reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVI/156/16 Rady Miejskiej w Gościnie

z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gościno oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446 t.j.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250), Rada Miejska w Gościnie Uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Gościno, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, a wytwarzających odpady komunalne położonych na terenie Gminy Gościno w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Określa się następujący wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji:

1. Oświadczenie wskazujące uczące się dzieci pozostające poza miejscem zamieszkania wraz z zaświadczeniem ze szkoły lub placówki oświatowej/ uczelni.

2. Oświadczenie wskazujące osoby pozostające poza granicami kraju wraz z potwierdzeniem zgłoszenia organowi podatkowemu ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń lub innego równoważnego dokumentu.

3. Oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe poza granicami Gminy Gościno wraz z kopią deklaracji z tej gminy/ miasta bądź stosowne zaświadczenie urzędu tej gminy/ miasta.

4. Oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe na terenie Gminy Gościno pod innym adresem niż adres zameldowania.

§ 3. 1. Deklaracje, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć do Urzędu Miejskiego w Gościnie:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2. Deklaracje składane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy składać za pomocą elektronicznej skrzynki pocztowej.

1) Deklaracja złożona za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

§ 4. W przypadku nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo w przypadku uzasadnionych wątpliwości organu co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Gościna określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w trybie art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gościna.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr II/11/14 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 5 grudnia 2014 r. oraz Uchwała Nr XVII/107/15 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gościno oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Barbara Koleśnikow


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/156/16
Rady Miejskiej w Gościnie
z dnia 24 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/156/16
Rady Miejskiej w Gościnie
z dnia 24 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

Uchwała, której podstawą jest art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. nr 391 z późn. zm.) ma na celu uwzględnienie konieczności zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dokumentem umożliwiającym prawidłowe naliczanie opłaty jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która ma być składana przez właściciela nieruchomości. Deklaracja zawiera informacje dotyczące sposobu jej wypełniania oraz pouczenie, iż stanowi ona podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Podjęcie niniejszej uchwały ma ogromne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, gdyż złożona przez właściciela nieruchomości deklaracja w przypadku nie wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

WKontakcie

firma szkoleniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama