reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVIII/154/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo

z dnia 27 czerwca 2016 r.

w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Stare Czarnowo, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. z 2015 r.
poz. 469; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1590, poz. 1642 i poz. 2295) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala
co następuje:

§ 1. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o spółkach wodnych rozumie się przez to spółki wodne zrzeszające osoby fizyczne lub prawne i mające na celu zaspokojenie wskazanych w ustawie prawo wodne potrzeb
w zakresie gospodarowania wodami.

2. Spółka wodna może otrzymać z budżetu Gminy Stare Czarnowo dotację na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, w tym melioracji wodnych szczegółowych znajdujących się na terenie gminy Stare Czarnowo.

3. Dotację celową przeznacza się w szczególności na prace związane z wykonywaniem bieżącej konserwacji, odmuleniem i odbudowę urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, objętych działaniem danej spółki wodnej.

§ 2. 1. Środki finansowe na udzielenie dotacji, określonej w § 1 ust. 2, pochodzić będą z budżetu Gminy Stare Czarnowo.

2. Łączna kwota dotacji dla spółek wodnych ustalona będzie przez Radę Gminy Stare Czarnowo
na dany rok budżetowy w uchwale budżetowej.

3. Suma udzielonych dotacji w danym roku budżetowym nie może przekroczyć wielkości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Stare Czarnowo .

§ 3. 1. Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji
o możliwości uzyskania dotacji, o której mowa w § 1, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stare Czarnowo oraz poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

2. Dotację na realizację zadań, o których mowa w § 1, przyznaje się na pisemny wniosek złożony
przez spółkę wodną, którego treść odpowiada wymogom zawartym w ust. 4.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, spółka wodna składa w Urzędzie Gminy w Starym Czarnowie
w terminie 21 dni licząc od daty zamieszczenia informacji, o której mowa w ust. 1 na każdy kolejny rok budżetowy.

1) wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

2) w trakcie roku budżetowego może być złożony wniosek w sytuacjach wyjątkowych, jeżeli zachodzi konieczność realizacji zadań, których nie można było przewidzieć.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać:

1) dane dotyczące wnioskodawcy, w tym pełną nazwę, adres, datę i numer wpisu do katastru wodnego, numer rachunku bankowego, dane osoby bądź osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki, zakres działania wynikający ze statutu lub dokumentu rejestrowego, a także informację o posiadanych środkach finansowych wskazujących na możliwość wykonania zadania;

2) szczegółowy opis zadania;

3) termin i miejsce realizacji zadania;

4) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania,
w tym wielkość wnioskowanej dotacji z budżetu gminy Stare Czarnowo.

5. Do wniosku należy dołączyć:

1) aktualny dokument rejestrowy dotyczący wnioskodawcy;

2) upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy;

3) oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku;

4) szczegółowy zakres rzeczowy i finansowy robót konserwacyjnych urządzeń melioracji wodnych;

5) oświadczenie o dysponowaniu sprzętem i środkami finansowymi umożliwiającymi realizację zadania.

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien być podpisany przez osobę bądź osoby uprawnione
do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej.

7. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych, Wójt Stare Czarnowo, wzywa wnioskodawcę
do ich usunięcia bądź uzupełnienie wniosku w terminie 14 dni od otrzymania wezwania. Wniosek, którego uchybienia nie zostały usunięte lub który nie został uzupełniony w wyznaczonym terminie,
nie podlega rozpatrzeniu.

§ 4. 1. Po podjęciu uchwały budżetowej na dany rok budżetowy, bądź wprowadzenia do niej zmian, Wójt Gminy Stare Czarnowo podaje do publicznej wiadomości wykaz zadań, określonych w § 1 niniejszej uchwały oraz wielkość przyznanych na ten cel dotacji.

2. Wójt zawiadamia spółkę wodną o udzieleniu dotacji z budżetu Gminy Stare Czarnowo pisemnie
w terminie 30 dni od daty poprawnie złożonego wniosku.

§ 5. Udzielenie dotacji następuje na podstawie zawartej pisemnej umowy z wnioskodawcą, któremu została przyznana dotacja.

§ 6. 1. Udzielona dotacja podlega rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu na podstawie:

1) protokołów odbioru robót;

2) sprawozdania sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały;

3) faktur za wykonane prace

2. Spółka wodna zobowiązana jest do rozliczenia zadania w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania, jednak nie później niż do dnia 28 grudnia roku budżetowego.

3. Dotacja celowa udzielona z budżetu Gminy Stare Czarnowo, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi do budżetu Gminy wraz z odsetkami
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności,
o których mowa wyżej - art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. .

§ 7. Postępowanie o udzielenie dotacji i jej rozliczenie jest jawne.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Alina Przybysz


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/154/2016
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 27 czerwca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok .....................

Lp.

Nr protokołu odbioru

Lokalizacja planowanych prac

Rodzaj robót

Zakres rzeczowy wykonanych prac

Wartość wykonanych robót (w zł)

Razem

1. Źródła finansowania zadania:

a) środki własne

………………………………………………………………………………………………zł.

b) dotacje samorządu gminy

……………………………………………………...……………………………………….zł.

Sporządził………………………………

(Imię, nazwisko, tel. kontaktowy)

2. Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki Wodnej:

a) ……………………………………….

b) ……………………………………….

3. Osoby odpowiedzialnej za prowadzenie spraw finansowych Spółki:

a) …………………………………….....

4. Opinia upoważnionego pracownika Urzędu Gminy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................


Uzasadnienie

Niniejsza uchwała jest wymagana przy wspieraniu finansowym spółek wodnych. Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 599/16 z dnia 12 kwietnia 2016 r. spółki wodne mogą ubiegać się o dofinansowanie z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, lecz preferowane są spółki, które otrzymują wsparcie także od jednostek Samorządu Teretorialnego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Jankowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama