reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXII/168/2016 Rady Powiatu w Szczecinku

z dnia 13 czerwca 2016 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt. 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz.911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015., poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130 poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/118/2015 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2016, zmienionej Uchwałami Nr XVIII/143/2016 z dnia 23 lutego 2016 r., Nr XIX/149/2016 z dnia 31 marca 2016 r. i Nr XX/155/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2016 rok o kwotę 197.691,00

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2016 rok, o kwotę 1.102.309,00 zł oraz wprowadza się przesunięcia między paragrafami, rozdziałami i działami budżetu

- zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 2. 1. Budżet Powiatu Szczecineckiego na 2016 r. po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:

1) dochodów kwotą97.201.446,51 zł,

2) wydatków kwotą98.228.384,51 zł.

2. Planowany deficyt w kwocie 1.026.938,00 zł zostanie sfinansowany kredytem bankowym.

3. Przychody i rozchody budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2016 r., stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany do limitu wydatków Powiatu Szczecineckiego na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku, określonego w załączniku Nr 8 do uchwały Nr XVI/118/2015 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2016, w przedsięwzięciach:

I - Budowa infrastruktury drogowej:

1) zmniejsza się wartość zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1272Z na odcinku Stare Wierzchowo - Drężno, I etap" o kwotę 73.000,00 zł tj. do wysokości 680.000,00 zł

Żródła finansowania zadania:

- środki JST29.500,00 zł

- kredyt121.000,00 zł

- inne środki (dotacja z gm. Szczecinek)100.000,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa429.500,00 zł

2) wprowadza się zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3581Z w miejscowości Drzonowo, na odcinku od drogi krajowej nr 20 do torów kolejowych (dł. ok. 1600 m)", o planowanej wartości 46.836,00 zł do sfinansowania ze środków JST.

3) zwiększa się wartość zadania pn.: "Przebudowa odcinka ul. Waryńskiego (ok. 0,2 km) stanowiącej ciąg drogi powiatowej Nr 1294Z w Szczecinku"o kwotę 18.000,00 zł tj. do wysokości 268.000,00 zł do sfinansowania z kredytu bankowego.

IV - Przebudowa i modernizacja obiektów:

1) wprowadza się zadanie pn.: "Wykonanie bezprzewodowego systemu sygnalizacji włamania w pomieszczeniach Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku" o planowanej wartości 15.900,00 zł

- Źródła finansowania zadania: środki własne RCEE i RJ15.900,00 zł

2) wprowadza się zadanie pn.: "Wykonanie sieci teletechnicznej w pomieszczeniach Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku" o planowanej wartości 16.400,00 zł

- Źródła finansowania zadania: środki własne RCEE i RJ16.400,00 zł

3) zmienia się nazwę zadania pn.: "Remont łazienek w segmentach mieszkalnych w DPS" na "Remont łazienek w segmentach mieszkalnych w DPS wraz z dostawą i montażem specjalistycznych wanien" oraz zwiększa się jego wartość o kwotę 55.000,00 zł, tj. do wysokości 130.000,00 zł.

4) wprowadza się zadanie pn.: "Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej poprzez rozbudowę Centrum Innowacji i Praktyk Zawodowych z ośrodkiem egzaminacyjnym dla zawodów w sektorach: drzewnym, budowlanym i mechanicznym w Szczecinku"o planowanej wartości 120.000,00 zł do sfinansowania ze środków JST.

5) zwiększa się wartość zadania pn.: "Rozbudowa Szpitala w Szczecinku - III etap - SOR, OIOM i oddział pediatryczny " o kwotę 1.300.000,00 zł tj. do wysokości 6.544.398,00 zł

Źródła finansowania zadania:

- środki JST1.700.000,00 zł

- kredyt1.300.000,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa3.544.398,00 zł

6) zadanie pn.: "Remont placu manewrowego i pomieszczeń hali obróbki ręcznej w Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku" otrzymuje brzmienie : "Przebudowa budynku warsztatu i pomieszczeń hali obróbki ręcznej Zespołu Szkół Technicznych w Szczecinku przy ul. Koszalińskiej w Szczecinku, na terenie działki nr 4/3 w obrębie 08 ".

7) zwiększa się wartość zadania pn.: "Remont Sali gimnastycznej w SOSW im. J. Brzechwy w Szczecinku " o kwotę 20.000,00 zł tj. do wysokości 68.000,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

- środki JST28.000,00 zł

- kredyt40.000,00 zł

8) zmienia się jednostkę realizującą zadanie pn. "Dostawa i montaż parapetów zewnętrznych w budynku szkoły w ZSz im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku" z Powiatu Szczecineckiego na Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku,

9) wprowadza się zadanie pn.: "Adaptacja pomieszczeń pod pracownię technik technologii drewna wraz z modernizacją instalacji elektrycznej " w Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku o planowanej wartości 64.500,00 zł.

Źródła finansowania zadania:

- środki JST64.500,00 zł

VI - Zakupy sprzętu:

- zmienia się i ustala następujące źródła finansowania zadania pn.: "Budowa i przebudowa istniejących obiektów na Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej, jako Ponadregionalny Ośrodek Rewitalizacji Jezior w Szczecinku przy ul. A. Mickiewicza 2":

- środki JST200.000,00 zł

- pożyczka z NFOŚiGW100.000,00 zł

- dotacja z WFOŚiGW500.000,00 zł

- dotacja z NFOŚiGW200.000,00 zł

IX - Pozostałe wydatki inwestycyjne:

- zmniejsza się wartość zadania pn.: "Dokumentacja techniczna i audyt do przygotowania zadań inwestycyjnych oraz tablice informacyjne do projektów " o kwotę 166.836,00 zł tj. do wysokości 133.164,00 zł.

2. Limit wydatków Powiatu Szczecineckiego na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku, po zmianach - stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szczecineckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego W Szczecinku.

Przewodnicząca Rady


Dorota Chrzanowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/168/2016
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 13 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU SZCZECINECKIEGO W 2016 ROKU


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/168/2016
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 13 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU SZCZECINECKIEGO W 2016 ROKU


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/168/2016
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 13 czerwca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

LIMIT WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU SZCZECINECKIEGO NA 2016 ROK


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/168/2016
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 13 czerwca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU SZCZECINECKIEGO W 2016 ROKU


Uzasadnienie

Po stronie dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2016 r. wprowadzono następujące zmiany:

1) w dziale 750, rozdziale 75020 zwiększono planowane dochody o kwotę 32.000,00 zł z tytułu odsprzedaży surowca drzewnego pozyskanego z działek nr 5/36 i 5/31 w obrębie 27 Świątki,

2) w dziale 926, rozdziale 92605 wprowadzono kwotę 10.000,00 zł, tytułem planowanych wpływów z gmin Powiatu Szczecineckiego na dofinansowanie organizacji imprez sportowych z kalendarza Szkolnego Związku Sportowego,

3) w związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów (pismo ST4.4750.6.2016 z dnia 16.03.2016 r.) o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2016, rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz o udziale powiatu w we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wprowadzono następujące zmiany:

a) w dziale 756, rozdziale 75601 zwiększono wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 46.677,00 zł,

b) w dziale 758, rozdziale 75801 zmniejszono wpływy z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 325.974,00 zł,

c) w dziale 758, rozdziale 75832 zmniejszono wpływy z tytułu subwencji równoważącej o kwotę 394,00 zł.

4) w dziale 854, rozdziale 85403 zwiększono planowane dochody o kwotę 20.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na remont Sali gimnastycznej w SOSW,

5) w dziale 854, 85495 zwiększono planowane dochody o kwotę 20.000,00 zł z tytułu wsparcia finansowego z firmy Kronospan Sp. z o.o. w Szczecinku z przeznaczeniem na promocję naboru uczniów na rok szkolny 2016/2017, w kierunku technologii drewna w Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku,

6) w dziale 900, rozdziale 90095 zwiększono dochody w paragrafie 0970 o kwotę 200.000,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z firmy Kronospan Sp. z o.o. w Szczecinku na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa i przebudowa istniejących obiektów na Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej, jako Ponadregionalny Ośrodek Rewitalizacji Jezior w Szczecinku przy ul. A. Mickiewicza 2 ". Jednocześnie w paragrafie 6260 zmniejszono planowane dochody o kwotę 200.000,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji z NFOŚiGW na powyższe zadanie.

Po stronie wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2016 rok wprowadzono następujące zmiany:

1) w dziale 010, rozdziale 01008 zwiększono planowane wydatki o kwotę 15.000,00 zł na wykonanie na działce 5/25 obręb 27 Świątki, otwartego rowu melioracyjnego odprowadzającego nadmiar wody do istnejącej studzienki melioracyjnej,

2) w dziale 020, rozdziale 02002 zwiększono planowane wydatki o kwotę 17.000,00 zł a przeprowadzenie inwentaryzacji stanu lasów,

3) w dziale 600, rozdziale 60014 zmniejszono wydatki o kwotę 8.164,00 zł, w wyniku:

a) zmnieszenia wydatków inwestycyjnych na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1272Z na odcinku Stare Wierzchowo - Drężno, I etap" o kwotę 55.000,00 zł - którą przesunięto do działu 852, rozdziału 85202 na zwiększenie zadania pn.: "Remont łazienek w segmantach mieszkalnych w DPS wraz z dostawą i montażem specjalistycznych wanien",

b) zwiększenia wydatków inwestycyjnych na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3581Z w miejscowości Drzonowo, na odcinku od drogi krajowej na 20 do torów kolejowych (dł. ok. 1600m) " w kwocie 46.836,00 zł.

4) w dziale 750, rozdziale 75095 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 166.836,00 zł, z której kwotę 46.836,00 zł przesunięto do działu 600 oraz kwotę 120.000,00 zł przesunięto do działu 801.

5) w dziale 757, rozdziale 75704 zmniejszono o kwotę 279.691,00 zł wydatki planowane na potencjalne spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń,

6) w dziale 801, rozdziale 80195 wprowadzono wydatki w kwocie 120.000,00 zł ma wykonanie dokumantacji na zadanie pn.: "Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej poprzez rozbudowę Centrum Innowacji i Praktyk Zawodowych z Ośrodkiem egzaminacyjnym dla zawodów w sektorach: drzewnym, budowlanym i mechanicznym w Szczecinku ",

7) w dziale 851, rozdziale 85111 zwiększono o kwotę 1.300.000,00 zł wydatki na zadanie pn.: "Rozbudowa Szpitala w Szczecinku - III etap - SOR, OIOM i oddział pediatryczny ",

8) w dziale 852, rozdziale 85202 zwiększono o kwotę 55.000,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: "Remont łazienek w segmantach mieszkalnych w DPS wraz z dostawą i montażem specjalistycznych wanien ",

9) w dziale 854, rozdziale 85407 wprowadzono przesunięcia między paragrafami wydatków na wykonanie bezprzewodowego systemu sygnalizacji włamania oraz sieci teletechnicznej w pomieszczeniach Reginalnego Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku w łącznej kwocie 32.300,00 zł,

10) w dziale 926, rozdziale 92605 wprowadzono kwotę 10.000,00 zł na dofinansowanie organizacji imprez sportowych z kalendarza Szkolnego Związku Sportowego,

11) w dziale 854, rozdziale 85403 zwiększono o kwotę 20.000,00 zł wydatki inwestycyjne na remont Sali gimnastycznej w SOSW,

12) w dziale 854, rozdziale 85495 zwiększono o kwotę 20.000,00 zł wydatki na promocję naboru uczniów na rok szkolny 2016/2017, w kierunku technik technologii drewna,

13) w dziale 801, rozdziale 80130, w paragrafie 6050 przesunięto wydatki w kwocie 50.000,00 zł ze Starostwa-Inwestycje Powiatu do Zespołu Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku,

14) w dziale 801, rozdziale 80130, w paragrafie 6050 przesunięto wydatki w kwocie 64.500,00 zł ze Starostwa - Inwestycje Powiatu do Zespołu Szkół Technicznych w Szczecinku

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

FSG Podatki Sp. z o.o.

FSG Podatki Sp. z o.o. stanowi część grupy FSG, specjalizując się w świadczeniu kompleksowych usług doradztwa podatkowego. Misją naszej firmy jest zapewnienie Klientom bezpieczeństwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama