub zmianę, zgodnie z ustaleniami niniejszego planu;

3) podziały zgodnie z liniami rozgraniczającymi terenów i pozostałymi ustaleniami planu;

4) lokalizację budynków na kilku działkach gruntu.

3. Zakazuje się:

1) reklam za wyjątkiem szyldów, w tym wolnostojących na terenach innych niż wymienione w ust. 2 pkt 1 lit. f;

2) instalacji imitujących dach stromy na elewacjach budynków;

3) blaszanych garaży;

4) nowych budynków gospodarczych;

5) ogrodzeń o przęsłach z typowych prefabrykowanych elementów betonowych;

6) tymczasowych obiektów budowlanych z wyjątkiem obiektów niezbędnych przy budowie budynków i budowli, zgodnych z podstawową funkcją terenu i wznoszonych na czas budowy.

§ 6. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) gromadzenie odpadów, w miejscach do tego przeznaczonych na terenie działki budowlanej oraz dalsze ich zagospodarowanie zgodne z przepisami odrębnymi;

2) ochronę powietrza, powierzchni ziemi i wód, a w szczególności wód podziemnych ze względu na lokalizację w obszarze występowania wrażliwych poziomów wód zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) wywóz mas ziemnych powstałych wskutek prowadzenia robót budowlanych lub zagospodarowanie na terenie inwestycji;

4) zapewnienie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku:

a) jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego na terenie oznaczonym symbolem MW,

b) jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej na terenach oznaczonych symbolami 1MW/U i 2MW/U,

c) jak dla terenu zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży na terenie oznaczonym symbolem 6U.

§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, ustala się:

1) oznaczoną na rysunku granicę wpisu do rejestru zabytków terenu Starego Miasta XIII, nr rej.: 46 z 30.07.1955, w ramach której należy stosować przepisy wynikające z ochrony zabytków;

2) dla ochrony oznaczonych na rysunku budynków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków:

a) zakaz zmiany konstrukcji, brył oraz gabarytów tych budynków, tj. wysokości, geometrii dachów, powierzchni zabudowy,

b) zakaz zmiany elewacji budynków, a w szczególności rozmieszczenia i wielkości otworów okiennych i drzwiowych, gzymsów i detali architektonicznych,

c) zakaz umieszczania na elewacjach reklam za wyjątkiem szyldów.

§ 8. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych ustala się zgodne z przepisami odrębnymi uwzględnienie warunków i ograniczeń wynikających z lokalizacji obszaru objętego planem w granicach głównego zbiornika wód podziemnych GZWP nr 123 - zbiornik międzymorenowy Stargard-Goleniów - a w szczególności zakaz wprowadzania ścieków do ziemi oraz do wód powierzchniowych mogących zasilać wody podziemne.

§ 9. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym ustala się:

1) powierzchnię działki nie mniejszą niż 1000 m2;

2) szerokość frontów działek nie mniejszą niż 20,0 m;

3) kąt położenia granic działek w stosunku do granicy pasa drogowego w przedziale 80° - 100°.

§ 10. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się:

1) uwzględnienie ograniczeń wynikających z lokalizacji istniejących i projektowanych urządzeń infrastruktury technicznej;

2) uwzględnienie ograniczeń wynikających z lokalizacji gazociągu DN150 i jego stref kontrolowanych, w których obowiązują ograniczenia zabudowy i zagospodarowania terenów, określone w przepisach odrębnych;

3) sposób posadowienia budynków w zależności od warunków gruntowych i poziomu wód gruntowych.

§ 11. 1. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

1) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej z zastrzeżeniem pkt 2;

2) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg publicznych do kanalizacji deszczowej, z dopuszczeniem do czasu jej realizacji, stosowania urządzeń do powierzchniowego odwodnienia pasa drogowego z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych;

3) odprowadzanie ścieków bytowych zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) zaopatrzenie w wodę do celów bytowych i technologicznych, w tym do celów przeciwpożarowych, z urządzeń wodociągowych;

5) zasilanie w energię elektryczną z urządzeń elektroenergetycznych;

6) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych;

7) zaopatrzenie w ciepło z zastosowaniem technologii i paliw niskoemisyjnych w tym energii elektrycznej, gazu oraz scentralizowanego systemu ciepłowniczego;

8) powiązanie urządzeń infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym.

2. W zakresie modernizacji rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej dopuszcza się:

1) roboty budowlane w zakresie urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych związanych z infrastrukturą techniczną;

2) lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych związanych z infrastrukturą techniczną.

§ 12. 1. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

1) parametry układu komunikacyjnego zgodnie z klasyfikacją;

2) zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni oraz chodników w granicach obszaru planu oraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym;

3) zagospodarowanie nieutwardzonych powierzchni pasów drogowych zielenią;

4) lokalizację miejsc do parkowania dla samochodów, z uwzględnieniem pkt. 5, w liczbie niezbędnej dla zaspokojenia potrzeb, przy czym liczba tych miejsc, nie może być mniejsza niż:

a) 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny,

b) 2 miejsca na każde 100m2 powierzchni użytkowej usług i handlu na terenach,

c) 1 miejsce na terenie K;

5) lokalizację miejsc dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, w liczbie wynikającej z przepisów odrębnych, przy czym dla terenów nie wymienionych w art. 12 a ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r/ poz. 460 z późn. zm.) - nie mniej niż 10% łącznej liczby miejsc do parkowania dla działki budowlanej i nie mniej niż 1 z zastrzeżeniem pozostałych ustaleń planu.

2. W zakresie modernizacji rozbudowy i budowy systemów komunikacji dopuszcza się lokalizację:

1) miejsc dostępu do drogi publicznej:

a) na teren KDW/KP w miejscu oznaczonym na rysunku,

b) na teren 2U w miejscu oznaczonym na rysunku,

c) na teren 8U poprzez teren 2KDW w miejscu oznaczonym na rysunku,

d) na pozostałe tereny - zgodnie z pozostałymi ustaleniami niniejszego planu;

2) ścieżek rowerowych;

3) zieleni wysokiej pod warunkiem, że nie koliduje to z pozostałymi ustaleniami planu;

4) dodatkowych, innych niż ustalone planem, elementów układu komunikacyjnego.

3. Ustala się dostęp do działek budowlanych z przyległych dróg wewnętrznych oraz publicznych, w tym zlokalizowanych poza granicami planu, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.

§ 13. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania urządzania i użytkowania terenu.

§ 14. Ustala się stawki służące naliczeniu jednorazowej opłaty, o jakiej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości:

1) dla terenów MW, 1MW/U, 2MW/U - 10%;

2) dla pozostałych terenów - 20%.

Rozdział II
Ustalenia szczegółowe - dla poszczególnych terenów elementarnych

§ 15. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku symbolem MW, o powierzchni 1248 m2, ustala się możliwość lokalizacji:

1) budynków mieszkalnych wielorodzinnych;

2) urządzeń sportowych i rekreacyjnych;

3) miejsc do parkowania.

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania działek budowlanych:

1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem:

a) obowiązująca - od strony ul. Króla Wł. Jagiełły znajdującej się poza obszarem planu w linii elewacji budynku istniejącego,

b) nieprzekraczalna - w odległościach od 4,0 m do 6,0 m;

2) wysokość budynków - w przedziale od 12,0 m do 16,0 m i nie więcej niż 4 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe;

3) intensywność zabudowy dla nowo projektowanych budynków nie większą niż:

a) 1,6 w przypadku lokalizacji wyłącznie kondygnacji nadziemnych,

b) 2,0 w przypadku lokalizacji kondygnacji nadziemnych i kondygnacji podziemnej;

4) powierzchnię zabudowy - nie większą niż 40% powierzchni działki budowlanej;

5) powierzchnię terenu biologicznie czynnego - nie mniejszą niż 20% powierzchni działki budowlanej;

6) dachy strome, z dopuszczeniem stosowania dachów płaskich nad takimi częściami budynków jak wykusze, lukarny;

7) dostęp komunikacyjny do drogi publicznej oznaczonej symbolem KDD;

8) zapewnienie realizacji potrzeb parkingowych na terenach MW i KDD.

3. Zakazuje się sytuowania bram garażowych w parterach budynków od strony ul. Króla Wł. Jagiełły znajdującej się poza obszarem planu.

§ 16. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku symbolem 1MW/U o powierzchni 8985 m2, ustala się możliwość lokalizacji:

1) budynków mieszkalnych wielorodzinnych;

2) budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami oraz lokalami handlowymi o powierzchni sprzedaży do 200 m2 w parterach tych budynków;

3) usług takich jak: gastronomia, kultura, oświata, opieka zdrowotna i socjalna, obsługa bankowa, turystyka, sport, fryzjerstwo, usługi kosmetyczne, szewskie, rymarskie, itp., usługi pocztowe lub telekomunikacyjne oraz biurowe, z wyłączeniem lokali dyskotekowych;

4) urządzeń sportowych i rekreacyjnych;

5) miejsc do parkowania.

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania działek budowlanych:

1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem:

a) obowiązująca - od strony ul. Króla Wł. Jagiełły znajdującej się poza obszarem planu w linii elewacji budynków istniejących,

b) nieprzekraczalna - w odległościach od 4,0 m do 6,0 m;

2) wysokość budynków - w przedziale od 12,0 m do 16,0 m i nie więcej niż 4 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe;

3) intensywność zabudowy dla nowo projektowanych budynków nie większą niż:

a) 1,6 w przypadku lokalizacji wyłącznie kondygnacji nadziemnych,

b) 2,0 w przypadku lokalizacji kondygnacji nadziemnych i kondygnacji podziemnej;

4) powierzchnię zabudowy - nie większą niż 40% powierzchni działki budowlanej;

5) powierzchnię terenu biologicznie czynnego - nie mniejszą niż 20% powierzchni działki budowlanej;

6) dachy strome, z dopuszczeniem stosowania dachów płaskich nad takimi częściami budynków jak wykusze, lukarny;

7) dostęp komunikacyjny:

a) do drogi publicznej oznaczonej na rysunku symbolem KDD,

b) do drogi publicznej - ul. Króla Wł. Jagiełły znajdującej się poza obszarem planu;

8) zapewnienie realizacji potrzeb parkingowych na terenach 1MW/U i KDD.

3. Zakazuje się sytuowania bram garażowych w parterach budynków od strony drogi KDD oraz ul. Króla Wł. Jagiełły znajdującej się poza obszarem planu.

§ 17. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku symbolem 2MW/U o powierzchni 2725 m2, ustala się możliwość lokalizacji:

1) budynków mieszkalnych wielorodzinnych;

2) budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach lub na dwóch pierwszych kondygnacjach nadziemnych;

3) budynków usługowych, w tym budynków zamieszkania zbiorowego takich jak hotel, hostel, pensjonat;

4) usług takich jak: handel o powierzchni sprzedaży do 200 m2, gastronomia, kultura, oświata, opieka zdrowotna i socjalna, obsługa bankowa, turystyka, sport, fryzjerstwo, usługi kosmetyczne, szewskie, rymarskie, itp., usługi pocztowe lub telekomunikacyjne oraz biurowe, z wyłączeniem lokali dyskotekowych;

5) przejazdów bramnych w pierzejach;

6) urządzeń sportowych i rekreacyjnych;

7) miejsc do parkowania.

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania działek budowlanych:

1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem:

a) obowiązująca - w odległości 5,0 m od strony drogi publicznej oznaczonej na rysunku symbolem KDD;

b) nieprzekraczalna - w odległości 5,0 m od pierzei i wzdłuż obszaru pierzei jak na rysunku;

2) lokalizowanie budynków w zabudowie zwartej w obszarze pierzei, wyznaczonym na rysunku;

3) lokalizowanie budynków bezpośrednio przy granicy działki budowlanej, przy uwzględnieniu przepisów odrębnych oraz zgodnie z obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy i innymi ustaleniami niniejszej uchwały; ustalenie nie musi zostać spełnione na granicy działek 249/9 z 522 oraz 258/3 z 258/7;

4) wysokość budynków:

a) w obszarze pierzei w przedziale od 12,0 m do 16,0 m i nie więcej niż 4 kondygnacje nadziemne, w tym jedna w poddaszu użytkowym,

b) poza obszarem pierzei nie więcej niż 4,0 m i nie więcej niż 1 kondygnacja nadziemna;

5) szerokość elewacji frontowej - nie mniejszą niż 9,5 m, przy czym:

a) na działce nr 522 budynek musi zostać lokalizowany bezpośrednio przy granicy z działką 245/9,

b) na działce nr 258/3 budynek musi zostać lokalizowany bezpośrednio przy granicy z działką 515;

6) intensywność zabudowy nie większą niż:

a) 2,5 w przypadku lokalizacji wyłącznie kondygnacji nadziemnych,

b) 3,0 w przypadku lokalizacji kondygnacji nadziemnych i kondygnacji podziemnej;

7) powierzchnię zabudowy w ramach działki budowlanej - do 100% powierzchni w obszarze wyznaczonym przez linie zabudowy oraz w przedziale 80-100% w ramach pierzei;

8) poziom posadzki parteru nie wyżej niż 0,5 m ponad poziomem terenu;

9) powierzchnię terenu biologicznie czynnego - nie mniejszą niż 10% powierzchni działki budowlanej;

10) minimalną powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż 245 m2;

11) geometrię dachów:

a) w obszarze pierzei - dachy strome dwuspadowe z kalenicą równoległą do obowiązującej linii zabudowy, przy czym, dopuszcza się stosowanie dachów płaskich nad takimi częściami budynków jak wykusze, lukarny;

b) poza obszarem pierzei - dachy płaskie nad parterowymi częściami budynków, przy czym należy je projektować w formie tarasów bądź dachów pokrytych zielenią;

12) dostęp komunikacyjny do drogi publicznej oznaczonej na rysunku symbolem KDD;

13) zapewnienie realizacji potrzeb parkingowych na terenie KDD.

3. Zakazuje się:

1) sytuowania bram garażowych w parterach budynków od strony drogi KDD;

2) ogrodzeń od strony drogi KDD.

§ 18. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku symbolem 1U, o powierzchni 1819 m2, ustala się możliwość lokalizacji:

1) budynków usługowych, mieszczących:

a) takie usługi jak: gastronomia, kultura, oświata, opieka zdrowotna i socjalna, obsługa bankowa, turystyka, sport, fryzjerstwo, usługi kosmetyczne, szewskie, rymarskie, itp., usługi pocztowe lub telekomunikacyjne oraz biurowe, z wyłączeniem lokali dyskotekowych,

b) handel o powierzchni sprzedaży do 400m2;

2) urządzeń sportowych i rekreacyjnych;

3) miejsc do parkowania.

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania działek budowlanych:

1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem:

a) obowiązującą - wzdłuż ul. Puszkina i Słowackiego w linii elewacji budynków istniejących,

b) nieprzekraczalną - 3,0 m od linii rozgraniczającej z terenem MW, zgodnie z rysunkiem oraz wzdłuż granic terenu oraz elewacji budynków istniejących;

2) powierzchnię zabudowy:

a) dla działek nr 249/3 i 251 - maksymalnie 100% powierzchni działki budowlanej, z dopuszczeniem zachowania istniejącej intensywności zabudowy,

b) nie większą niż 50% powierzchni działki budowlanej na pozostałym terenie;

3) wysokość budynków - w przedziale od 12,0 m do 16,0 m i nie więcej niż 4 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe;

4) intensywność zabudowy dla nowo projektowanych budynków nie większą niż:

a) 2,0 w przypadku lokalizacji wyłącznie kondygnacji nadziemnych,

b) 2,5 w przypadku lokalizacji kondygnacji nadziemnych i kondygnacji podziemnej;

5) powierzchnię terenu biologicznie czynnego:

a) nie mniejszą niż 5% powierzchni działki budowlanej,

b) dla działek nr 249/3 i 251 - dopuszczenie 0% powierzchni działki budowlanej;

6) dachy strome, z dopuszczeniem stosowania dachów płaskich nad takimi częściami budynków jak wykusze, lukarny;

7) dostęp komunikacyjny:

a) do drogi publicznej oznaczonej na rysunku symbolem KDD,

b) do drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku symbolem 1KDW;

8) zapewnienie realizacji potrzeb parkingowych na terenach 1U i 1KDW.

3. Zakazuje się:

1) sytuowania bram garażowych w parterach budynków od strony dróg publicznych;

2) ogrodzeń.

§ 19. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku symbolem 2U, o powierzchni 2440,0 m2, ustala się możliwość lokalizacji:

1) budynków usługowych, mieszczących:

a) takie usługi jak: gastronomia, kultura, oświata, opieka zdrowotna i socjalna, obsługa bankowa, turystyka, sport, fryzjerstwo, usługi kosmetyczne, szewskie, rymarskie, itp., usługi pocztowe lub telekomunikacyjne oraz biurowe, z wyłączeniem lokali dyskotekowych,

b) handel o powierzchni sprzedaży do 1000m2;

2) miejsc do parkowania.

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania działek budowlanych:

1) nieprzekraczalną linię zabudowy wzdłuż elewacji istniejącego budynku, zgodnie z rysunkiem;

2) powierzchnię zabudowy nie większą niż 42% powierzchni działki budowlanej;

3) wysokość budynków w przedziale od 12,0 do 16,0 m i nie więcej niż 4 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe;

4) intensywność zabudowy dla nowo projektowanych budynków nie większą niż:

a) 1,7 w przypadku lokalizacji wyłącznie kondygnacji nadziemnych,

b) 2,1 w przypadku lokalizacji kondygnacji nadziemnych i kondygnacji podziemnej;

5) powierzchnię terenu biologicznie czynnego nie mniejszą niż 5% powierzchni działki budowlanej;

6) poziom posadzki parteru nie wyżej niż 0,5 m ponad poziomem terenu;

7) dachy strome, z dopuszczeniem stosowania dachów płaskich nad takimi częściami budynków jak wykusze, lukarny;

8) dostęp komunikacyjny:

a) do drogi publicznej oznaczonej na rysunku symbolem KDD,

b) do drogi publicznej ul. Puszkina znajdującej się poza obszarem planu - w miejscu oznaczonym na rysunku,

c) do drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku symbolem 1KDW;

9) zapewnienie realizacji potrzeb parkingowych na terenach 2U i 1KDW.

3. Zakazuje się:

1) sytuowania bram garażowych w parterach budynków od strony dróg publicznych;

2) ogrodzeń.

§ 20. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku symbolem 3U, o powierzchni 1510 m2, ustala się możliwość lokalizacji:

1) budynków usługowych, mieszczących:

a) takie usługi jak: gastronomia, kultura, oświata, opieka zdrowotna i socjalna, obsługa bankowa, turystyka, sport, fryzjerstwo, usługi kosmetyczne, szewskie, rymarskie, itp., usługi pocztowe lub telekomunikacyjne oraz biurowe, z wyłączeniem lokali dyskotekowych,

b) handel o powierzchni sprzedaży do 400m2;

2) urządzeń sportowych i rekreacyjnych;

3) miejsc do parkowania.

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania działek budowlanych:

1) nieprzekraczalną linię zabudowy wzdłuż elewacji istniejącego budynku, zgodnie z rysunkiem;

2) powierzchnię zabudowy nie większą niż 40% powierzchni działki budowlanej;

3) wysokość budynków w przedziale od 12,0 do 16,0 m i nie więcej niż 4 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe;

4) intensywność zabudowy dla nowo projektowanych budynków nie większą niż:

a) 1,6 w przypadku lokalizacji wyłącznie kondygnacji nadziemnych,

b) 2,0 w przypadku lokalizacji kondygnacji nadziemnych i kondygnacji podziemnej;

5) powierzchnię terenu biologicznie czynnego nie mniejszą niż 5% powierzchni działki budowlanej;

6) dachy strome, z dopuszczeniem stosowania dachów płaskich nad takimi częściami budynków jak wykusze, lukarny;

7) dostęp komunikacyjny do drogi publicznej oznaczonej na rysunku symbolem KDD;

8) zapewnienie realizacji potrzeb parkingowych na terenie 3U.

3. Zakazuje się:

1) sytuowania bram garażowych w parterach budynków od strony dróg publicznych;

2) ogrodzeń.

§ 21. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku symbolem 4U, o powierzchni 7019 m2, ustala się możliwość lokalizacji:

1) budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej;

2) miejsc do parkowania.

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania działek budowlanych:

1) nieprzekraczalną linię zabudowy wzdłuż elewacji budynków istniejących, zgodnie z rysunkiem;

2) powierzchnię zabudowy nie większą niż 40% powierzchni działki budowlanej;

3) wysokość budynków w przedziale od 12,0 do 16,0 m i nie więcej niż 4 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe;

4) intensywność zabudowy dla nowo projektowanych budynków nie większą niż:

a) 1,6 w przypadku lokalizacji wyłącznie kondygnacji nadziemnych,

b) 2,0 w przypadku lokalizacji kondygnacji nadziemnych i kondygnacji podziemnej;

5) powierzchnię terenu biologicznie czynnego nie mniejszą niż 10% powierzchni działki budowlanej;

6) dachy strome, z dopuszczeniem stosowania dachów płaskich nad takimi częściami budynków jak wykusze, lukarny;

7) dostęp komunikacyjny:

a) do drogi publicznej oznaczonej na rysunku symbolem KDD,

b) do drogi wewnętrznej z parkingami oznaczonej na rysunku symbolem KDW/KP;

8) zapewnienie realizacji potrzeb parkingowych na terenach 4U, KDW/KP oraz KDD.

3. Zakazuje się ogrodzeń.

§ 22. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku symbolem 5U, o powierzchni 567 m2, ustala się możliwość lokalizacji:

1) budynków usługowych, mieszczących:

a) takie usługi jak: gastronomia, kultura, oświata, opieka zdrowotna i socjalna, obsługa bankowa, turystyka, sport, fryzjerstwo, usługi kosmetyczne, szewskie, rymarskie, itp., usługi pocztowe lub telekomunikacyjne oraz biurowe, z wyłączeniem lokali dyskotekowych,

b) handel o powierzchni sprzedaży do 400 m2;

2) urządzeń sportowych i rekreacyjnych;

3) miejsc do parkowania.

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania działek budowlanych:

1) nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z rysunkiem w odległościach:

a) 5,0 m od drogi publicznej oznaczonej na rysunku symbolem KDD,

b) 3,0 m od pozostałych terenów;

2) powierzchnię zabudowy nie większą niż 45% powierzchni działki budowlanej;

3) wysokość budynków w przedziale 9,0 m do 12 m i nie większą niż 3 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe;

4) intensywność zabudowy nie większą niż:

a) 1,4 w przypadku lokalizacji wyłącznie kondygnacji nadziemnych,

b) 1,8 w przypadku lokalizacji kondygnacji nadziemnych i kondygnacji podziemnej;

5) powierzchnię terenu biologicznie czynnego nie mniejszą niż 10% powierzchni działki budowlanej;

6) poziom posadzki parteru nie wyżej niż 0,5 m ponad poziomem terenu;

7) dachy strome, z dopuszczeniem stosowania dachów płaskich nad takimi częściami budynków jak wykusze, lukarny;

8) dostęp komunikacyjny:

a) do drogi publicznej oznaczonej na rysunku symbolem KDD,

b) do drogi wewnętrznej z parkingami oznaczonej na rysunku symbolem KDW/KP;

9) zapewnienie realizacji potrzeb parkingowych na terenach 5U i KDD.

3. Zakazuje się ogrodzeń.

§ 23. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku symbolem 6U, o powierzchni 2703 m2, ustala się możliwość lokalizacji:

1) budynków usługowych, mieszczących takie usługi jak: oświata, kultura, opieka zdrowotna i socjalna;

2) urządzeń sportowych i rekreacyjnych;

3) miejsc do parkowania.

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania działek budowlanych:

1) nieprzekraczalną linię zabudowy wzdłuż elewacji istniejącego budynku oraz w odległościach od 4,0 m do 6,0 m, zgodnie z rysunkiem;

2) powierzchnię zabudowy nie większą niż 25% powierzchni działki budowlanej;

3) wysokość budynków nie większą niż nie większą niż 12,0 m i 3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe;

4) intensywność zabudowy dla nowo projektowanych budynków nie większą niż:

a) 0,75 w przypadku lokalizacji wyłącznie kondygnacji nadziemnych,

b) 1,0 w przypadku lokalizacji kondygnacji nadziemnych i kondygnacji podziemnej;

5) powierzchnię terenu biologicznie czynnego nie mniejszą niż 40% powierzchni działki budowlanej;

6) dachy strome, z dopuszczeniem stosowania dachów płaskich nad takimi częściami budynków jak wykusze, lukarny;

7) dostęp komunikacyjny do drogi publicznej - ul. Króla Wł. Jagiełły znajdującej się poza obszarem planu;

8) zapewnienie realizacji potrzeb parkingowych na terenie 6U.

§ 24. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku symbolem 7U, o powierzchni 1935 m2, ustala się możliwość lokalizacji:

1) budynków usługowych, mieszczących:

a) takie usługi jak: gastronomia, kultura, oświata, opieka zdrowotna i socjalna, obsługa bankowa, turystyka, sport, fryzjerstwo, usługi kosmetyczne, szewskie, rymarskie, itp., usługi pocztowe lub telekomunikacyjne oraz biurowe, z wyłączeniem lokali dyskotekowych,

b) handel o powierzchni sprzedaży do 400 m2;

2) urządzeń sportowych i rekreacyjnych;

3) miejsc do parkowania.

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania działek budowlanych:

1) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległościach:

a) w liniach rozgraniczających od terenu drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku symbolem 2KDW,

b) od terenu drogi publicznej oznaczonej na rysunku symbolem KDD zgodnie z rysunkiem;

2) powierzchnię zabudowy:

a) maksymalnie 100% powierzchni działki budowlanej dla działek o nr ewid. 257/21, 257/22, 257/24, 257/25, 257/26 i 257/27,

b) nie większą niż 80% powierzchni pozostałych działek budowlanych;

3) wysokość budynków w przedziale od 9,0 m do 12, 0 m i nie większą niż 3 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe;

4) intensywność zabudowy nie większą niż:

a) 3,0 w przypadku lokalizacji wyłącznie kondygnacji nadziemnych,

b) 4,0 w przypadku lokalizacji kondygnacji nadziemnych i kondygnacji podziemnej;

5) powierzchnię terenu biologicznie czynnego nie mniejszą niż 5% powierzchni działki budowlanej z zastrzeżeniem pkt 2;

6) poziom posadzki parteru nie wyżej niż 0,5 m ponad poziomem terenu;

7) dachy strome, z dopuszczeniem stosowania dachów płaskich nad takimi częściami budynków jak wykusze, lukarny;

8) dostęp komunikacyjny:

a) do drogi publicznej oznaczonej na rysunku symbolem KDD,

b) do drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku symbolem 2KDW;

9) zapewnienie realizacji potrzeb parkingowych na terenach 7U, KP i KDD.

3. Zakazuje się:

1) sytuowania bram garażowych w parterach budynków od strony dróg publicznych;

2) ogrodzeń.

§ 25. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku symbolem 8U, o powierzchni 5826 m2, ustala się możliwość lokalizacji:

1) budynków usługowych, mieszczących:

a) takie usługi jak: gastronomia, kultura, oświata, opieka zdrowotna i socjalna, obsługa bankowa, turystyka, sport, fryzjerstwo, usługi kosmetyczne, szewskie, rymarskie, itp., usługi pocztowe lub telekomunikacyjne oraz biurowe, z wyłączeniem lokali dyskotekowych,

b) handel o powierzchni sprzedaży do 1000 m2;

2) urządzeń sportowych i rekreacyjnych;

3) miejsc do parkowania.

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania działek budowlanych:

1) nieprzekraczalną linię zabudowy wzdłuż elewacji budynku istniejącego zgodnie z rysunkiem;

2) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej;

3) wysokość budynków w przedziale od 9,0 m do 12, 0 m i nie większą niż 3 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe;

4) intensywność zabudowy dla nowo projektowanych budynków nie większą niż:

a) 0,9 w przypadku lokalizacji wyłącznie kondygnacji nadziemnych,

b) 1,2 w przypadku lokalizacji kondygnacji nadziemnych i kondygnacji podziemnej;

5) powierzchnię terenu biologicznie czynnego nie mniejszą niż 20% powierzchni działki budowlanej;

6) poziom posadzki parteru nie wyżej niż 0,5 m ponad poziomem terenu;

7) dachy strome, z dopuszczeniem stosowania dachów płaskich nad takimi częściami budynków jak wykusze, lukarny;

8) dostęp komunikacyjny:

a) do drogi publicznej oznaczonej na rysunku symbolem KDD,

b) do drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku symbolem 2KDW;

9) zapewnienie realizacji potrzeb parkingowych na terenach 8U i KP.

3. Zakazuje się:

1) sytuowania bram garażowych w parterach budynków od strony dróg publicznych;

2) ogrodzeń.

§ 26. Na terenie oznaczonym na rysunku symbolem KDZ, o powierzchni 87 m2, ustala się:

1) szerokość w liniach rozgraniczających - zgodnie z rysunkiem;

2) klasę drogi - zbiorczą;

3) zagospodarowanie pasa drogowego na zasadzie integracji z przyległą drogą publiczną, zlokalizowaną poza granicami planu.

§ 27. Na terenie oznaczonym na rysunku symbolem KDD, o powierzchni 6760 m2, ustala się:

1) szerokość w liniach rozgraniczających - zgodnie z rysunkiem;

2) klasę drogi - dojazdową;

3) zagospodarowanie pasa drogowego - jezdnia i jednostronny chodnik z dopuszczeniem odstępstw w miejscach ograniczeń terenowych;

4) lokalizację zieleni urządzonej na wszystkich wolnych od utwardzenia powierzchniach terenu;

5) dopuszczenie lokalizacji miejsc do parkowania, w tym dla realizacji potrzeb parkingowych terenów oznaczonych na rysunku symbolami: MW, 1MW/U, 2MW/U, 4U, 5U, 7U.

§ 28. Na terenie oznaczonym na rysunku symbolem 1KDW, o powierzchni 324 m2, ustala się:

1) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem;

2) zagospodarowanie pasa drogowego jako pieszo-jezdni z dopuszczeniem podziału na jezdnie i chodniki;

3) dopuszczenie lokalizacji miejsc do parkowania oraz zieleni urządzonej.

§ 29. Na terenie oznaczonym na rysunku symbolem 2KDW, o powierzchni 1518 m2, ustala się:

1) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem;

2) zagospodarowanie pasa drogowego jako pieszo-jezdni z dopuszczeniem podziału na jezdnie i chodniki;

3) dopuszczenie lokalizacji miejsc do parkowania oraz zieleni urządzonej.

§ 30. Na terenie oznaczonym na rysunku symbolem KDW/KP, o powierzchni 5554 m2, ustala się:

1) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem;

2) zagospodarowanie pasa drogowego jako pieszo-jezdni z dopuszczeniem podziału na jezdnie i chodniki;

3) lokalizację zieleni urządzonej na wszystkich wolnych od utwardzenia powierzchniach terenu;

4) dopuszczenie lokalizacji miejsc do parkowania, w tym wyłącznie do realizacji potrzeb parkingowych terenu 4U.

§ 31. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku symbolem 1KDX, o powierzchni 594 m2, ustala się:

1) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem;

2) zagospodarowanie pasa drogowego - chodnik;

3) lokalizację zieleni urządzonej na wszystkich wolnych od utwardzenia powierzchniach terenu.

2. Zakazuje się lokalizacji miejsc do parkowania.

§ 32. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku symbolem 2KDX, o powierzchni 817 m2, ustala się:

1) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem;

2) zagospodarowanie pasa drogowego - chodnik z dopuszczeniem lokalizacji ścieżki rowerowej;

3) lokalizację zieleni urządzonej na wszystkich wolnych od utwardzenia powierzchniach terenu.

2. Zakazuje się lokalizacji miejsc do parkowania.

§ 33. Na terenie oznaczonym na rysunku symbolem KP, o powierzchni 459 m2, ustala się zagospodarowanie miejscami do parkowania w powiązaniu z zagospodarowaniem drogi KDD.

§ 34. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku symbolem 1Z/KDX, o powierzchni 2256 m2, ustala się możliwość lokalizacji:

1) ścieżek pieszych i rowerowych;

2) urządzeń sportowych i rekreacyjnych.

2. Ustala się:

1) zagospodarowanie terenu zielenią urządzoną;

2) powierzchnię terenu biologicznie czynnego - nie mniejszą niż 80% powierzchni terenu;

3) zapewnienie dostępu do wód Strugi Goleniowskiej, znajdującej się poza obszarem planu;

4) dostęp komunikacyjny do drogi publicznej oznaczonej na rysunku symbolem KDD.

3. Zakazuje się lokalizacji:

1) budynków;

2) ogrodzeń;

3) miejsc do parkowania.

§ 35. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku symbolem 2Z/KDX, o powierzchni 1110 m2, ustala się możliwość lokalizacji:

1) ścieżek pieszych i rowerowych;

2) urządzeń sportowych i rekreacyjnych.

2. Ustala się:

1) zagospodarowanie terenu zielenią urządzoną;

2) powierzchnię terenu biologicznie czynnego - nie mniejszą niż 80% powierzchni terenu;

3) zapewnienie dostępu do wód Strugi Goleniowskiej, znajdującej się poza obszarem planu;

4) dostęp komunikacyjny do drogi publicznej oznaczonej na rysunku symbolem KDD.

3. Zakazuje się lokalizacji:

1) budynków;

2) ogrodzeń;

3) miejsc do parkowania.

§ 36. Na terenie oznaczonym na rysunku symbolem K, o powierzchni 344 m2, ustala się:

1) utrzymanie istniejących urządzeń oraz lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, w tym kanalizacyjnej;

2) roboty budowlane dotyczące urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) dostęp komunikacyjny do drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku symbolem 2KDW poprzez teren 2KDX.

Rozdział III
Przepisy końcowe

§ 37. W granicach obszaru objętego niniejszym planem miejscowym tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów, w rejonie fragmentu śródmieścia Goleniowa przyjęte uchwałą Rady Miejskiej w Goleniowie Nr VIII-423-97 z dnia 26 listopada 1997 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Szczecińskiego Nr 1, poz. 5 z dnia 26 stycznia 1998 r.).

§ 38. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów.

§ 39. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

Przewodniczący Rady


Łukasz Mituła


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/226/16
Rady Miejskiej w Goleniowie
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/226/16
Rady Miejskiej w Goleniowie
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/226/16
Rady Miejskiej w Goleniowie
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jan Majczyk

Ekonomista, prawnik, doradca podatkowy, publicysta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama