reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVI/102/2016 Rady Gminy Świerzno

z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i innych nauczycieli, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach Gminy Świerzno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz.191 z późn. zm.) Rada Gminy Świerzno uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.),

2) szkole bez bliższego określenia - rozumie się przez to jednostkę organizacyjną wymienioną w art. 1 ust. 1 ustawy, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świerzno,

3) nauczycielu - rozumie się przez to nauczyciela, wychowawcę lub innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w szkole na terenie Gminy Świerzno na podstawie ustawy, na stanowisku, na którym wymagane są kwalifikacje pedagogiczne.

§ 2. Uchwała określa obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą, dla zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć specjalistów nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy, oraz tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

§ 3. Ustala się tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą dla zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć pedagogów, psychologów, logopedów określony w tabeli niżej:

Lp.

Stanowisko

Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych

1.

Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, a także inni specjaliści prowadzący zajęcia specjalistyczne

26

§ 4. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą przez nauczycieli należy rozumieć zajęcia grupowe i indywidualne, wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, doradczych, terapeutycznych, profilaktycznych i korekcyjnych.

§ 5. 1. Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy w szkole obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin (W) ustala się według wzoru: gdzie: x1, x2...xn - oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły, y1, y2...yn - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych, określony dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy, oraz § 3 niniejszej uchwały

2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że godzinę do 0,5 pomija się, a godzinę co najmniej 0,5 przyjmuje się za pełną. Jeżeli ilość godzin przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły jest większa, niż ustalony, zgodnie z treścią ust. 1 i 2, obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin, należy od liczby godzin przydzielonych nauczycielowi odjąć liczbę godzin ustaloną zgodnie z treścią ust. 2. Tak ustalone godziny stanowią pracę w godzinach ponadwymiarowych. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zobowiązanych do pracy w innej szkole w celu uzupełnienia obowiązkowego wymiaru zajęć ustala się według zasad określonych w ust. 1-3.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXI/162/2009 Rady Gminy w Świerznie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i innych nauczycieli, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach Gminy Świerzno (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009 r. Nr 64 poz. 1723).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerzno.

§ 8. § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Mądrecki


Uzasadnienie

Art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela nie określa tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami, grupy specjalistów określonych w tabeli przedstawionej uchwały, a mogących pracować w szkołach i placówkach.

Zgodnie z brzmieniem art. 42 ust. 7 pkt 3 i na podstawie art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Rada Gminy, określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, oraz określa m.in. tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Niniejsza uchwała określa sposób ustalania obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin w przypadkach, w których nauczyciel realizuje obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Przykład:

nauczyciel uczy języka polskiego w wymiarze 12 godzin (wymiar obowiązkowy wynikający z Karty Nauczyciela wynosi 18 godzin) oraz ma jednocześnie godziny w świetlicy szkolnej, w wymiarze 13 godzin (wymiar obowiązkowy 26 godzin).

Zgodnie z zasadą określoną w § 3 niniejszej uchwały, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin (W) zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w/w nauczyciela zostanie obliczony w następujący sposób:

infoRgrafika

ilość godzin przydzielona nauczycielowi: 25

godziny ponadwymiarowe: 25 - 22 = 3

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Inventage

Inventage jest międzynarodową firmą specjalizującą się w optymalizacji kosztów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama