reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XV/97/16 Rady Gminy Rymań

z dnia 27 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian budżetu na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2016r., poz. 446), po wysłuchaniu propozycji Wójta Gminy uchwala się , co następuje :

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 338 729,00 zł z tego:

1) Zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 338 729,00 zł.

Szczegółowe zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.

2. Z mniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 338 729,00 zł oraz dokonuje się przeniesień wydatków między działami.

Szczegółowe zmiany wydatków przedstawia załącznik nr 2.

3. Zmienia się wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2016 rok zamyka się kwotami :

1) Po stronie dochodów 18 977 136,88 zł, w tym:

- dochody bieżące 18 797 136,88 zł;

- dochody majątkowe 180 000,00 zł.

2) Po stronie wydatków kwotą 18 977 136,88 zł, w tym:

- wydatki bieżące 17 588 948,88 zł;

- wydatki majątkowe - 1 388 188,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Ekiert


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/97/16
Rady Gminy Rymań
z dnia 27 czerwca 2016 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2016 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

7 265 380,00

6 330,00

7 271 710,00

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1 623 617,00

6 330,00

1 629 947,00

0010

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

1 603 617,00

6 330,00

1 609 947,00

758

Różne rozliczenia

4 404 775,00

- 507 067,00

3 897 708,00

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

3 530 987,00

- 507 067,00

3 023 920,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

3 530 987,00

- 507 067,00

3 023 920,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 595 541,00

162 008,00

2 757 549,00

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

2 177 821,00

162 008,00

2 339 829,00

0690

Wpływy z różnych opłat

2 177 821,00

162 008,00

2 339 829,00

Razem:

19 315 865,88

- 338 729,00

18 977 136,88


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/97/16
Rady Gminy Rymań
z dnia 27 czerwca 2016 r.

Zmiana w planie wydatków budżetowych na 2015 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

172 000,00

192 838,00

364 838,00

60016

Drogi publiczne gminne

172 000,00

192 838,00

364 838,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

80 000,00

192 838,00

272 838,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

217 200,00

22 000,00

239 200,00

70095

Pozostała działalność

132 700,00

22 000,00

154 700,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

15 000,00

22 000,00

37 000,00

710

Działalność usługowa

936 800,00

- 140 000,00

796 800,00

71035

Cmentarze

887 800,00

- 140 000,00

747 800,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

850 000,00

- 140 000,00

710 000,00

750

Administracja publiczna

2 251 579,00

29 000,00

2 280 579,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 753 807,00

29 000,00

1 782 807,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

63 630,00

19 000,00

82 630,00

4300

Zakup usług pozostałych

104 020,00

10 000,00

114 020,00

757

Obsługa długu publicznego

883 361,00

- 139 550,00

743 811,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

286 000,00

156 900,00

442 900,00

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

282 000,00

156 900,00

438 900,00

75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

597 361,00

- 296 450,00

300 911,00

8030

Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji

597 361,00

- 296 450,00

300 911,00

801

Oświata i wychowanie

5 309 750,00

- 259 856,00

5 049 894,00

80101

Szkoły podstawowe

2 521 749,00

- 151 359,00

2 370 390,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 398 623,00

- 60 203,00

1 338 420,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

102 049,00

- 11 248,00

90 801,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

260 289,00

- 9 579,00

250 710,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

36 053,00

- 1 529,00

34 524,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

68 000,00

- 38 000,00

30 000,00

4270

Zakup usług remontowych

30 000,00

- 15 000,00

15 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

52 142,00

- 15 000,00

37 142,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 424,00

- 800,00

1 624,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

251 075,00

- 7 899,00

243 176,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

173 617,00

- 1 719,00

171 898,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

12 270,00

- 1 600,00

10 670,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

32 915,00

- 500,00

32 415,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

3 600,00

- 80,00

3 520,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

- 2 000,00

0,00

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

2 000,00

- 2 000,00

0,00

80106

Inne formy wychowania przedszkolnego

157 887,00

16 952,00

174 839,00

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

51 330,00

22 246,00

73 576,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

68 971,00

- 683,00

68 288,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5 992,00

- 400,00

5 592,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

14 115,00

- 185,00

13 930,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 012,00

- 26,00

1 986,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

- 2 000,00

0,00

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

2 000,00

- 2 000,00

0,00

80110

Gimnazja

1 627 410,00

- 117 550,00

1 509 860,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

897 557,00

- 6 860,00

890 697,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

99 191,00

- 18 274,00

80 917,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

177 643,00

- 4 300,00

173 343,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

25 319,00

- 616,00

24 703,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 000,00

- 2 000,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

67 000,00

- 40 000,00

27 000,00

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

10 000,00

- 9 000,00

1 000,00

4270

Zakup usług remontowych

25 000,00

- 15 000,00

10 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

60 000,00

- 20 000,00

40 000,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3 000,00

- 1 500,00

1 500,00

852

Pomoc społeczna

4 919 877,52

- 29 000,00

4 890 877,52

85216

Zasiłki stałe

125 000,00

- 29 000,00

96 000,00

3110

Świadczenia społeczne

125 000,00

- 29 000,00

96 000,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

162 990,00

- 14 161,00

148 829,00

85401

Świetlice szkolne

117 944,00

- 14 161,00

103 783,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

8 139,00

- 1 100,00

7 039,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

76 842,00

- 6 800,00

70 042,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 900,00

- 600,00

6 300,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

14 270,00

- 1 453,00

12 817,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 033,00

- 208,00

1 825,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

- 2 000,00

0,00

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

2 000,00

- 2 000,00

0,00

Razem:

19 315 865,88

- 338 729,00

18 977 136,88


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/97/16
Rady Gminy Rymań
z dnia 27 czerwca 2016 r.

Zmiana wydatków budżetu Gminy Rymań na zadania inwestycyjne w 2015 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

86 000,00

192 838,00

278 838,00

60016

Drogi publiczne gminne

86 000,00

192 838,00

278 838,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

80 000,00

192 838,00

272 838,00

Przebudowa ul. Słonecznej w Rymaniu na odcinku do cmentarza

0,00

142 838,00

142 838,00

Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych: I. Rymań - ul. Mickiewicza, Krótka, Wiejska do skrzyżowania z drogą powiatową, Leśna, Osiedlowa, Kwiatowa, Polna, pętla autobusowa II. Drozdowo - droga do cmentarza

III. Gorawino - droga przy kościele

IV. Starnin - droga do szkoły

V. Petrykozy - od drogi powiatowej

0,00

50 000,00

50 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

85 000,00

22 000,00

107 000,00

70095

Pozostała działalność

15 000,00

22 000,00

37 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

15 000,00

22 000,00

37 000,00

Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku nr 4 przy ul. Szkolnej w Rymaniu

0,00

22 000,00

22 000,00

710

Działalność usługowa

850 000,00

- 140 000,00

710 000,00

71035

Cmentarze

850 000,00

- 140 000,00

710 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

850 000,00

- 140 000,00

710 000,00

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Rymaniu

850 000,00

- 140 000,00

710 000,00

Razem

1 313 350,00

74 838,00

1 388 188,00


Uzasadnienie

Zmiany Uchwały budżetowej na 2016 rok obejmują zmiany w planie dochodów i wydatków .

Dochody:

Zmiany planu dochodów obejmują zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 338 729,00 zł. :

Dochody bieżące :

- w dziale 756 rozdziale 75621 zwiększono planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 6 330 zł., zwiększenie wynika z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finasów

- w dziale 758 rozdziale 75801 zmniejszono planowaną kwotę subwencji oświatowej o 507 067,00 zł, zmniejszenie subwencji oświatowej wynika z ostatecznego jej wyliczenia na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów

- w dziale 900, rozdziale 90019 zwiększono wpływy z tytułu udziału w opłatach za gospodarcze korzystanie ze środowiska o kwotę 162 008 zł. Zwiększenia dokonana w oparciu o otrzymane informacji o wielkości opłat przekazanych do Urzędu Marszałkowskiego

Wydatki:

W planie wydatków budżetowych dokonano zmiany wydatków bieżących i majątkowych .

W zakresie wydatków bieżących dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 413 567,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu:

a) W dziale 750 rozdziale 75023 zwiększono wydatki o 29 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów i wyposażenia do biur w urzędzie gminy oraz przeprowadzenie bieżących remontów

b) W dziale 757:

- rozdział 75702 zwiększono wydatki o kwotę 156 900 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od papierów wartościowych. Koszty odsetek od wyemitowanych w końcu grudnia ubiegłego roku obligacji są wyższe niż pierwotnie zakładano.

- rozdziale 75704 zmniejszono wydatki o kwotę 296 450,00 zł z uwagi na spłatę kwot objętych poręczeniem

c) W dziale 852 rozdziale 85216 zmniejszono wydatki na wypłatę zasiłków stałych w związku z niższym przyznaniem na ten cel dotacji z budżetu państwa. Zmniejszenie wynosi 29 000 zł.

d) W dziale 801 i 854 zmniejszono wydatki o kwotę 274 017 zł w związku ze znacznie mniejszym wyliczeniem ostatecznej kwoty subwencji oświatowej, która została zmniejszona do pierwotnie zakładanej o 507 067 zł.

W zakresie wydatków majątkowych dokonano zwiększenia wydatków o 74 838,00 zł.:

a) W dziale 600 rozdziale 60016 wprowadzono 2 nowe zadania :

- Przebudowa ul. Słonecznej w Rymaniu na odcinku do cmentarza wartość 142 838 zł

- Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych:

I. Rymań - ul. Mickiewicza, Krótka, Wiejska do skrzyżowania z drogą powiatową, Leśna, Osiedlowa, Kwiatowa, Polna, pętla autobusowa

II. Drozdowo - droga do cmentarza

III. Gorawino - droga przy kościele

IV. Starnin - droga do szkoły

V. Petrykozy - od drogi powiatowej

b) W dziale 700 rozdziale 70095 wprowadzono nowe zadanie : Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku nr 4 przy ul. Szkolnej w Rymaniu. Zakłada się przebudowę tego budynku na siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

c) W dziale 710 rozdziale 71035 zmniejszono kwotę na zadanie- rozbudowa cmentarza komunalnego w Rymaniu o kwotę 140 000 zł. Mniejszy od zakładanego koszt zadania po przeprowadzonym przetargu.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Ekiert

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama