reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 101/XIX/16 Rady Gminy Siemyśl

z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 poz. 250), Rada Gminy Siemyśl uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określa załącznik Nr 2 do uchwały.

2. Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określa załącznik Nr 3 do uchwały.

3. Deklaracje w formacie elektronicznym są przesyłane z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej "ePUAP", za pomocą protokołu komunikacyjnego sieci WWW (HTTP), szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci WWW (SSL).

4. Deklaracje w formacie elektronicznym są opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z późn. zm.[1])), albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114, z późn. zm.[2])).

§ 3. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, o których mowa w § 1, zobowiązani są składać pisemnie w Urzędzie Gminy Siemyśl:

1) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;

2) w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany, w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 167/XXXII/13 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 1258).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Jacek Pliszka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 101/XIX/16
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 101/XIX/16
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 101/XIX/16
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Kobyliński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama