reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Nr 1/16 Burmistrza Karlina; Starosty Białogardzkiego

z dnia 28 czerwca 2016 r.

powierzenia Gminie Karlino prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji Powiatu Białogardzkiego dotyczącego organizacji dożynek powiatowych w Karlinie

pomiędzy:

Powiatem Białogardzkim z siedzibą w Białogardzie przy ul. Plac Wolności 16-17, 78-200 Białogard, NIP: 672-17-20-236, reprezentowanym przez:

Tomasza Hynda - Starostę Białogardzkiego,

Piotra Pakuszto - Wicestarostę Białogardzkiego,

zwanym w dalszej części umowy "Powiatem"

a

Gminą Karlino z siedzibą w Karlinie przy ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, NIP: 6722035436, reprezentowaną przez:

Waldemara Miśko Burmistrza Karlina,

zwaną dalej "Gminą",

na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i pkt 21 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198) i art. 216 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), uchwały Nr XXII/113/2016 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Karlino prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji dożynek powiatowych w Karlinie oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446) i uchwały Nr XXII/180/16 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia do wykonania przez Gminę Karlino zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Białogardzkiego,

o treści następującej:

§ 1. 1. Powiat powierza, a Gmina przyjmuje prowadzenie zadania publicznego z zakresu kultury i promocji Powiatu, polegającego na organizacji w dniu 17 września 2016 r. w Karlinie Dożynek Powiatowych - święta nawiązującego do kultury i tradycji ludowej, obejmującego imprezy kulturalne i rekreacyjne dla mieszkańców Powiatu.

2. W ramach realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, Gmina może realizować jednocześnie zadania własne wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zapewniając ich finansowanie we własnym zakresie.

§ 2. W ramach uroczystości dożynkowych Gmina zobowiązuje się między innymi do:

1) zorganizowania konkursu na Powiatowy Wieniec Dożynkowy,

2) zabezpieczenia miejsc siedzących dla gości w namiotach, pod parasolami,

3) stworzenia oprawy artystycznej,

4) zapewnienia poczęstunku dla gości, zgodnie z wykazem uzgodnionym ze Starostwem Powiatowym w Białogardzie,

5) zabezpieczenia opieki służb porządkowych i służb medycznych,

6) reklamy powiatu białogardzkiego podczas dożynek poprzez umieszczenie na plakatach i zaproszeniach informacji o współorganizatorze oraz poprzez ustne informowanie o tym fakcie podczas imprezy, a także umożliwienie Powiatowi ekspozycji materiałów promocyjnych podczas imprezy; transport materiałów i sposób ich ekspozycji Powiat zorganizuje we własnym zakresie,

7) przygotowania plakatów i zaproszeń.

§ 3. 1. W celu wykonania zadania, o którym mowa w § 1, Powiat przekaże Gminie dotację w wysokości 16 000 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych).

2. Kwota, o której mowa w ust.1, zostanie przekazana przez Powiat na konto Gminy: 40 1020 2791 0000 7202 0246 4451 w jednej transzy w terminie do dnia 31 sierpnia2016 r.

§ 4. 1. Gmina zobowiązuje się do wykorzystania dotacji w terminie 14 dni od określonego w § 1 dnia wykonania zadania. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane zadanie, na które dotacja jest udzielona.

2. Gmina w terminie do 15 października 2016 r. dokona szczegółowego rozliczenia kwoty dotacji, a w przypadku niewykorzystania części dotacji, zwróci niewykorzystaną część dotacji na konto Powiatu 74 1240 3666 1111 0000 4344 6971 w Banku PeKaO S.A. I/O w Białogardzie .

3. Rozliczenie wykorzystanej dotacji nastąpi poprzez przesłanie kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem:

1) faktur lub rachunków,

2) przelewów lub potwierdzeń dokonania zapłaty

opisanych pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym, z klauzulą o treści: "sfinansowane ze środków Powiatu w wysokości …, zgodnie z porozumieniem z dnia 30 czerwca 2016 roku" i podpisanych przez uprawnione osoby.

§ 5. Gmina zobowiązuje się do zwrotu części kwoty dotacji, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielonej lub pobranej w nadmiernej wysokości, bez wezwania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia otrzymania dotacji.

§ 6. Powiat zastrzega sobie prawo kontroli wydatkowania dotacji, w szczególności jej ostatecznego rozliczenia.

§ 7. Porozumienie obowiązuje od dnia jego zawarcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 8. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustaw wymienionych w treści porozumienia oraz Kodeksu cywilnego.

. § 10. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

GMINA POWIAT

Burmistrz


Waldemar Miśko

Starosta Białogardzki


mgr Tomasz Hynda


Wicestarosta Białogardzki


mgr Piotr Pakuszto

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k.

Wszechstronne usługi dla biznesu, samorządów oraz jednostek administracji publicznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama