reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXII/179/16 Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków elektronicznych

Na podstawie art. 6n ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 205), Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Miejskim w Karlinie w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

§ 3. 1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego Urzędu Miejskiego w Karlinie na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) w formie dokumentu elektronicznego sporządzonego w formacie danych XLM, za pomocą protokołu komunikacyjnego sieci WWW (http) szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci WWW (SSL).

2. Format elektroniczny deklaracji oraz układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji zawiera wzór deklaracji w postaci dokumentu (formularza) elektronicznego umieszczony i udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Karlinie pod adresem http://bip.karlino.pl/w zakładce "elektroniczna skrzynka podawcza".

3. Deklaracja składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym przy pomocy ważnego kwalifikowalnego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

§ 4. Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone do dnia wejścia w życie uchwały zachowują moc do czasu złożenia przez właścicieli nieruchomości korekty deklaracji lub nowej deklaracji, o której mowa w § 2 ust. 2.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XL/435/13 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 poz. 4204).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Beata Klepuszewska


Załącznik do Uchwały Nr XXII/179/16
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 24 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marzena Łabędź

ekspertka BCC ds. prawa pracy w zakresie zatrudniania cudzoziemców oraz własności intelektualnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama