reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXII/179/16 RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6n ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowiącej załącznik do uchwały.

2. Do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są dołączyć:

1) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oświadczenie o liczbie osób faktycznie zamieszkałych na nieruchomości;

2) w przypadku nieruchomości zamieszkałych, w których mieszkańcy zamieszkują
w budynkach wielorodzinnych - plan sytuacyjny z zaznaczonym miejscem lokalizacji pojemników na odpady.

§ 2. Deklaracje, o której mowa w § 1 właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć
w Urzędzie Miejskim w Tychowie, ul. Bobolicka 17, 78-220 Tychowo w następujących terminach:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;

2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. W tym przypadku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,
w którym nastąpiła zmiana.

§ 3. 1. Deklaracje, o których mowa w § 1 właściciele nieruchomości mogą złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej następuje poprzez wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego sporządzonego w formacie XML, umieszczonego na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP).

3. Łącze do wzoru deklaracji w postaci dokumentu (formularza) elektronicznego udostępnione jest na stronie internetowej Gminy Tychowo pod adresem: http://www.tychowo.plw zakładce elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP i stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tychowie pod adresem www.bip.tychowo.pl.

4. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym lub potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

§ 4. Traci moc Uchwała nr XXIV/204/13 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tychowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Paweł Kowalski


Załącznik do Uchwały Nr XXII/179/16
Rady Miejskiej w Tychowie
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama