reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXI/117/2016 Rady Gminy Wierzchowo

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) i art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) Rada Gminy Wierzchowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r., poz. 250), tj. od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 17,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 3. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 11,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny.

§ 4. 1. Ustala się na nieruchomościach o charakterze mieszanym, tj. na nieruchomościach, w skład których wchodzą części zamieszkałe i niezamieszkałe, dla części nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne stawki opłat za pojemnik:

a) o pojemności 80 l - 26,16 zł;

b) o pojemności 120 l - 39,24 zł;

c) o pojemności 240 l - 78,48 zł;

d) o pojemności 1100 l - 359,68 zł.

2. Ustala się na nieruchomościach o charakterze mieszanym, tj. na nieruchomościach, w skład których wchodzą części zamieszkałe i niezamieszkałe, dla części nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne obniżone stawki opłat za pojemnik, jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny:

a) o pojemności 80 l - 22,16 zł;

b) o pojemności 120 l - 35,24 zł;

c) o pojemności 240 l - 74,48 zł;

d) o pojemności 1100 l - 355,68 zł.

§ 5. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowić będzie iloczyn sumy mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w §2 lub § 3.

§ 6. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości o charakterze mieszanym stanowić będzie sumę iloczynu sumy mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w §2 lub § 3 i iloczynu sumy pojemników wskazanych dla części nieruchomości niezamieszkałej oraz stawki określonej w §4.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXVIII/208/2013 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 972).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchowo.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Kaczorkiewicz


Uzasadnienie

Na podstawie art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy Wierzchowo w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego zobowiązana jest dokonać wyboru jednej z metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalić stawkę tej opłaty.

Zmiana podjętej uchwały Nr XXVIII/208/2013 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 972) spowodowana jest nowelizacją w lutym 2015 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą akty prawa miejscowego wydane przed 2015 r. tracą moc.

Określając stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym stawki opłat za pojemnik o określonej pojemności dla części niezamieszkałej nieruchomości o charakterze mieszanym Rada Gminy Wierzchowo bierze pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami oraz przypadki wytwarzania odpadów nieregularnie, sezonowo.

Organ zdecydował się zaproponować nowe stawki opłat za pojemnik o określonej pojemności, stanowiące dwukrotność stawek wskazanych w uchwale tracącej moc. Konieczność podwojenia opłaty za określony pojemnik wynika z częstotliwości odbioru odpadów komunalnych zmieszanych.

Zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/208/2013 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 972) stawki określone za pojemnik z odpadami komunalnymi dotyczyły jednokrotnego wywozu pojemnika. W deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Wierzchowo składający deklarację wskazuje liczbę pojemników (miesięcznie) bez możliwości określenia częstotliwości odbioru odpadów. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzchowo odpady komunalne zmieszane odbierane są w cyklu dwutygodniowym. Mając powyższe na uwadze istotnym jest pobieranie opłaty za pojemnik stosownie do częstotliwości opróżniania.

Zgodnie z powyższym, zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały.

Sporządziła: Kornelia Szadzewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k.

Wszechstronne usługi dla biznesu, samorządów oraz jednostek administracji publicznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama