reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVII/128/2016 Rady Miejskiej w Białym Borze

z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis na terenie gminy Biały Bór

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 7 ust. 3 i art. 20b ustawy dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). Rada Miejska w Białym Borze uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej nowo wybudowane budynki lub ich części oraz budowle lub ich części, stanowiące własność przedsiębiorcy, który prowadzi na terenie gminy Biały Bór działalność gospodarczą.

2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty zajęte pod budynkami i budowlami wymienionymi
w pkt 1.

§ 2. 1. Warunkiem uzyskania pomocy w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości opisanego
w § 1. jest spełnienie łącznie następujących warunków:

1) poniesienie przez przedsiębiorcę nakładów inwestycyjnych związanych z budową nowych lub rozbudową budynku lub obiektu budowlanego przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 500 000 zł, z tym że w przypadku rozbudowy budynku albo obiektu budowlanego zwolnieniu od podatku od nieruchomości podlegają tylko powstałe
w wyniku rozbudowy nowe powierzchnie użytkowe,

2) utworzenie nowych miejsc pracy dla co najmniej 5 osób w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. Zwolnieniem objęte są nowo wybudowane budynki i budowle dla których po dniu wejścia
w życie niniejszej uchwały uzyskano pozwolenie na budowę lub dokonano zgłoszenia budowy.

3. Zwolnienie, o którym mowa w § 1. przysługuje na okres do 10 lat kalendarzowych, pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę przez okres zwolnienia oraz utrzymywania stanu zatrudnienia opisanego w ust. 1, pkt 2), jak również prowadzenie działalności gospodarczej związanej z daną inwestycją, przez co najmniej jeden rok kalendarzowy od zakończenia roku, w którym udzielono pomoc.

4. Zwolnienia, o którym mowa w § 1. nie stosuje się do przedsiębiorców, którzy zalegają z zapłatą zobowiązań podatkowych wobec budżetu gminy Biały Bór.

5. Przedsiębiorca, który nie wykona któregokolwiek z obowiązków, określonych w ust. 1 zobowiązany jest do zapłaty należnego podatku za okres korzystania ze zwolnienia wraz z odsetkami za zwłokę
w wysokości odsetek dla zaległości podatkowych.

6. O każdej zmianie stanu zatrudnienia powodującej utratę prawa do zwolnienia z podatku od nieruchomości, podatnik jest zobowiązany powiadomić w formie pisemnej organ podatkowy
w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia.

§ 3. 1. Przy wyliczeniu wymaganych nakładów inwestycyjnych uwzględnia się ponoszone przez przedsiębiorcę koszty, na które składają się:

1) nakłady na budynki i budowle,

2) nakłady na wyposażenie obiektów w środki trwałe lub pozostałe środki trwałe związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej (takie jak: maszyny i urządzenia, narzędzia, przyrządy i aparaturę, wyposażenie techniczne dla prac biurowych, infrastrukturę techniczną itp.),

3) koszty inwestycji w wartości niematerialne i prawne związane m.in. z uzyskaniem patentu, nabycia licencji.

2. Cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych ustala się zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.).

§ 4. 1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, o którym mowa w niniejszej uchwale przyznaje się na indywidualny wniosek podatnika wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwolnienie stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik zakończył budowę lub rozpoczął użytkowanie budynku lub jego części, przed ich ostatecznym wykończeniem, rozpoczął działalność gospodarczą w tym budynku lub jego części oraz złożył kompletny wniosek i utworzył nowe miejsca pracy.

3. Decyzja o udzieleniu pomocy wydawana jest corocznie na dany rok podatkowy, po zbadaniu spełnienia przez przedsiębiorcę warunków określonych w niniejszej uchwale.

4. Na żądanie organu podatkowego przedsiębiorca zobowiązany jest do przedłożenia dodatkowych informacji niezbędnych do oceny udzielenia pomocy oraz prawidłowego jej monitorowania.

5. W okresie korzystania ze zwolnienia określonego w niniejszej uchwale, organ podatkowy może przeprowadzić kontrolę, w szczególności w celu weryfikacji złożonych przez podatnika informacji.

§ 5. 1. Dokumentami potwierdzającymi liczbę pracowników zatrudnionych przez podatnika, a także wzrost zatrudnienia są kopie deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA i RCA złożonych przez niego do ZUS oraz uwierzytelnione za zgodność z oryginałem umowy o pracę nowo zatrudnionych, jak również złożenie stosownego oświadczenia, zgodnie z załącznikami nr 2-4 niniejszej uchwały.

2. Podatnik korzystający ze zwolnienia zobowiązany jest przedkładać dwa razy w roku tj. w terminie
6 miesięcy od dnia uzyskania prawa do zwolnienia oraz do 31 stycznia zestawienia o utrzymaniu poziomu zatrudnienia w poszczególnych miesiącach będący podstawą korzystania ze zwolnienia.

§ 6. Zwolnienie o którym mowa w niniejszej uchwale nie obejmuje:

1) nieruchomości lub ich części wykorzystywanych na działalność związaną z energią wiatrową, słoneczną i geotermiczną w rozumieniu ustawy o z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015.478 z późn. zm.),

2) nieruchomości lub ich części wykorzystywanych na działalność związaną z dystrybucją paliw płynnych i gazowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2012.1059 z późn. zm.),

3) budynków lub ich części, gruntów oraz budowli wykorzystywanych na terenie Gminy Biały Bór w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Dz.U.2015.139 z późn. zm.)

§ 7. 1. Niniejsza uchwała stanowi program pomocy de minimis w rozumieniu prawa wspólnotowego
w zakresie pomocy publicznej, zwany dalej "Programem".

2. Pomoc udzielana w ramach programu musi być zgodna z rozporządzeniem Komisji (UE)
Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U. UE L 352/1 z 24 grudnia 2013r.).

3. Pomoc de minimis, o której mowa w ust. 1, może być udzielona, jeżeli wartość pomocy brutto uzyskanej przez przedsiębiorcę na mocy niniejszej uchwały, łącznie z wartością brutto innej pomocy de minimis, otrzymanej przez przedsiębiorcę w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych, nie przekracza kwoty 200 tyś. euro brutto,
a w sektorze transportu drogowego towarów pułap, o którym mowa w ust. 3 nie może przekroczyć 100 tyś. euro brutto.

4. Przedsiębiorca występujący o zwolnienie, powinien przedłożyć wraz informacją lub deklaracją podatkową wszystkie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, w tym również pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, które otrzymał od podmiotów udzielających pomocy
w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

5. Aktualne oświadczenie na temat pomocy de minimis oraz wszelkiej innej pomocy przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia zobowiązany jest przedłożyć również na początku każdego roku podatkowego, do dnia 31 stycznia.

6. Przedsiębiorca, który nie dopełnił obowiązku terminowego zawiadomienia o utracie prawa
do zwolnienia od podatku, z powodu przekroczenia dopuszczalnego limitu pomocy de minimis dla przedsiębiorców traci do niego prawo, poczynając od roku podatkowego, w którym je utracił.
W przypadku utraty prawa do zwolnienia, przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty podatku za okres, w którym nienależnie korzystał ze zwolnienia, wraz z należnymi odsetkami za zwłokę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Przedsiębiorca, który złożył nieprawdziwe oświadczenie lub informację co do spełnienia warunków, od których uzależnione jest zwolnienie od podatku, traci do niego prawo za cały okres zwolnienia i obowiązany jest do zapłaty należnego podatku wraz z należnymi odsetkami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Przedsiębiorca otrzymujący pomoc w ramach niniejszego programu zobowiązany jest
do przechowywania dokumentów z nią związanych przez okres 5 lat od dnia jej udzielenia.

§ 8. Zwolnienie w ramach Programu nie ma zastosowania do pomocy:

1) udzielanej podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą:

a) w sektorach rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000
z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa
i akwakultury (Dz.U.UE.L.2000.17.22)

b) w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku
I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (DZ. U. z 2009r. Nr 203, poz. 1569),

c) w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych
w załączniku I do Traktatu w przypadkach, w których:

- wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą,

- udzielenie pomocy jest uzależnione od przekazania jej w części lub całości producentom podstawowych surowców,

2) na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej,

3) uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzonych z zagranicy,

4) na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów,

5) przedsiębiorcom działającym w sektorze rolnym, zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.

§ 9. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) nowo wybudowanych budynkach i budowlach stanowiących własność przedsiębiorcy - rozumie się przez to budynki i budowle, których budowa została zakończona albo w których rozpoczęto użytkowanie przed ich ostatecznym wykończeniem i w których rozpoczęto działalność gospodarczą po wejściu w życie niniejszej uchwały;

2) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć, każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjną - prawną i źródła finansowania, oferujący towary i usługi na rynku i podlegający obowiązkowi podatkowemu w podatku od nieruchomości.

3) pracowniku - rozumie się przez to osobę zatrudnioną na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Pracy,

4) wzroście zatrudnienia - rozumie się udokumentowaną na dzień złożenia wniosku liczbę pracowników zatrudnionych przez wnioskodawcę i wykonujących pracę na terenie nieruchomości będących przedmiotem zwolnienia, zwiększoną w stosunku do średniego poziomu zatrudnienia u przedsiębiorcy z okresu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym złożono wniosek. W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w okresie krótszym niż 12 miesięcy, przyjmuje się średni poziom zatrudnienia z okresu prowadzenia działalności gospodarczej, natomiast dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą przyrost zatrudnienia liczy się od zera.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białego Boru.

§ 11. Uchwała obowiązuje do dnia 30.06.2021 r.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady


Wanda Król


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/128/2016
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 22 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/128/2016
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 22 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Oświadczenie 1


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/128/2016
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 22 czerwca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Oświadczenie 2


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/128/2016
Rady Miejskiej w Białym Borze
z dnia 22 czerwca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Oświadczenie 3

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama