| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XII/90/2016 Rady Gminy Osina

z dnia 20 maja 2016 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Gminy Osina uchwala:

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY OSINA

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osina dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu liczby osób korzystających z tych pojemników oraz średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250),

2) harmonogramie - należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Osina, sporządzany przez przedsiębiorcę, akceptowany i ogłaszany przez gminę,

3) PSZOK - należy przez to rozumieć Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w tym też niebezpiecznych,

4) mieszkańcach - należy przez to rozumieć mieszkańców Gminy Osina.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:

1) Każda nieruchomość, na której wytwarzane są odpady komunalne, jest miejscem prowadzenia selektywnego zbierania odpadów w zakresie określonym w niniejszym regulaminie. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający odpady do selektywnego odbierania odpadów;

2) Urządzenia - pojemniki i worki odpowiednio oznakowane do prowadzenia selektywnej zbiórki, zostaną dostarczone właścicielom nieruchomości przez przedsiębiorcę odbierającego odpady;

3) Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:

a) papier i tektura,

b) tworzywa sztuczne,

c) odpady opakowaniowe ze szkła,

d) bioodpady,

e) przeterminowane leki,

f) chemikalia,

g) zużyte baterie i akumulatory,

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

i) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

j) zużyte opony,

k) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

l) metal i opakowania wielomateriałowe;

4) Obowiązkowe jest odrębne zbieranie i odbieranie odpadów wymienionych w pkt 3 lit. a) - c) oraz odpadów niepodlegających selekcji (zmieszanych) w urządzeniach wskazanych w ust. 2 niniejszego Regulaminu. Odpady wymienione w pkt 3 lit. e) - l) należy dostarczać do PSZOK, zaś odpady wymienione w pkt 3 lit. a) - c) można dostarczać do PSZOK. Odpady można również przekazywać do punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców nowych produktów odpowiadających rodzajowo odpadom wymienionym w pkt 3 lit. e) - l);

5) bioodpady (trawa, liście, drobne gałązki) mogą być gromadzone w przydomowych kompostownikach lub należy je dostarczać do PSZOK, w którym znajduje się wyznaczony w tym celu specjalny pojemnik;

6) Przeznaczone do selektywnego zbierania opakowania, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, należy zgnieść przed złożeniem ich w stosownych urządzeniach w celu zmniejszenia objętości opakowania;

7) Wymienione w ust. 3 lit. g) odpady można składać w dodatkowo wyznaczonych punktach (adresy punktów podane są na stronie BIP Gminy Osina);

8) Przynajmniej dwa razy w roku odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (meble, AGD) będą odbierane w systemie zbiórki objazdowej;

9) Odpady w postaci przeterminowanych leków należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do specjalistycznego pojemnika znajdującego się na terenie punktu aptecznego w Osinie;

10) Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, które powstają w wyniku prowadzenia we własnym zakresie przez mieszkańców drobnych robót w ilości nie przekraczającej 100 kg od jednego mieszkańca rocznie mogą być dostarczone do PSZOK;

11) Dopuszcza się zagospodarowanie drobnego gruzu budowlanego nie zanieczyszczonego substancjami niebezpiecznymi do utwardzania lub naprawy w sposób uniemożliwiający pylenie z zachowaniem przepisów odrębnych zniszczonych dróg o nawierzchni gruntowej po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem lub zarządcą drogi;

12) Odpady z budów lub nadwyżkę odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych należy zagospodarować na własny koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dot. przedmiotowych odpadów;

13) Działanie PSZOK - odbywa się w miejscu wyznaczonym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z terenu gminy. Jest to punkt odpowiednio zabezpieczony, wyposażony w specjalistyczne pojemniki na odpady, monitorowany, obsługiwany przez pracowników w określonych terminach i godzinach;

14) Właściciel nieruchomości, przy przekazaniu odpadów celem ich odbioru przez przedsiębiorcę, jest zobowiązany do ich wystawiania w terminach określonych w § 7 ust.1 niniejszego Regulaminu;

15) W dniu odbioru odpadów, pojemniki (w tym worki) do gromadzenia odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości jest zobowiązany wystawić przed posesję, bezpośrednio przy granicy nieruchomości, w pasie drogi, nie później niż do godz. 6.00 dnia, w którym jest wyznaczony termin ich odbioru;

16) W indywidualnych przypadkach, gdy odbiór pojemników lub worków z odpadami komunalnymi sprzed posesji powodowałby zagrożenie bezpieczeństwa pieszych, albo gdy na nieruchomości wydzielone jest specjalne miejsce do gromadzenia odpadów, z bezpośrednim dostępem do przyległej drogi, dopuszcza się odbiór bezpośrednio z posesji;

17) Worki do odbioru odpadów selektywnych, dostarcza przedsiębiorca prowadzący odbiór odpadów, a dodatkowe worki właściciele nieruchomości mogą pobrać w wyznaczonym punkcie Urzędu Gminy. Odpady wymienione w ust. 3 pkt 1-3 można również dostarczyć do PSZOK.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników, mają ustawowo określony obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.

2. Usuwanie błota, śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń należy realizować w sposób niezakłócający ruchu pieszego i pojazdów, umożliwiając ich zebranie przez gminę.

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego;

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji;

3) mycia nadwozia samochodu.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych;

2) naprawy pojazdów samochodowych dotyczących drobnych napraw, nie powodujących hałasu.

§ 6. Ustala się następujące zasady i częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz doboru ich objętości:

1) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do przedsiębiorcy uprawnionego, z którym podpisał umowę;

2) opróżnianie nieczystości ciekłych musi odbywać się w sposób systematyczny, niedopuszczający do przepełniania się urządzeń, z częstotliwością wynikającą z ilości zużytej wody i pojemności zbiornika bezodpływowego, w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, nie rzadziej niż dwa razy w roku;

3) w przypadku osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni, częstotliwość opróżniania wynika z ich instrukcji eksploatacji producenta urządzenia.

§ 7. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców:

1) odbieranie od właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym zmieszanych odpadów komunalnych będzie prowadzone przynajmniej raz na dwa tygodnie;

2) odbieranie od właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielolokalowym zmieszanych odpadów komunalnych będzie prowadzone przynajmniej raz na tydzień;

3) odbieranie od właściciela nieruchomości następujących frakcji odpadów selektywnie zbieranych:

a) papieru,

b) tworzyw sztucznych,

c) szkła, będzie prowadzone przynajmniej raz w miesiącu;

4) odbieranie od właściciela nieruchomości następujących frakcji odpadów selektywnie zbieranych:

a) odpadów wielkogabarytowych,

b) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, będzie prowadzone przynajmniej dwa razy do roku w systemie zbiórki objazdowej.

2. Odbieranie od właściciela nieruchomości niezamieszkałej zmieszanych odpadów komunalnych będzie prowadzone przynajmniej raz na dwa tygodnie.

3. Zarządzający obszarem przeznaczonym do użytku publicznego ma obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych i wysypywania się odpadów na ziemię, niezależnie od minimalnej częstotliwości opróżniania koszy, która wynosi dwa tygodnie.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 8. 1. W celu realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy stosować należy pojemniki wykonane z tworzywa sztucznego, o pojemności co najmniej 110 litrów.

2. Pojemniki, o których mowa w ust. 1, powinny posiadać konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie grzebieniowym, widłowym lub hakowym mechanizmem załadowczym pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów.

3. Właściciele nieruchomości lub części nieruchomości (za wyjątkiem obsługi biurowej działalności gospodarczej), na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady komunalne są wytwarzane, w tym prowadzący działalność gospodarczą, szkoleniową, rekreacyjno-wypoczynkową (całoroczną) lub będący instytucjami, związkami, stowarzyszeniami itp. zobowiązani są do:

1) indywidualnego zawarcia umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w tym zakresie

2) zapewnienia wyposażenia nieruchomości w pojemniki przystosowane do mechanicznego załadunku odpadów komunalnych zmieszanych, w ilości zapewniającej ich nieprzepełnianie przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów, o minimalnej pojemności wyliczonej zgodnie z poniższymi normami, wynoszącej dla zmieszanych odpadów komunalnych minimum :

a) 7 litrów (0,007 m3) na 1 ucznia/dziecko/pracownika w placówkach oświatowych, przedszkolach itp.;

b) 10 litrów (0,010 m3) na 1 łóżko oraz na każdego pracownika w hotelach, motelach, pensjonatach, noclegowniach itp.;

c) 10 litrów (0,010 m3) na każdego pracownika w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, magazynach, hurtowniach, sklepach, biurach, urzędach, przychodniach, gabinetach lekarskich, lecznicach, aptekach, pomieszczeniach biurowych związanych z wykonywaniem wolnych zawodów, stacjonarnych punktach handlowych zlokalizowanych poza budynkami typu kiosk, uliczne punkty szybkiej konsumpcji lokalach gastronomicznych itp.;

d) 120 litrów (0,120 m3) w lokalach gastronomicznych nie posiadających miejsc konsumpcyjnych.

§ 9. 1. Określa się, że pojemność worków do selektywnej zbiórki odpadów winna wynosić do 120 litrów, natomiast pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, nie mniej niż 80 litrów.

2. Pojemniki, o których mowa w ust. 1, powinny posiadać konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie grzebieniowym, widłowym lub hakowym mechanizmem załadowczym pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów.

3. Określa się rodzaje worków oraz pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości:

1) opakowania szklane kolorowe i bezbarwne należy zbierać do pojemnika lub worka koloru zielonego;

2) papier i tekturę (w tym opakowania, gazety, itd.) należy zbierać do pojemnika lub worka koloru niebieskiego;

3) tworzywo sztuczne należy zbierać do pojemnika lub worka koloru żółtego;

4) metal należy zbierać do pojemnika lub worka koloru czerwonego.

4. Worki oraz pojemniki do selektywnej zbiórki oprócz kolorów winny być oznaczone opisowo ze znakiem graficznym.

5. Worki i pojemniki muszą spełniać zawarte w powszechnie obowiązujących przepisach prawa wymagania techniczne.

§ 10. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów zmieszanych na terenach gminnych przeznaczonych do użytku publicznego:

1) przy drogach publicznych, na chodnikach, przystankach komunikacji, parkach, itp. kosze uliczne o pojemności do 50 litrów;

2) przy pozostałych obiektach przeznaczonych do użytku publicznego kontenery o pojemności do 9000 litrów.

§ 11. Ustala się warunki rozmieszczania oraz standardy utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości płynnych:

1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy rozporządzenia określającego warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

2) szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający swobodny dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy w celu opróżnienia;

3) właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki (w tym worki) na odpady w takim stanie sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i nie powodować zagrożeń dla zdrowia użytkowników, a w szczególności ma obowiązek utrzymywać je w czystości poprzez mycie i dezynfekowanie, z częstotliwością zapewniającą ich odpowiedni stan sanitarny; pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów, nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony pokrywy;

4) pojemniki (w tym worki) do gromadzenia odpadów komunalnych należy ustawić w miejscach łatwo dostępnych dla osób z nich korzystających.

§ 12. Pojemniki i worki do gromadzenia odpadów komunalnych oraz zbiorniki bezodpływowe muszą być eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Rozdział 4.
Wymagania wynikające z krajowego i wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 13. Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych odebranych przez przedsiębiorcę z nieruchomości na terenie Gminy Osina odbywa się w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych, wskazanych w "Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023", przyjętym przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą Nr XVI/218/12 z dnia 29 czerwca 2012 roku.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 14. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je w sposób uniemożliwiający opuszczenie terenu własnej nieruchomości.

3. Wyprowadzanie zwierzęcia domowego w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa lub innego zwierzęcia domowego na smyczy, a psa rasy uznanej za agresywną - na smyczy i w kagańcu;

2) właściciel psa korzystający z pojazdów komunikacji zbiorowej zobowiązany jest do trzymania psa na smyczy i w kagańcu, bez względu na rasę i wielkość psa;

3) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach do tego przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych przez zarządcę terenu i tylko wtedy, gdy opiekun psa sprawuje pełną, bezpośrednią kontrolę nad jego zachowaniem;

4) zabronione jest pozostawianie psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na zewnątrz.

4. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do :

1) zapewnienia właściwej opieki nad zwierzętami w celu niedopuszczenia do zagrożeń życia, zanieczyszczeń nieruchomości, terenów i obiektów użyteczności publicznej itp.,

2) wyeliminowania zagrożeń i uciążliwości dla ludzi, w tym hałasu, nieprzyjemnej woni, roznoszenia pasożytów, insektów itp. oraz niestwarzania uciążliwego oddziaływania na sąsiednią nieruchomość i jej mieszkańców,

3) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku takich jak drogi, chodniki, podwórka, place, parki i tereny zielone itp., poprzez wyrzucenie zanieczyszczeń do koszy na odpady uliczne. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy psów przewodników.

§ 15. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy, reguluje odrębna uchwała Rady Gminy Osina.

Rozdział 6.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 16. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

2. Odstępstwo od zakazu wymienionego w ustępie 1 dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest podstawowym źródłem utrzymania rodziny, a na chów wyrażą zgodę właściciele wszystkich sąsiednich nieruchomości znajdujących się w granicach pasa 50 m wokół granicy działki, której dotyczy prowadzenie chowu zwierząt gospodarskich.

3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich są zobowiązani przestrzegać powyższych zapisów niniejszego Regulaminu, a ponadto:

1) przestrzegać przepisów sanitarno - epidemiologicznych;

2) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku: wiosną do 23 czerwca i jesienią do 21 września, realizowaną przed podmiot uprawniony;

3) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym z wymogami regulaminu;

4) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości;

5) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na tej samej nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak : hałas, odór;

6) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granicy danej nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich;

7) nie dopuszczać do zanieczyszczania nieruchomości, ulic i innych miejsc publicznych odchodami zwierząt, karmą, ściółka lub innymi odpadami pochodzącymi z hodowli.

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 17. Właściciele nieruchomości obowiązani są do systematycznego tępienia szkodliwych gryzoni w obrębie swojej nieruchomości.

§ 18. Obszarami podlegającymi deratyzacji są wszystkie obszary zabudowane na terenie gminy, dla których wyznacza się termin jej przeprowadzenia na 30 dni od ustalenia istnienia populacji gryzoni stwarzających zagrożenie sanitarne.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osina.

§ 20. Traci moc uchwała Nr XXI/113/2012 Rady Gminy Osina z dnia 5 grudnia 2012 r.. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osina (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2013 r., poz. 1144).

§ 21. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dnia od opublikowania.

Przewodniczący Rady Gminy Osina


Andrzej Łuczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Majszak

Ekspert z zakresu odszkodowań i ubezpieczeń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »