reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVII/141/2016 Rady Gminy Manowo

z dnia 20 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2016 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz.911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1045, poz.1117, poz. 1130, poz. 1189, poz.1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) Rada Gminy Manowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody Gminy Manowo o kwotę115.279,00 zł, w tym:

- subwencja oświatowa- 97.332,00 zł

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 17.947,00 zł

- Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki Gminy Manowo o kwotę115.279,00 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne - 115.279,00 zł

- Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Przeniesienie wydatków - Zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Plan przedsięwzięć Gminy Manowo i pozostałych zadań inwestycyjnych na 2016 r. po zmianach - Zgodnie załącznikiem Nr 4.

§ 5. Plan przychodów i rozchodów gminy pozostaje bez zmian - Zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się:

a) Dochodami w kwocie - 25.062.485,91 zł, z tego:

- Dochody bieżące - 24.284.332,91 zł

- Dochody majątkowe - 778.153,00 zł

- w tym:

- Dochody związane z realizacją zadań własnych - 20.458.203,00 zł

- Dotacje na zadania zlecone - 4.604.282,91 zł

b) Wydatkami w kwocie - 24.624.985,91 zł, z tego:

- Wydatki bieżące - 23.577.485,91 zł

- Wydatki majątkowe - 1.047.500,00 zł

- w tym:

- Wydatki związane z realizacją zadań własnych - 20.020.703,00 zł

- Wydatki na zadania zlecone - 4.604.282,91 zł

c) Nadwyżką budżetu w kwocie 437.500,00 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Manowo.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Manowo


Jan Prus


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/141/2016
RADY GMINY MANOWO
z dnia 20 maja 2016 r.

Zwiększenie dochodów gminy w 2016 r.

Dochody własne

Dz.

Rozdz.

§

Klasyfikacja budżetowa

Kwota

756

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

17.947,00

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

17.947,00

0010

Wpływy z po0datku dochodowego od osób fizycznych

17.947,00

758

Różne rozliczenia

97.332,00

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

97.332,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

97.332,00

Ogółem

115.279,00

Dokonuje się zwiększenia dochodów gminy w kwocie 115.279,00 zł z tytułu dodatkowo otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie 97.332,00 zł i dodatkowych udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 17.947,00 zł na podstawie pisma Min. Fin. ST3.4750.2016 z dnia 11.03.2016 roku.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/141/2016
RADY GMINY MANOWO
z dnia 20 maja 2016 r.

Zwiększenie wydatków gminy w 2016 r.

Wydatki własne - oświata

Dz.

Rozdz.

§

Klasyfikacja budżetowa

Kwota

801

Oświata i wychowanie

97.332,00

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego

55.122,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

30.122,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

25.000,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach

42.210,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

42.210,00

Ogółem

97.332,00

Dokonuje się zwiększenia wydatków gminy w kwocie 115.279,00 zł z przeznaczeniem na jednostki oświatowe w tym :

- Przedszkole Gminne w Boninie - 53.174,50 zł,

- Przedszkole Samorządowe w Rosnowie- 1.947,50 zł,

- Gimnazjum w Manowie - 15.700,09 zł,

- Szkoła Podstawowa w Boninie - 9.205,30 zł,

- Szkoła Podstawowa w Rosnowie - 17.304,61 zł

Wydatki własne - Urząd Gminy

Dz.

Rozdz.

§

Klasyfikacja budżetowa

Kwota

010

Rolnictwo i łowiectwo

12.947,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

12.947,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

12.947,00

600

Transport i łączność

5.000,00

60016

Drogi publiczne gminne

5.000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5.000,00

Ogółem

17.947,00

Dokonuje się zwiększenia wydatków gminy o kwotę 17.947,00 zł z przeznaczeniem na :

- sieć wodociągową w m. Wyszebórz - projekt w kwocie 12.947,00 zł,

- remont chodnika na ul. Bocznej w m. Kretomino - projekt w kwocie 5.000,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/141/2016
RADY GMINY MANOWO
z dnia 20 maja 2016 r.

Przeniesienie wydatków w 2016 r.

Szkoła Podstawowa w Boninie - wydatki bieżące

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa zadania

Zmniejszenie wydatków

Zwiększenie wydatków

801

80101

4010

Przeniesienie środków na inne wydatki bieżące - zmiana rozdziału

31.136,00

801

80101

4110

Przeniesienie środków na inne wydatki bieżące - zmiana rozdziału

6.000,00

801

80101

4120

Przeniesienie środków na inne wydatki bieżące - zmiana rozdziału

2.000,00

801

80101

4210

Zwiększenie środków na zakup materiałów

10.000,00

801

80150

4010

Zwiększenie środków na wynagrodzenia

21.136,00

801

80150

4110

Zwiększenie środków na składki ZUS

6.000,00

801

80150

4120

Zwiększenie środków na Fundusz Pracy

2.000,00

Ogółem

39.136,00

39.136,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/141/2016
RADY GMINY MANOWO
z dnia 20 maja 2016 r.

PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ I POZOSTAŁYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY MANOWO NA 2016 ROK

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

Okres realizacji

Łączne nakłady finansowe

Planowane

Wydatki na 2016 r.

O10

O1010

6050

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w m. Kretomino, dz. 130/1, 130/2,130/14, 130/25, 130/26, 130/35, 123/9, 123/11, 123/12, 231

Gmina Manowo

2016 r

310 000

310 000

O10

O1010

6050

Sieć wodociągowa z m. Wyszewo do m. Wiewiórowo

Gmina Manowo

2016 r

30 000

30 000

O10

O1010

6050

Kanalizacja sanitarna tłoczna z przepompownią ścieków i infrastrukturą towarzyszącą Bonin-Kretomino

Gmina Manowo

2016 r.

52 000

52 000

O10

O1010

6050

Sieć wodociągowa rozdzielcza dla m. Cewlino (od węzła wodociągowego)

Gmina Manowo

2016 r

155 000

90 000

010

01010

6050

Remont wodociągu na osiedlu leśnym w m. Manowo

Gmina Manowo

2016 r.

60 000

60 000

010

01010

6050

Sieć wodociągowa w m. Wyszebórz - projekt

Gmina Manowo

2016r

12 947

12 947

O10

Ogółem

619 947

554 947

600

60016

6050

Ścieżka rowerowa wzdłuż drogi krajowej nr 11

Gmina Manowo

2016 - 2019

3 400 000

50 000

600

60016

6050

Budowa drogi Cewlino-Kopanica

Gmina Manowo

2016 r.

154 500

154 500

600

60016

6050

Budowa i przebudowa drogi gminnej w m. Bonin (dz. 4/3, 4/10, 4/84, dz. 10) - środki własne

Gmina Manowo

2016-2018

41 399

30 000

600

60016

6057

Budowa i przebudowa drogi gminnej w m. Bonin (dz. 4/3, 4/10, 4/84, dz. 10) - środki unijne

Gmina Manowo

2016- 2018

538 601

0

600

60016

6059

Budowa i przebudowa drogi gminnej w m. Bonin (dz. 4/3, 4/10, 4/84, dz. 10) - środki własne

Gmina Manowo

2016-2018

270 000

0

600

60016

6050

Remont chodnika na ul. Bocznej w m. Kretomino - projekt

Gmina Manowo

2016 r.

5 000

5 000

600

Ogółem

4 409 500

239 500

630

63095

6057

Zagospodarowanie kąpieliska w Rosnowie - środki unijne

Gmina Manowo

2015 -2016

37 700

37 700

630

63095

6059

Zagospodarowanie kąpieliska w Rosnowie - środki własne

Gmina Manowo

2015-2016

6 700

6 700

630

RAZEM

44 400

44 400

900

90015

6050

Oświetlenie drogowe ul. Poziomkowej w m. Kretomino

Gmina Manowo

2016 r

80 000

94 000

900

90015

6050

Oświetlenie drogowe w m. Wyszebórz (boisko)

Gmina Manowo

2016 r

15 000

15 000

900

90015

6050

Oświetlenie drogowe w m. Manowo (2 odcinki)

Gmina Manowo

2016 - 2020

567 000

91 500

900

Ogółem

662 000

200 500

926

92601

6050

Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej - etap I

Gmina Manowo

2016 -2020

700 000

0

926

Ogółem

700 000

0

RAZEM

6 435 847

1 039 347


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/141/2016
RADY GMINY MANOWO
z dnia 20 maja 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Manowo na 2016 r.

Lp.

Treść

§

Plan

1.

Dochody

25.062.485,91

2.

Wydatki

24.624.985,91

Nadwyżka/ deficyt ( 1-2)

437.500,00

3.

Przychody

0,00

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

931

0,00

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów

952

0,00

Przychody z zaciągniętych pożyczek z UE

903

0,00

Wolne środki

950

0,00

4.

Rozchody

437.500,00

Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych

995

0,00

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

437.500,00

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

963

5.

Różnica ( 3-4 )

437.500,00

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łatwe podatki

Portal „Łatwe podatki” pozwala zrozumieć trudne zagadnienia związane z podatkami (takimi jak np. VAT, CIT czy PIT) w sposób stosunkowo przystępny, podparty ciekawymi przykładami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama