reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXI/287/16 Rady Miasta Kołobrzeg

z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy Miasto Kołobrzeg oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości:

1) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych/mieszanych - druk D1, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych - druk D2, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklaracje, o których mowa w § 1 składane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, należy złożyć za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP.

2. Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U.
z 2015 r. poz. 971).

3. Układ informacji i powiązań między nimi określają załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

4. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub za podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości, zobowiązani są składać w Urzędzie Miasta Kołobrzeg deklarację:

1) o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sporządzoną według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, tj. zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów komunalnych;

2) zawierającą zmianę danych, w terminie 14 dni od momentu zaistnienia zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które należy złożyć na żądanie organu:

1) roczne zestawienie odczytów wodomierzy z części mieszkalnej w przypadku nieruchomości wielolokalowych;

2) roczne zestawienia lub kopie faktur VAT za wodę w przypadku domów jednorodzinnych;

3) zestawienie zainkasowanej opłaty uzdrowiskowej (sumaryczna ilość osobodni);

4) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, a w szczególności: umowa nabycia nieruchomości, najmu, użytkowania, dzierżawy albo dożywocia;

5) w przypadku właścicieli nieruchomości niepodłączonych do sieci wodociągowej:

a) oświadczenie o niepodłączeniu nieruchomości do sieci wodociągowej,

b) informacja o liczbie osób zamieszkałych daną nieruchomość w trakcie okresu, za który podano zużycie wody,

c) informacja o rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej na nieruchomości;

6) w odniesieniu do nowych właścicieli nieruchomości:

a) informacja o liczbie osób zamieszkałych na nieruchomości,

b) informacja o rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej na nieruchomości.

3. W przypadku dokonanych w deklaracji odliczeń wody, właściciel nieruchomości musi wskazać sposób odliczenia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLI/547/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 16 grudnia 2013 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu
i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach Gminy Miasto Kołobrzeg oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 4564).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2016 r., z wyjątkiem zapisu
§ 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady


Ryszard Szufel


DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Zalacznik1.pdf

D1- Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych/mieszanych


DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
Zalacznik2.pdf

D2 - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Radkiewicz Adwokaci i Radcowie Prawni

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama