reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXII/187/2016 Rady Miejskiej w Myśliborzu

z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Myślibórz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) i art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 150 ze zm.) Rada Miejska w Myśliborzu uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwała określa w szczególności zasady i warunki:

1) wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach;

2) wysokości dochodu gospodarstwa domowego uzsadniającego zastosowanie obniżek czynszu;

3) rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali, o których mowa w pkt 1 i sposób poddawania tych spraw kontroli społecznej;

4) wynajowania lokali o powierzchni użytkowej przekraczajacej 80 m2;

5) wynajmowania pomieszczeń tymczasowych;

6) zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, a także pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu, a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach;

7) postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy.

2. Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gmina realizuje poprzez wykorzystanie swojego własnego zasobu mieszkaniowego lub w wyniku pozyskiwania lokali od innych właścicieli, w celu ich podnajmu.

3. Do lokali podnajmowanych przez Gminę stosuje się odpowiednio zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, chyba że przepisy uchwały stanowią inaczej.

4. Umowy podnajmu na lokale pozyskane zawiera się na czas nie dłuższy niż określony w umowie najmu z właścicielem.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Gminie bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć miasto i gminę Myślibórz;

2) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz;

3) myśliborskiej wspólnocie samorządowej - należy przez to rozumieć ogół mieszkańców miasta i gminy Myślibórz;

4) mieszkaniowym zasobie gminy - należy przez to rozumieć zasób w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;

5) wynajmującym - należy przez to rozumieć Burmistrza;

6) zarządcy - należy przez to rozumieć podmiot, któremu Gmina na zasadzie odrębnej umowy powierzyła zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy;

7) Społeczna Komisji Mieszkaniowej - należy przez to rozumieć zespół powołany do rozpatrywania spraw mieszkaniowych w zakresie ustalonym w niniejszej uchwale lub przez Burmistrza;

8) ustawie bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;

9) lokalu - należy przez to rozumieć lokal w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy;

10) lokalu socjalnym - należy przez to rozumieć lokal w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy;

11) lokalu socjalnym o podwyższonym standardzie - należy przez to rozumieć lokal położony w budynku wzniesionym lub adaptowanym na lokale socjalne po dacie wejścia w życie niniejszej uchwały;

12) pomieszczeniu tymczasowym - należy przez to rozumieć pomieszczenie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5a ustawy;

13) lokalu zamiennym - należy przez to rozumieć lokal w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy;

14) lokalu stałym - należy przez to rozumieć lokal mieszkalny wynajmowany na czas nieoznaczony;

15) lokalu pozyskanym - należy przez to rozumieć lokal mieszkalny wynajęty Gminie przez innego właściciela w celu podnajęcia go osobie zakwalifikowanej do otrzymania lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy;

16) dochodzie - należy przez to rozumieć dochód w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;

17) programie gospodarowania - należy przez to rozumieć uchwałę Rady Miejskiej w Myśliborzu w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Myślibórz;

18) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy Myślibórz;

19) Wydziale - należy przez to rozumieć właściwy merytorycznie Wydział Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu, który zgodnie z regulaminem organizacyjnym urzędu zajmuje się sprawami mieszkaniowymi;

20) Kierowniku - należy przez to rozumieć Kierownika wydziału, o którym mowa w pkt 19.

§ 3. 1. Lokale wynajmowane są osobom pełnoletnim - członkom myśliborskiej wspólnoty samorządowej, które spełniają warunki i kryteria określone w niniejszej uchwale. Wymóg pełnoletności nie dotyczy osób wstępujących w stosunek najmu na mocy art. 691 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na podstawie wyroku orzekającego eksmisję z prawem do lokalu socjalnego oraz osób, o których mowa w § 24 ust. 2.

2. Zawarcie umowy najmu lokalu z osobą nie będącą członkiem myśliborskiej wspólnoty samorządowej jest możliwe w przypadku uzyskania przez tę osobę lokalu w drodze zamiany albo lokalu powstałego w wyniku adaptacji pomieszczenia niemieszkalnego w budynku stanowiącym własność Gminy na podstawie uzyskanej wcześniej zgody na przebudowę.

3. W przypadkach:

1) wynikających z obowiązków nałożonych na Gminę na podstawie odrębnych przepisów lub wynikających ze zwyczajów międzynarodowych;

2) związanych z wykonywaniem pracy szczególnie ważnej dla Gminy lub innej sytuacji podyktowanej uzasadnionym interesem Gminy zgodę na wynajęcie lokalu mieszkalnego na czas oznaczony lub nieoznaczony wydaje Burmistrz po zasięgnięciu opinii Komisji Rady Miejskiej zajmującej sie sprawami społecznymi i Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

4. Lokale mogą być przez Burmistrza wynajmowane na pracownie służące twórcom do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki.

§ 4. 1. W mieszkaniowym zasobie Gminy wydziela się część lokali z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale socjalne.

2. Liczba wydzielonych lokali socjalnych powinna w miarę możliwości odpowiadać bieżącym potrzebom.

3. Zakwalifikowania lokalu do wynajmu jako lokal socjalny dokonuje Burmistrz w zgodzie z zasadami określonymi w programie gospodarowania.

4. Lokale socjalne mogą być przedmiotem zamiany, w tym zamiany między najemcami.

5. Rejestr lokali socjalnych prowadzi i aktualizuje Burmistrz.

§ 5. 1. Gmina tworzy zasób pomieszczeń tymczasowych i przeznacza do wynajmu w wypadkach przewidzianych w ustawie i niniejszej uchwale.

2. Rejestr pomieszczeń tymczasowych prowadzi i aktualizuje Burmistrz.

§ 6. 1. Przedmiotem najmu lokali stałych powinny być lokale samodzielne w rozumieniu przepisów zawartych w art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali.

2. Lokale socjalne i pomieszczenia tymczasowe mogą być podzielone odrębnymi tytułami prawny ze współużywalnością pomieszczeń pomocniczych (kuchnie, przedpokoje, ustępy, łazienki).

3. Dopuszcza się scalanie zwolnionej części lokalu socjalnego bądź pomieszczenia tymczasowego lub ponowny wynajem uwolnionej części lokalu, jeżeli scalenie lokalu ze względu na potrzeby mieszkaniowe jest społecznie nieuzasadnione.

4. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 2 i 3 podejmuje Burmistrz i są one ostateczne.

§ 7. 1. W przypadku śmierci najemcy Burmistrz na wniosek zarządcy lub osób uprawnionych, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego ustala krąg osób uprawnionych do wstąpienia w stosunek najmu zgodnie z art. 691 Kodeksu cywilnego i zawiadamia je o wstąpieniu w ogół praw i obowiązków, jakie przysługiwały zmarłemu najemcy i za zgodą stron podpisuje aktualną umowę.

2. O wstąpieniu w stosunek najmu osoby, która posiada tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego, a zamieszkuje w obecnym lokalu powyżej 3 lat decyduje Burmistrz biorąc pod uwagę sytuację zdrowotną, materialną i osobistą.

3. O wstąpieniu stosunek najmu osoby, która posiada tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego, a zamieszkuje w obecnym lokalu poniżej 3 lat decyduje Burmistrz po zasiegnieciu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

4. Warunkiem wstąpienia w stosunek najmu osób, o których mowa w ust. 2 i 3 jest brak zaległości lub podpisanie porozumienia w sprawie spłaty zaległości.

§ 8. 1. Do obowiązków zarządcy należą zadania i czynności, o których mowa w art. 6a, 6c, 6e ustawy oraz w art. 61 i 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. Przy rozliczeniach związanych z najmem lokalu uwzglednia się zał. nr.1 do uchwały.

2. Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy lokal do używania wraz z pomieszczeniami przynależnymi, jeżeli taki jest możliwy do wskazania.

3. Umowy najmu lokalu stałego, socjalnego i pomieszczenia tymczasowego oraz ofertę, o której mowa w § 32 ust. 2 podpisuje Burmistrz.

§ 9. 1. Dopuszcza się za zgodą lub na wniosek najemcy oddanie lokalu stałego lub zamiennego w najem bez wyposażenia w nadające się do używania instalacje i urządzenia techniczne, w oparciu o przepisy § 21.

2. Wykaz lokali przeznaczonych do remontu wraz z zakresem niezbędnych do wykonania prac przez przyszłego najemcę, których wartość kosztorysowa przekracza kwotę 10.000 zł podawany będzie do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie w siedzibie Urzędu i zarządcy na okres 14 dni.

3. Osoby ujęte na liście osób uprawnionych do przydziału lokalu stałego lub w rejestrze zamian z urzędu, zainteresowane przydziałem lokalu ujętego w wykazie, o którym mowa w ust. 2, mogą zgłaszać wnioski o jego przydział w okresie wywieszenia wykazu, przy czym pierwszeństwo przydziału przysługuje osobom ujętym w rejestrze zamian z urzędu.

4. Wysokość i zasady zwrotu lub rozliczenia poniesionych nakładów osobom zakwalifikowanym do zawarcia umowy najmu lokalu wytypowanego do remontu, które zadeklarowały wykonanie niezbędnych prac remontowych we własnym zakresie oraz warunki przygotowania przez nich lokalu po jego opróżnieniu, zostaną określone w odrębnej umowie zawartej z zarządcą.

5. Uwolniony lokal może być ujęty w wykazie, o którym mowa w ust. 2, nie więcej niż dwukrotnie. W przypadku braku w tym czasie osób chętnych do wykonania remontu, przygotowanie lokalu do zasiedlenia należy do wynajmującego.

6. W przypadku ubiegania się o przydział lokalu do remontu dwóch lub więcej gospodarstw domowych, o przydzieleniu lokalu decyduje kolejność umieszczenia na liście z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Jeżeli do przydziału lokalu do remontu kwalifikuje się kilka gospodarstw domowych o wyborze osoby decyduje w pierwszej kolejności ilość punktów, a następnie wielkość gospodarstwa domowego.

8. Jeżeli uwolniony lokal zostanie przeznaczony do remontu, a wartość kosztorysowa jego wykonania nie przekracza kwoty 10.000 zł Burmistrz przedstawia osobie zakwalifikowanej do jego przydziału propozycję jego remontu przez tę osobę i na jej koszt lub przy dostarczeniu przez wynajmującego materiałów lub dostarczenia materiałów z wykonaniem części prac. W przypadku wyrażenia przez nią zgody postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§ 10. 1. Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca zastosowanie obniżki czynszu, o której mowa w art. 7 ustawy oraz w programie gospodarowania, w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego, nie powinna przekraczać:

1) w gospodarstwie jednoosobowym 200% najniższej emerytury;

2) w gospodarstwie wieloosobowym 150% najniższej emerytury.

2. Warunki obniżenia czynszu określa program gospodarowania.

Rozdział 2.
Warunki wynajmowania lokali stałych

§ 11. 1. O najem lokalu stałego mogą się ubiegać osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

1) są mieszkańcami Gminy Myślibórz;

2) znajdują się w trudnych warunkach mieszkaniowych, a mianowicie:

a) zamieszkują w lokalu o znacznym przegęszczeniu, w którym łączna powierzchnia pokoi w przeliczeniu na osobę z wszystkich osób uprawnionych do zamieszkiwania w tym lokalu nie przekracza 5 m2. W przypadku gdy w lokalu stałym będzie zamieszkiwać osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub inna osoba niepełnosprawna, jeżeli jej niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania przez nią w oddzielnym pokoju, wartość przegęszczenia oblicza się odejmując 10 m2 od powierzchni pokoi w lokalu zamieszkiwanym przez wnioskodawcę. W przypadku, gdy ubiegającymi się o przydział lokalu stałego są małżonkowie zamieszkujący dotychczas w dwóch różnych lokalach na terenie Gminy Myślibórz, warunek ten powinien być spełniony w obu lokalach, w przypadku gdyby oboje zamieszkali w którymkolwiek z nich. Nie dotyczy to osób, które nie mają uprawnień do wspólnego zamieszkiwania z najemcą (właścicielem) lokalu, a jedynie zamieszkują w nim w charakterze najemcy lub podnajemcy (tzw. stancja);

b) zamieszkują w lokalach niespełniających wymagań dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w rozumieniu przepisów określających warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

3) spełnią kryteria dochodowe, o których mowa w § 12;

4) złożą pisemny wniosek o przydział lokalu.

2. Prawo do najmu lokalu stałego z preferencją punktową mają wychowankowie opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jeżeli osoby te nie mają możliwości powrotu do poprzedniego miejsca zamieszkania na terenie Gminy Myślibórz, ani też w pobliskiej miejscowości oraz osiągają dochód na poziomie uprawniającym je do ubiegania się o przydział lokalu stałego i w okresie do 5 lat od opuszczenia ww. placówki złożą wniosek o przydział lokalu stałego . Po tym terminie osoby te mogą ubiegać się o przydział lokalu na zasadach ogólnie obowiązujących.

§ 12. 1. Wysokość dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy, uzasadniająca oddanie w najem lokalu stałego, powinna zawierać się w granicach:

1) od 100 do 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym;

2) od 50 do 125% najniższej emerytury w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

2. W uzasadnionych przypadkach wysokość dochodu, o którym mowa w ust. 1, może być zwiększona:

1) o 20% w gospodarstwie jednoosobowym;

2) o 15% w gospodarstwie domowym 2-4 osobowym;

3) o 10% w gospodarstwie 5-osobowym i wiekszym. Wnioski w tych sprawach na wniosek Burmistrza rozpatruje Społeczna Komisja Mieszkaniowa. Decyzja Komisji jest ostateczna.

3. Przy wskazywaniu lokalu do zasiedlenia należy kierować się normatywem powierzchni pokoi przypadających na osobę zgłoszoną do wspólnego zamieszkania, który winien wynosić:

1) 10-15 m2 na gospodarstwo jednoosobowe;

2) 6-10 m2 na osobe w gospodarswie wieloosobowym, chyba, ze przyszły najemca wyrazi pisemna zgodę na oddanie mu w najem lokalu o niższym normatywie.

Rozdział 3.
Tryb rozpatrywania wniosków o przydział lokali stałych

§ 13. 1. Wnioski o przydział lokali stałych wraz z oświadczeniem o zgodzie na gromadzenie, przetwarzanie i publikowanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, przyjmuje Burmistrz.

2. Wnioski wpływające do urzędu między 1 września roku, w którym dokonywana jest weryfikacja, a 31 sierpnia roku następnego sprawdza i kwalifikuje Kierownik. Po ustaleniu, że wnioskodawca spełnia kryteria wymienione w § 11 ust. 1 przyznaje 300 pkt i umieszcza go w rejestrze osób uprawnionych do przydziału lokalu stałego, informując o tym wnioskodawcę wraz z informacją o terminie sporządzenia list i trybie odwołań.

3. W przypadku nie spełnienia kryteriów Kierownik informuje o odrzuceniu wniosku z uwagi na brak spełnienia przesłanek do najmu lokalu stałego wraz z uzasadnieniem.

4. Wzór wniosku określa Burmistrz i powinien zawierać on, co najmniej następujące dane:

1) imię i nazwisko wnioskodawcy oraz osób zgłaszanych do wspólnego zamieszkania;

2) dane eksploatacyjne lokalu i powierzchni poszczególnych pomieszczeń, w którym zamieszkuje wnioskodawca potwierdzone przez właściciela, zarządcę lub administratora;

3) dochód gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie pełnych 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, odpowiednio udokumentowany. W przypadku braku dochodów do wniosku załącza sie oświadczenie zgodnie z zał. nr 2 do uchwały;

4) oświadczenie o zapoznaniu sie z informacją o obowiazku wpłaty kaucji mieszkaniowej przed zawarciem umowy najmu.

5. Jeżeli właściciel lub zarządca odmawia potwierdzenia danych, o których mowa w ust. 4 pkt 2 niniejszego paragrafu oświadczenie w tym względzie oraz dane dotyczące lokalu potwierdza wnioskodawca. W takim przypadku Burmistrz i Komisja Mieszkaniowa ma prawo do dokonania sprawdzenia warunków mieszkaniowych.

6. Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia każdego roku.

7. Z zastrzeżeniem ust. 8, wnioski złożone po terminie, o którym mowa w ust. 5, będą rozpatrywane w następnym roku tworzenia listy osób uprawnionych do przydziału lokalu stałego.

8. Z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy, wniosek złożony po terminie, o którym mowa w ust. 5, może być skierowany przez Burmistrza do rozpatrzenia przez Społeczną Komisję Mieszkaniową w roku tworzenia list na rok nastepny do rozparzenia. Decyzja Komisji jest ostateczna.

§ 14. 1. Projekt listy osób uprawnionych do przydziału lokalu stałego na kolejny rok tworzy Burmistrz na podstawie zweryfikowanych wniosków nowoprzyjętych oraz wniosków osób ujętych na liście, z którymi do 15 września nie została zawarta umowa najmu lokalu stałego.

2. Weryfikacja polega na sprawdzeniu, czy osoby te nadal spełniają warunki, o których mowa w § 11 ust 1.

3. Weryfikację przeprowadza Burmistrz we wrześniu każdego roku.

4. Osoby, których wnioski zostały zweryfikowane pozytywnie, umieszcza się w projekcie listy według grup osobowych odpowiadających liczbie osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania w kolejności wynikającej z ilości punktów przyznanych zgodnie z "Regulaminem przyznawania punktów mających wpływ na kolejność umieszczenia na liście osób uprawnionych do przydziału lokali mieszkalnych stałych", stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. W przypadku gdy więcej niż jedno gospodarstwo domowe uzyska taką samą ilość punktów, o kolejności na liście decyduje data złożenia wniosku.

5. Jeżeli w okresie obowiązywania listy, do dnia zakończenia weryfikacji, liczba osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania ulegnie zmianie, wnioskodawcę na jego wniosek umieszcza się na liście w grupie osobowej odpowiadającej aktualnej liczbie członków gospodarstwa domowego.

6. Jeżeli w okresie do zakończenia weryfikacji gospodarstwo domowe osoby umieszczonej na liście osób uprawnionych do przydziału lokalu stałego wykaże, że dochody jego są na poziomie umożliwiającym ubieganie się o wynajęcie lokalu socjalnego, osobę tę, skreśla się z tej listy i umieszcza ją na liście osób uprawnionych do przydziału lokalu socjalnego w odpowiedniej grupie osobowej w kolejności wynikającej z ilości punktów przeliczonych w zakresie kryteriów, o których mowa w "Regulaminie przyznawania punktów mających wpływ na kolejność umieszczenia na liście osób uprawnionych do przydziału lokali socjalnych", stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 15. 1. Projekt listy osób uprawnionych do przydziału lokalu stałego poddaje się konsultacji społecznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu oraz poprzez wyłożenie do wglądu w Wydziale od 15 października do 15 listopada roku tworzenia listy. Projekt listy zawiera podział na grupy w zależności od wielkości gospodarstwa domowego i następujące dane: kolejność umieszczenia na liście, imię i nazwisko wnioskodawcy, miejsce zamieszkania wnioskodawcy, ilość przyznanych punktów.

2. Informacje o wyłożeniu listy podaje się w BIP urzędu najpóźniej w terminie 7 dni od daty wyłożenia.

3. Na końcu listy zamieszcza sie informację o terminie i miejscu składania ewentualnych skarg, wniosków i odwołań.

§ 16. 1. Skargi, wnioski i odwołania dotyczące ogłoszonego projektu listy przyjmuje Burmistrz przez okres wywieszenia listy.

2. Z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy, skargi, wnioski i odwołania złożone po terminie, o którym mowa w ust. 1, ale nie później niż do dnia posiedzenia rozpatruje Społeczna Komisja Mieszkaniowa.

3. Skargi, wnioski i odwołania rozpatruje Społeczna Komisja Mieszkaniowa do 30 listopada roku tworzenia listy. Stanowisko Komisji jest ostateczne.

4. Z uwzględnieniem uwag i wniosków, wynikających z zatwierdzonego przez członków Komisji protokołu Społecznej Komisji Mieszkaniowej Burmistrz sporządza i podpisuje listę osób uprawnionych do przydziału lokalu stałego na dany ( następny) rok.

5. Lista obowiązuje do czasu wejścia w życie zatwierdzonej listy osób uprawnionych do przydziału lokalu stałego na kolejny rok i w tym czasie nie podlega żadnym zmianom.

6. W terminie 30 dni od daty zatwierdzenia listy Burmistrz powiadamia wnioskodawców o miejscu umieszczenia na liście lub skreśleniu z listy wraz z uzasadnieniem.

Rozdział 4.
Realizacja listy osób uprawnionych do przydziału lokali stałych

§ 17. 1. Przydziały lokali stałych osobom umieszczonym na liście osób uprawnionych do przydziału lokalu stałego realizuje Burmistrz w kolejności umieszczenia na liście z zastrzeżeniem § 22. W sytuacji zmiany ilości członków gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przydział lokalu po zatwierdzeniu listy, wskazanie lokalu następuje z uwzględnieniem aktualnego stanu rodzinnego, pod warunkiem, że liczba punktów na liście osób uprawnionych do przydziału lokalu stałego tej osoby przewyższa liczbę punktów osoby umieszczonej na pierwszej pozycji listy. W przeciwnym razie osobę pomija się do czasu weryfikacji, o której mowa w § 14, chyba że przyszły najemca lokalu, którego gospodarstwo domowe powiększyło się, wyrazi pisemną zgodę na oddanie mu w najem lokalu o niższym normatywie powierzchni.

2. Wyboru osoby, której zostaje wskazany lokal do zasiedlenia dokonuje Burmistrz. O wyborze osoby w pierwszej kolejności decyduje ilość punktów, a następnie wielkość gospodarstwa domowego.

§ 18. 1. Przed wyborem osoby do wskazania lokalu stałego do zasiedlenia:

1) należy sprawdzić czy wysokość dochodów tej osoby mieści się w granicach określonych w § 12, a jego źródłem nie mogą być wyłącznie świadczenia wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej z zastrzeżeniem przypadków szczególnych, które są rozpatrywane przez Komisję Mieszkaniową; jeżeli warunek ten nie jest spełniony lub nie ma możliwości jego sprawdzenia, osobę tę pomija się w kolejności przydziału lokalu do czasu weryfikacji, o której mowa w § 14;

2) czy osoba ta, jeżeli była najemcą lokalu socjalnego, do którego utraciła prawo do przedłużenia umowy najmu, nie zalega z opłatami za używanie lokalu. W przypadku:

a) stwierdzenia zaległości - osobę tę pomija się w kolejności przydziału lokalu do czasu weryfikacji, o której mowa w § 14;

b) braku zaległości - przydział lokalu nie może nastąpić, jeżeli uregulowanie zaległości było wynikiem ich całkowitego umorzenia w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę wskazania lokalu; w takim przypadku osobę tę pomija się w kolejności przydziału lokalu do czasu upływu powyższego okresu;

3) czy osoba ta spełnia warunki dochodu określone w § 12 ust. 1 pkt 1 i 2.

2. Jeżeli dochód gospodarstwa domowego wybranej osoby jest na poziomie uprawniającym do ubiegania się o przydział lokalu socjalnego, określonym w § 25 ust. 1 pkt 2, a liczba punktów na liście osób uprawnionych do przydziału lokalu stałego przewyższa liczbę punktów osoby umieszczonej na pierwszej pozycji listy osób uprawnionych do przydziału lokalu socjalnego w odpowiedniej grupie osobowej Burmistrz na jej wniosek, wskaże tej osobie do zasiedlenia lokal socjalny poza kolejnością. W innym wypadku osobę tę pomija się w kolejności przydziału lokalu do czasu weryfikacji, o której mowa w § 14.

3. Osobę samotną, znajdującą się w odosobnieniu, pomija się w kolejności przydziału do czasu ustania odosobnienia.

4. W przypadku, gdy w budynku pozyskano do zasiedlenia kilka lokali mieszkalnych, które mogą być przedmiotem najmu stosuje się następujące zasady:

1) wytypowane do przydziału osoby dokonują wyboru lokalu w kolejności umieszczenia na liście;

2) o kolejności wyboru lokalu decyduje ilość posiadanych punktów. Jeżeli osoba, której wskazano kilka lokali do wyboru w jednej lokalizacji, odmówi przyjęcia któregokolwiek z nich, zalicza się tej osobie jedną odmowę.

5. Osoby, którym wskazane zostały lokale do zasiedlenia, powinny w ciągu 7 dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia (pisemnego, telefonicznego, ustnego lub email) zgłosić się w Urzędzie w celu złożenia oświadczenia o przyjęciu lokalu lub podpisania umowy najmu pod rygorem uznania, że z przydziału rezygnują. Osobę, która bez uzasadnionej przyczyny nie zgłosiła się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy najmu, Burmistrz skreśla z listy. O fakcie tym należy poinformować na piśmie w terminie 30 dni od dnia skreślenia, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

6. Osobie, której Burmistrz wskaże do zasiedlenia lokal, przysługuje jedna uzasadniona odmowa przyjęcia wskazanego lokalu. Jeżeli osoba ta po raz drugi odmówi przyjęcia wskazanego lokalu do zasiedlenia w danym roku - pomija się ją w kolejności przydziału do czasu weryfikacji, o której mowa w § 14.

§ 19. 1. Wysokość pobranej kaucji mieszkaniowej, o której mowa w art. 6 ustawy, powinna wynosić 12-krotność czynszu. Może być ona zmniejszona w zależności od kategorii wartości użytkowej przydzielonego lokalu lecz nie więcej niż o 50%.

2. W przypadku wykonania remontu lokalu przez przyszłego najemcę może on być zwolniony z kaucji w całości lub części, jeżeli umowa nie przewiduje zwrotu wartości wykonanych przez najemcę prac i zakupu materiałów.

3. Decyzję w sprawie kaucji podejmuje Burmistrz i jest ona ostateczna.

§ 20. 1. Odmawia się zawarcia umowy najmu lokalu, pomimo spełniania warunków określonych w § 17 ust. 1, jeżeli wnioskodawca, jego małżonek, osoba pozostająca faktycznie we wspólnym pożyciu lub inna osoba zgłoszona do wspólnego zamieszkiwania posiada tytuł prawny do innego lokalu, budynku mieszkalnego lub jego części i może go używać, a także gdy posiada tytuł prawny do nieruchomości, której zbycie lub z której pożytki dają możliwość zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do osób, które nie mają uprawnień do wspólnego zamieszkiwania z najemcą (właścicielem) lokalu, a jedynie zamieszkują w jego lokalu w charakterze najemcy lub podnajemcy.

§ 21. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lub podnajmu lokalu przysługuje osobom, które zgłosiły chęć najmu lokalu wytypowanego do remontu na koszt własny przyszłego najemcy na zasadach określonych w § 9.

§ 22. 1. W ciągu roku Burmistrz może przydzielić poza kolejnością wynikającą z listy osób uprawnionych do przydziału lokalu stałego do 3 lokali stałych następującym osobom:

1) wymienionym w § 11 ust. 2;

2) rodzinom bezdomnym, których bezdomność trwa co najmniej od 12 miesięcy, z dziećmi do lat 18, przebywajacym w noclegowni, schronisku, domu dla bezdomnych lub innym miejscu do tego przeznaczonym, które w okresie oczekiwana na przydział, będąc umieszczonym na liscie osób uprawnionych do przydziału lokalu stałego znajdą sie w sytuacji uzsadniajacej przydzielenie im lokalu poza kolejnością.

2. Przydział lokalu osobom, o których mowa w ust. 1, następuje na ich wniosek złożony do Burmistrza, wraz z pozytywną opinią:

1) Ośrodka Opieki Społecznej;

2) Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

3. Jeśli osoba odmówi podpisania umowy lub nie stawi się w Urzędzie Miasta i Gminy Myślibórz w celu zawarcia umowy najmu w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przydziale, osobę tę pomija się w kolejności przydziału lokalu do czasu ponownej weryfikacji, o której mowa w paragrafie 14.

Rozdział 5.
Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu stałym opuszczonym przez najemcę oraz w stosunku do osób, które pozostały w lokalu, w którego najem nie wstapiły po śmierci najemcy

§ 23. 1. Burmistrz może wyrazić zgodę na nawiązanie najmu lokalu z pominięciem zasad, o których mowa w § 18 ust. 1, z osobami, które:

1) pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę, należą do kręgu osób wymienionych w art. 691 Kodeksu cywilnego i zamieszkiwały z nim przez co najmniej 3 lata, jeżeli osoby te nie posiadają tytułu prawnego do żadnego lokalu mieszkalnego, dochód w przeliczeniu na osobę wszystkich osób pozostających w lokalu spełnia kryterium określone w § 12 , z najemcą została rozwiązana umowa najmu, a lokal nie jest obciążony zaległościami z tytułu czynszu najmu i opłat niezależnych; te same warunki powinna spełniać osoba wskazana przez najemcę, który zamierza lokal opuścić i zwróci się z wnioskiem o wyrażenie zgody na rozwiązanie z nim umowy najmu i przyznanie tytułu prawnego do lokalu osobie przez niego wskazanej;

2) pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę albo po jego śmierci, w którego najem nie wstąpiły, ponieważ nie należą do kręgu osób wymienionych w art. 691 Kodeksu cywilnego, a są:

a) osobami bliskimi najemcy w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami;

b) zięciem, synową, teściem, teściową najemcy;

c) osobami umieszczonymi w rodzinie zastępczej najemcy;

d) dziećmi zmarłego współmałżonka, konkubenta albo konkubiny, jeżeli zamieszkiwały z najemcą przez co najmniej 3 lata, albo zamieszkiwały z najemcą co najmniej przez 12 miesięcy do chwili śmierci w celu sprawowania faktycznej opieki, nie posiadają tytułu prawnego do żadnego lokalu mieszkalnego, dochód w przeliczeniu na osobę wszystkich osób pozostających w lokalu spełnia kryterium określone w § 12, lokal nie jest zadłużony z tytułu czynszu najmu i opłat niezależnych, a z najemcą, który lokal opuścił, została rozwiązana lub wygasła umowa najmu;

3) zamieszkują w lokalu, którego najemca nie zamierza opuścić, ale z powodu podeszłego wieku, stanu zdrowia lub innej szczególnej okoliczności (np. w związku z ofertą sprzedaży lokalu), zwróci się z prośbą o wyrażenie zgody na rozwiązanie z nim umowy najmu i przyznanie tytułu prawnego do tego lokalu osobie przez niego wskazanej, wspólnie z nim zamieszkałej, jeżeli osoba wskazana przez najemcę:

a) należy do kręgu osób wymienionych w art. 691 Kodeksu cywilnego;

b) należy do osób bliskich najemcy w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami;

c) jest zięciem, synową, teściem, teściową najemcy;

d) umieszczona była w rodzinie zastępczej najemcy;

e) jest dzieckiem zmarłego współmałżonka, konkubenta lub konkubiny, przez co najmniej 3 lata zamieszkiwała z najemcą, prowadziła z nim wspólne gospodarstwo domowe i ponosiła ciężary utrzymania lokalu, jeżeli jednocześnie osoba ta nie posiada tytułu prawnego do żadnego lokalu mieszkalnego, dochód w przeliczeniu na osobę z wszystkich osób zamieszkałych w lokalu spełnia kryterium określone w § 12 , a lokal nie jest obciążony zaległościami z tytułu czynszu i opłat niezależnych;

4) pozostały w lokalu po śmierci najemcy, albo pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę, są osobami obcymi w stosunku do najemcy, a w lokalu tym zamieszkiwały w charakterze podnajemcy za zgodą wynajmującego przez co najmniej 3 lata, jeżeli osoby te nie posiadają tytułu prawnego do żadnego lokalu mieszkalnego i spełniają warunki, o których mowa w § 12, oraz ubiegają się o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy (są umieszczone na liście), opłacają odszkodowanie za używanie lokalu, a lokal nie jest zadłużony;

5) zamieszkują w lokalu podzielonym odrębnymi tytułami prawnymi, w którym część została uwolniona, a najemca pozostałej części lokalu złożył wniosek o scalenie lokalu i przyznanie w najem całości w celu poprawy warunków mieszkaniowych lub w celu nabycia scalonego lokalu na własność. Warunkiem jest, aby najemca ubiegający się o scalenie lokalu nie zalegał z opłatami z tytułu czynszu i opłat niezależnych, które jednocześnie wnoszone są bez korzystania z dodatku mieszkaniowego lub obniżki czynszu;

6) zamieszkują w lokalu, do którego utraciły tytuł prawny z przyczyn, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy, lokalu jednak nie opuściły, a wyrażą zgodę na objęcie lokalu wskazanego przez Burmistrza;

7) pozostały w lokalu opuszczonym przez osobę, która utraciła tytuł prawny do tego lokalu z przyczyn, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy, zamieszkiwały z nią przez co najmniej 3 lata, nie posiadają tytułu prawnego do żadnego lokalu, są jedną z osób wymienionych w pkt 3 lit. a do e, wnoszą na bieżąco należne opłaty za używanie lokalu, uregulują w całości dług ciążący na lokalu, dochód w przeliczeniu na osobę z wszystkich osób zamieszkałych w lokalu spełnia kryterium określone w § 12 oraz zwrócą się o przyznanie tytułu prawnego do tego lokalu;

8) zamieszkują przez co najmniej 3 lata w lokalu z osobą, która utraciła tytuł prawny z przyczyn, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy, jednak nadal przebywa w lokalu i nie jest zainteresowana uregulowaniem długu, nie posiadają tytułu prawnego do żadnego lokalu, są jedną z osób wymienionych w pkt 3 lit. a do e, spłacą zaległość ciążącą na lokalu w całości, wnoszą na bieżąco należne opłaty za używanie lokalu oraz zwrócą się o przyznanie tytułu prawnego do tego lokalu, a dochód w przeliczeniu na osobę z wszystkich osób zamieszkałych w lokalu spełnia kryterium określone w § 12.

2. W okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 3 po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Mieszkaniowej, Burmistrz może wyrazić zgodę na przyznanie tytułu prawnego do lokalu osobie niepełnoletniej.

3. Zgoda na nawiązanie najmu na zasadach określonych w ust. 1 może dotyczyć lokalu zajmowanego dotychczas albo innego lokalu wskazanego przez Burmistrza.

4. Wnioski w sprawach, o których mowa w ust. 1, przygotowuje się na wniosek osoby zainteresowanej, po ustaleniu spełnienia określonych przesłanek, w tym w szczególności po przeprowadzeniu postępowania w celu zweryfikowania faktu zamieszkiwania w lokalu.

5. Osoby, którym Burmistrz nie wyraził zgody na przyznanie tytułu prawnego do lokalu lub nie przyjęły lokalu wskazanego przez Burmistrza, obowiązane są lokal opuścić w maksymalnym terminie 3 miesiecy pod rygorem wystąpienia wynajmującego do sądu z pozwem o eksmisję lub do komornika o realizację wyroku.

Rozdział 6.
Zasady przydziału lokali zamiennych

§ 24. 1. Wynajmujący zapewnia lokale zamienne osobom, które:

1) zamieszkują w lokalach położonych w budynkach stanowiących własność Gminy, wymagających opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki, modernizacji lub remontu budynku z tytułu zużycia technicznego budynku;

2) zamieszkują w lokalach stanowiących własność Gminy , w których rodzaj koniecznej naprawy wymaga opróżnienia lokalu na czas remontu, nie dłużej jednak niż na rok;

3) zamieszkują w lokalach wymagających opróżnienia, o których mowa w art. 32 ustawy;

4) zamieszkują w lokalach położonych w budynkach użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy , które po wykonaniu prac adaptacyjnych zostaną przeznaczone na cele użytkowe;

5) zobowiązane są opróżnić lokal użyczony lub wynajęty Gminie w związku z upływającym terminem dysponowania tym lokalem;

6) uzyskają prawo do lokalu zamiennego na podstawie orzeczenia sądowego lub zawartej z Gminą ugody;

7) zamieszkują w lokalach stanowiących własność Gminy i otrzymały ofertę nabycia zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w budynku wspólnoty mieszkaniowej, a najemca nie skorzystał z przysługującego mu pierwszeństwa w jego nabyciu i Gmina wypowiedziała najemcy umowę najmu w trybie przepisów art. 21 ust. 4 ustawy;

8) zajmują lokal stanowiący własność Gminy , położony w budynku przeznaczonym do zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej;

9) utraciły możliwość zamieszkania w lokalu z powodu katastrofy budowlanej, pożaru, klęski zywiołowej lub innych nieprzewidzianych zdarzeń.

2. W okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 3 po uzyskaniu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej Burmistrz może wyrazic zgodę na przyznanie lokalu osobie niepełnoletniej.

3. Wykaz najemców uprawnionych do otrzymania lokalu zamiennego oraz wykaz budynków i lokali przeznaczonych do uwolnienia w sprawach wymienionych w ust. 1 pkt 1-8 na dany rok sporządza Burmistrz po uzyskaniu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej. W sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 9, decyzję o przyznaniu lokalu zamiennego podejmuje Burmistrz , na wniosek zarządcy niezwłocznie.

4. Przydziały lokali zamiennych w danym roku Burmistrz realizuje według bieżących potrzeb.

5. Pierwszeństwo przydziału lokalu zamiennego mają osoby wymienione w ust. 1 pkt. 9 oraz osoby zajmujące lokale, w których występuje zagrożenie życia lub mienia stwierdzone przez organ nadzoru budowlanego.

6. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, w uzasadnionych przypadkach podyktowanych w szczególności dużym zakresem remontu, sytuacją rodzinną lub stanem zdrowia, Burmistrz może zawrzeć umowę najmu lokalu zamiennego na czas nieoznaczony.

Rozdział 7.
Warunki wynajmowania lokali socjalnych oraz lokali socjalnych o podwyższonym standardzie

§ 25. 1. O najem lokalu socjalnego lub lokalu socjalnego o podwyższonym standardzie mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

1) są mieszkańcami Gminy Myślibórz;

2) wykazują, że gospodarstwo domowe osiąga dochód, który w przeliczeniu na osobę nie przekracza:

a) 100% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym;

b) 50 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

3) znajdują się w trudnych warunkach mieszkaniowych, a mianowicie:

a) zamieszkują w lokalu o znacznym przegęszczeniu, w którym łączna powierzchnia pokoi w przeliczeniu na osobę z wszystkich osób uprawnionych do zamieszkiwania w tym lokalu nie przekracza 5 m2. W przypadku gdy w lokalu socjalnym będzie zamieszkiwać osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub inna osoba niepełnosprawna, jeżeli jej niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania przez nią w oddzielnym pokoju, wartość przegęszczenia oblicza się odejmując 10 m2 od powierzchni pokoi w lokalu zamieszkiwanym przez wnioskodawcę. W przypadku, gdy ubiegającymi się o przydział lokalu socjalnego są małżonkowie zamieszkujący dotychczas w dwóch różnych lokalach, warunek ten powinien być spełniony w obu lokalach, w przypadku, gdyby obydwoje zamieszkaliw którymkolwiek z nich. Nie dotyczy to osób, które nie mają uprawnień do wspólnego zamieszkiwania z najemcą (właścicielem) lokalu, a jedynie w nim zamieszkują w charakterze najemcy albo podnajemcy (tzw. stancja);

b) zamieszkują w lokalach nie spełniających wymagań dla pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w rozumieniu przepisów określających warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

4) złożą wniosek o przydział lokalu socjalnego.

2. Prawo do najmu lokalu socjalnego z preferencją punktową mają wychowankowie opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wykażą dochód uprawniający je do ubiegania się o przydział lokalu socjalnego oraz złożą w okresie do 5 lat od opuszczenia placówki lub lokalu wspomaganego wniosek o przydział lokalu socjalnego. Po tym terminie osoby te mogą ubiegać się o przydział lokalu socjalnego na ogólnych zasadach.

§ 26. 1. Lokale socjalne o podwyższonym standardzie mogą zostać zasiedlone przez osoby ujęte na liście osób uprawnionych do przydziału lokalu socjalnego lub ujęte w rejestrze zamian z urzędu, należące w szczególności do następującego kręgu osób:

1) rodziny z co najmniej jednym dzieckiem w wieku do lat 16, zamieszkujące w budynkach lub lokalach wymagających uwolnienia ze względu na stan techniczny, w których występuje zagrożenie życia lub mienia;

2) rodziny bezdomne, z co najmniej jednym dzieckiem do lat 16, zamieszkujące co najmniej od pół roku w noclegowni, schronisku, domu dla bezdomnych lub innym miejscu do tego przeznaczonym;

3) rodziny z co najmniej jednym dzieckiem do lat 16, zamieszkujące co najmniej od roku w lokalu, w którym powierzchnia pokoi w przeliczeniu na osobę z wszystkich zamieszkałych w lokalu osób jest poniżej 3 m2 na osobę;

4) pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w celu usamodzielnienia się;

5) osoby samotne, które przekroczyły 70 lat.

2. Warunkiem najmu lokalu socjalnego o podwyższonym standardzie jest nie zaleganie z opłatami czynszu lub odszkodowania i opłat niezależnych od właściciela w lokalu dotychczas zajmowanym.

3. Przydział lokali o podwyższonym standardzie wymaga akceptacji Społecznej Komisji Mieszkaniowej. W pierwszej kolejności winna decydować ilość punktów, a następnie wielkość gospodarstwa domowego. Stanowisko Komisji jest ostateczne.

Rozdział 8.
Tryb rozpaztrywania wniosków o przydział lokalu socjalnego

§ 27. 1. Przy rozpatrywaniu wniosków o przydział lokali socjalnych osobom spełniającym warunki, o których mowa w § 25 ust. 1, przepisy § 13 do 16, za wyjątkiem paragrafu 13 ust. 4 pkt 4 stosuje się odpowiednio.

2. Wnioski o dostarczenie lokalu socjalnego osobom, ktorym sąd w wyroku o eksmisję orzekł o prawie do otrzymania tego lokalu, Burmistrz umieszcza w rejestrze wyroków sądowych orzekajacych eksmisję w z prawem do lokalu socjalnego według kolejności ich wpływu.

Rozdział 9.
Realizacja listy osób uprawnionych do przydziału lokali socjalnych oraz zasady dostarczania lokali socjalnycvh osobom uprawnionym na mocy wyroku sądowego.

§ 28. 1. Przydziały lokali socjalnych Burmistrz realizuje w kolejności ich uwalniania lub pozyskiwania według zasady: 1 lokal dla osób z rejestru wyroków sądowych orzekających eksmisję z prawem do lokalu socjalnego, 2 lokale dla osób z listy osób uprawnionych do przydziału lokali socjalnych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Z zasady, o której mowa w ust. 1, mogą być wyłączone uwolnione lokale socjalne, składające się z 1 pomieszczenia. Lokale te będą przydzielane osobom ujętym w rejestrze wyroków sądowych orzekających eksmisję z prawem do lokalu socjalnego według kolejności umieszczenia w rejestrze.

3. W szczególnych przypadkach, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Mieszkaniowej, Burmistrz może przydzielić lokal socjalny z pominięciem zasady, o której mowa w ust. 1.

4. W przypadku rodzin wieloosobowych, z braku odpowiedniego pod względem powierzchni pokoi w lokalu, mogą być przydzielone dwa lub więcej lokale spełniające łącznie warunki określone dla lokalu socjalnego.

§ 29. 1. Przydziały lokali socjalnych osobom ujętym na liście osób uprawnionych do przydziału lokalu socjalnego, realizuje Burmistrz zgodnie z zasadą określoną w § 28 ust. 1, w kolejności umieszczenia na liście, z zastrzeżeniem § 32. W sytuacji zmiany ilości członków gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przydział lokalu po zatwierdzeniu listy, wskazanie lokalu następuje z uwzględnieniem aktualnego stanu rodzinnego, pod warunkiem, że liczba punktów na liście osób uprawnionych do przydziału lokalu socjalnego tej osoby przewyższa liczbę punktów osoby umieszczonej na pierwszej pozycji listy w odpowiedniej grupie osobowej. W przeciwnym razie osobę pomija się do czasu weryfikacji, o której mowa w § 14.

2. Wyboru osoby, której zostanie wskazany lokal socjalny do zasiedlenia, dokonuje Burmistrz. W przypadku, gdy do przydziału lokalu socjalnego kwalifikują się osoby o takiej samej punktacji, o wyborze osoby decyduje w pierwszej kolejności ilość punktów, a następnie wielkość gospodarstwa domowego.

3. Osobę samotną pozostającą w odosobnieniu pomija się do czasu ustania odosobnienia.

4. Przed wyborem osoby do wskazania lokalu socjalnego do zasiedlenia należy sprawdzić, czy osoba ta nadal spełnia warunki, o których mowa w § 25 ust. 1.

5. W przypadku stwierdzenia, że osoba wybrana nie spełnia warunków wymienionych w § 25 ust. 1 lub gdy nie ma możliwości ich sprawdzenia, pomija się ją do czasu weryfikacji, o której mowa w § 14.

6. Jeżeli jednak dochód gospodarstwa domowego tej osoby jest na poziomie, o którym mowa w § 12, umożliwiającym jej ubieganie się o przydział lokalu stałego, a liczba punktów na liście tej osoby przewyższa liczbę punktów osoby umieszczonej na pierwszym miejscu listy osób uprawnionych do przydziału lokali stałych, Burmistrz przydzieli tej osobie, na jej wniosek, lokal stały poza kolejnością.

7. Osobie ujętej na liście osób uprawnionych do przydziału lokalu socjalnego, której Burmistrz wskaże lokal socjalny do zasiedlenia, przysługuje jedna uzasadniona odmowa przyjęcia wskazanego lokalu.

8. Jeżeli osoba ujęta na liście osób uprawnionych do przydziału lokalu socjalnego po raz drugi odmówi przyjęcia wskazanego lokalu do zasiedlenia, pomija się ją w kolejności do czasu weryfikacji, o której mowa w § 14.

9. W przypadku odmowy podpisania umowy najmu na lokal stały wskazany do zasiedlenia w trybie przepisów ust. 6, osobę tę pomija się do czasu weryfikacji, o której mowa w § 14.

10. Osoba, która przyjęła wskazany do zasiedlenia lokal socjalny, powinna w ciągu 7 dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia zgłosić się do Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu w celu podpisania umowy najmu lokalu socjalnego pod rygorem uznania, że z przydziału rezygnuje. Osobę, która bez uzasadnionej przyczyny nie podpisała umowy najmu albo nie zgłosiła się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy najmu, skreśla się z listy informując ja o tym na piśmie.

§ 30. Przepisy § 29 ust. 6-10 do najmu lokalu socjalnego o podwyższonym standardzie stosuje się odpowiednio.

§ 31. 1. W ciągu roku Burmistrz może przydzielić poza kolejnością wynikającą z listy osób uprawnionych do przydziału lokalu socjalnego do 5 lokali socjalnych następującym osobom:

1) wymienionym w § 25 ust. 2;

2) rodzinom bezdomnym, których bezdomność trwa co najmniej od 12 miesięcy, z dziećmi do lat 18, przebywającym w noclegowni, schronisku, domu dla bezdomnych lub innym miejscu do tego przeznaczonym, które w okresie oczekiwania na przydział, będąc umieszczonym na liście osób uprawnionych do przydziału lokalu socjalnego znajdą się w sytuacji uzasadniającej przydzielenie im lokalu poza kolejnością, w szczególności pozytywnie zakończą proces reintegracji zawodowej i społecznej.

2. Przydział lokalu osobom, o których mowa w ust. 1 następuje na ich wniosek złożony Burmistrzowi, w szczególności wraz z pozytywną opinią:

1) Ośrodka Pomocy Społecznej;

2) Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

3. Jeśli osoba, której wskazano lokal, odmówi podpisania umowy lub nie stawi się w Urzędu w celu zawarcia umowy najmu w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przydziale, osobę tę pomija się w kolejności przydziału lokalu do czasu weryfikacji, o której mowa w § 14.

§ 32. 1. Dostarczanie lokali socjalnych osobom ujętym w rejestrze wyroków sądowych orzekających eksmisję z prawem do lokalu socjalnego realizuje Burmistrz zgodnie z zasadą określoną w § 28 ust. 1 w kolejności umieszczenia w rejestrze w poszczególnych grupach osobowych, z zastrzeżeniem ust. 3, 4 i 6.

2. Ofertę zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego dla wszystkich dłużników wymienionych w wyroku sądowym uprawnionym do najmu lokalu socjalnego wraz z projektem umowy najmu składa Burmistrz.

3. W szczególnych przypadkach, po uzyskaniu pozytywnej opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej, Burmistrz może złożyć ofertę zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego poza kolejnością wynikającą z rejestru.

4. Zasady zawarte w ust. 1 nie wykluczają możliwości rozwiązania sposobu dostarczania lokali socjalnych osobom uprawnionym do nich na mocy wyroku sądu w odmienny sposób, w formie stosownego porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrzem i wierzycielem.

5. W przypadku zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 4, ustalone w nim zasady mają pierwszeństwo w realizacji przed zasadami określonymi w ust. 1.

6. Osoba, której złożono ofertę zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, podlega skreśleniu z rejestru wyroków sądowych orzekających eksmisję, o czym informuje się ją pisemnie przy składaniu oferty.

§ 33. 1. Odmawia się zawarcia umowy najmu lokalu, pomimo spełniania warunków określonych w § 25 ust. 1, jeżeli wnioskodawca, jego małżonek, osoba pozostająca faktycznie we wspólnym pożyciu lub inna osoba zgłoszona do wspólnego zamieszkiwania posiada tytuł prawny do innego lokalu, budynku mieszkalnego lub jego części i może go używać, a także gdy posiada tytuł prawny do nieruchomości, której zbycie lub z której pożytki dają możliwość zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do osób, które nie mają uprawnień do wspólnego zamieszkiwania z najemcą (właścicielem) lokalu, a jedynie zamieszkują w jego lokalu w charakterze najemcy lub podnajemcy (stancja).

3. Jeżeli najemca lokalu stałego o niskim standardzie położonego budynkach niezbywalnych, utraci tytuł prawny do zajmowanego lokalu z przyczyn, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy i sąd wyda wobec tej osoby wyrok orzekający eksmisję z prawem do lokalu socjalnego, a osoba ta dobrowolnie nie opróżni lokalu, Burmistrz może w szczególnie uzasadnionych przypadkach przekwalifikować ten lokal na lokal socjalny i zawrzeć z byłym najemcą umowę najmu tego lokalu na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Przedłużenie umowy wymaga opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Rozdział 10.
Zasady przydzielenia pomieszczeń tymczasowych

§ 34. 1. Burmistrz umieszcza w kolejności wpływu w rejestrze wniosków o dostarczenie pomieszczenia tymczasowego:

1) wnioski komorników sądowych o dostarczenie pomieszczenia tymczasowego na podstawie tytułu wykonawczego, z którego nie wynika prawo dłużnika do lokalu socjalnego lub zamiennego, jeżeli dłużnik lub wierzyciel nie wskazali pomieszczenia tymczasowego;

2) wyroki orzekające eksmisję z powództwa Gminy , z których nie wynika prawo dłużnika do lokalu socjalnego lub zamiennego.

§ 35. 1. Dostarczanie pomieszczeń tymczasowych osobom ujętym w rejestrze wniosków o dostarczenie pomieszczenia tymczasowego realizuje Burmistrz w kolejności umieszczenia w rejestrze, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 5.

2. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lub podnajmu pomieszczenia tymczasowego przysługuje osobom, które ujęte są w wykazie budynków i lokali przeznaczonych do wykwaterowania.

3. W szczególnych przypadkach, na wniosek Burmistrza, po uzyskaniu pozytywnej opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej, można wskazać dłużnikowi pomieszczenie tymczasowe poza kolejnością wynikającą z rejestru.

4. Zasady zawarte w ust. 1 nie wykluczają możliwości rozwiązania sposobu dostarczania pomieszczeń tymczasowych w odmienny sposób, w formie stosownego porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrzem i wierzycielem.

5. W przypadku zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 4, ustalone w nim zasady mają pierwszeństwo w realizacji przed zasadami określonymi w ust. 1.

6. Osoba, której wskazano pomieszczenie tymczasowe, podlega skreśleniu z rejestru wniosków o dostarczenie pomieszczenia tymczasowego, o czym informuje się osobę przy złożeniu oferty najmu pomieszczenia tymczasowego.

Rozdział 11.
Warunki dokonywania zamiany lokali

§ 36. 1. Zamiany lokali mieszkalnych podejmowane są i prowadzone w celu racjonalnego gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i mogą być dokonywane:

1) pomiędzy stronami zainteresowanymi zamianą w trybie przepisów § 38;

2) do uwolnionego lokalu w trybie przepisów § 39.

2. Wnioski w sprawach o zamianę lokali rozpatruje Burmistrz.

3. Zgodę na zamianę lokali mieszkalnych wydaje Burmistrz na wniosek zainteresowanego.

4. Zadaniem Burmistrza jest ułatwianie i promowanie zamiany lokali wszystkim zainteresowanym, a w szczególności:

1) przygotowanie koncepcji dokonywania zamian oraz jej realizacja;

2) udzielanie informacji o możliwościach i warunkach zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy;

3) udzielanie pomocy osobom zainteresowanym zamianą lokali w załatwieniu związanych z tym formalności oraz zapewnianie ich realizacji;

4) prowadzenie rejestrów osób chcących zamienić zajmowany lokal, w tym rejestru osób ubiegających się o zamianę zajmowanego lokalu na lokal o niższym czynszu, w związku z ciążącymi na nich zaległościami czynszowymi;

5) wskazywanie osób chętnych do zamiany lokali;

6) inicjowanie zamiany lokali, a zwłaszcza wśród:

a) osób zamieszkujących w lokalach należących do mieszkaniowego zasobu Gminy, mających zaległości czynszowe na lokale o niższych opłatach;

b) najemców regularnie wnoszących opłaty czynszowe i zamieszkujących lokale o niskim standardzie na lokale o wyższym standardzie;

c) z przyczyn ekonomicznych;

d) w celu sprzedaży;

e) w celu poprawy warunków mieszkaniowych.

§ 37. 1. Najemca lub osoba, która utraciła tytuł prawny do lokalu na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy oraz osoby pełnoletnie wspólnie z nią zamieszkujące i uprawnione do zajmowania lokalu wyrażają pisemną zgodę na dokonanie zamiany.

2. Burmistrz może odmówić wyrażenia zgody na dokonanie zamiany lokali, w szczególności, gdy:

1) realizacja zamiany naruszałaby zasady racjonalnego gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy , zwłaszcza gdy w lokalu objętym zamianą zaistniałoby przegęszczenie poniżej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na osobę lub powierzchnia mieszkalna na osobę przekraczałaby minimalną powierzchnię określoną dla lokali socjalnych czy stałych i nie ma innych uzasadnionych przyczyn do dokonania takiej zamiany;

2) nie został spełniony warunek, o którym mowa w ust. 1;

3) osoba, na której ciążą zaległości czynszowe, w wyniku zamiany uzyskałaby lokal o wyższych opłatach.

3. Wynajmujący nie może odmówić zgody na zamianę lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy bez podania przyczyny.

4. Zamiana na lokal wymagający ponoszenia wyższych opłat czynszowych nie może nastąpić w przypadku gdy zainteresowany zalegał z opłatami za dotychczas zajmowany lokal, a uregulowanie tych zaległości było wynikiem:

1) całkowitego umorzenia w okresie 24 miesięcy poprzedzających datę dokonania zamiany;

2) częściowego umorzenia w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę dokonania zamiany.

5. Jeżeli lokale, będące przedmiotem zamiany, wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy lub lokale pozyskane będą obciążone zaległościami z tytułu najmu, wydana zostanie zgoda warunkowa, a zawarcie umowy najmu nastąpi po uregulowaniu długu.

6. Zamiana lokali zadłużonych dopuszczalna jest bez konieczności uregulowania długu przed zawarciem umowy najmu, w przypadkach objęcia w drodze zamiany lokalu o niższej kategorii wartości użytkowej.

7. Jeżeli dłużnik realizuje warunki wynikające w zawartej umowy w sprawie spłaty zaległości i jest zobowiązany do opuszczenia zajmowanego lokalu, lokal przez niego zajmowany jest oferowany do zamiany:

1) w pierwszej kolejności osobom chętnym do spłaty zaległości za lokal w całości;

2) w następnej kolejności osobom chętnym do spłaty zaległości za lokal w części. W przypadku braku osób chętnych do zamiany pod warunkiem spłaty długu w dalszej kolejności można dokonać zamiany, o której mowa w § 39 ust. 2 pkt 6 lub zaoferować lokal do zamiany osobom nie zainteresowanym spłatą zaległości.

§ 38. 1. Zamiany lokali mieszkalnych, o których mowa w § 36 ust. 1 pkt 1, mogą być dokonywane:

1) pomiędzy najemcami lokali należących do mieszkaniowego zasobu Gminy;

2) pomiędzy najemcami lokali należących do mieszkaniowego zasobu Gminy, a podnajemcami lokali pozyskanych;

3) pomiędzy najemcami lokali należących do mieszkaniowego zasobu Gminy lub podnajemcami lokali pozyskanych, a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach;

4) pomiędzy najemcami lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy lub podnajemcami lokali pozyskanych, a właścicielami lokali lub domów jednorodzinnych.

2. W szczególnych przypadkach, o których mowa w § 37 ust. 5-7, zamiany lokalu zadłużonego należącego do mieszkaniowego zasobu Gminy lub lokalu pozyskanego może dokonać osoba nie posiadająca tytułu prawnego do tego lokalu. W takim przypadku Burmistrz obowiązany jest uzyskać zgode Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

3. W przypadku zamiany lokalu na lokal w innych zasobach wymagana jest zgoda dysponenta tego lokalu wydana na piśmie, zainteresowany zamianą musi posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu, a zawarcie umowy najmu może nastąpić po spełnieniu przez zainteresowane strony warunków określonych w wydanej przez Burmistrza zgodzie na dokonanie zamiany.

4. W przypadku zamiany lokalu na lokal lub dom własnościowy, zawarcie umowy najmu może nastąpić po sporządzeniu aktu notarialnego przeniesienia własności.

§ 39. 1. Zamiany lokali mieszkalnych, o których mowa w § 36 ust. 1 pkt 2, mogą być dokonywane z inicjatywy zarządcy, Burmistrza lub na wniosek osoby zainteresowanej zamianą i za jej zgodą do lokalu uwolnionego, w zamian za pozostawienie dotychczas zajmowanego lokalu do dyspozycji Burmistrza.

2. Przesłankami do dokonania zamiany lokali na zasadach określonych w ust. 1 są w szczególnosci:

1) stan zdrowia lub stopień niepełnosprawności najemcy lub osoby uprawnionej do wspólnego z nim zamieszkiwania, potwierdzony orzeczeniem o niepełnosprawności, zaświadczeniem lekarskim lub innym stosownym dokumentem, utrudnia korzystanie z dotychczas zajmowanego lokalu np. z powodu położenia lokalu w budynku, z powodu braku odpowiednich urządzeń sanitarnych w lokalu;

2) ustanie warunków uzasadniającycg zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres, a dochód gospodarstwa domowego osób zamieszkałych w lokalu socjalnym mieści się w granicach określonych w § 12;

3) z przyczyn ekonomicznych, gdy najemca z uwagi na niskie dochody lub ponadnormatywną powierzchnię dotychczas zajmowanego lokalu ma problemy z wnoszeniem opłat za używanie lokalu;

4) najemca lokalu przeznaczonego do sprzedaży nie jest zainteresowany jego kupnem; w takim przypadku Burmistrz proponuje zamianę na lokal położony w zasobie niezbywalnym lub na lokal pozyskany;

5) najemca lokalu położonego w zasobie niezbywalnym jest zainteresowany wykupem lokalu; w takim przypadku Burmistrz proponuje zamianę na lokal położony w zasobie zbywalnym;

6) na wniosek najemcy w celu poprawy warunków mieszkaniowych na lokal pozyskany;

7) najemca zajmuje lokal, który w szczególności w wyniku małżeństwa, urodzenia, przysposobienia dziecka lub uznania przez sąd rodziną zastępczą nie zapewnia minimalnej normy powierzchni pokoi (5 m2 na osobę); jeżeli najemca zajmuje lokal socjalny i nadal spełnia warunek, o którym mowa w § 25 ust. 1 pkt 2, Burmistrz może zaproponować zamianę na większy lokal socjalny, w tym o podwyższonym standardzie;

8) osobom i rodzinom z dziećmi do lat 16 zamieszkującym w lokalach socjalnych o niskim standardzie wyposażenia, wymagającym poprawy warunków mieszkaniowych ze względu na stan zdrowia, wiek lub niepełnosprawność, jeżeli nadal spełniają warunek, o którym mowa w § 25 ust. 1 pkt 2, Burmistrz może wskazać do zamiany lokal socjalny o podwyższonym standardzie;

9) najemcy dwóch lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy wystąpią z wnioskiem o zamianę na jeden lokal;

10) najemcy dwóch lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy wystąpią z wnioskiem o zamianę na jeden lokal;

11) w innych uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Mieszkaniowej.

Rozdział 12.
Społeczna Komisja Mieszkaniowa

§ 40. 1. Społeczna Komisja Mieszkaniowa jest organem społecznym powoływanym w celu kontroli i współdziałania z Burmistrzem w zakresie prawidłowego gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy.

2. Zadaniem Społecznej Komisji Mieszkaniowej jest:

1) sprawowanie nadzoru i kontroli nad tworzeniem list z wykazem osób uprawnionych do przydziału lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy;

2) rozpatrywanie skarg, wniosków i odwołań od projektów list osób uprawnionych do przydziału lokali;

3) sprawdzania warunków mieszkaniowych w uzasadnionych przypadkach;

4) opiniowania i podejmowania decyzji w innych sprawach w zakresie przewidzianym w niniejszej uchwale;

5) doraźnego rozpatrywania na wniosek Burmistrza innych spraw z zakresu gospodarki mieszkaniowej, w tym opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń.

§ 41. 1. Społeczną Komisję Mieszkaniową powołuje Burmistrz spośród:

1) radnych - 2 osoby

2) przedstawicieli urzędów i instytucji realizujących strategię społeczną - 3 osoby;

3) zarządcy - 1 osoba;

4) organizacji społecznych i związków zawodowych - 1 osoba;

5) pracowników Urzędu - 1 osoba.

2. Kadencja członków Komisji Mieszkaniowej wynosi 4 lata, zgodnie z kadencją Rady Miejskiej.

3. Komisja Mieszkaniowa może pracować w niepełnym składzie, nie mniejszym jednak niż czteroosobowym.

4. Głosowania są jawne, zwykłą większością, co najmniej połowy składu Komisji. Przewodniczacy Komisji na wniosek co najmniej 3 członkow Komisji może zarządzić głosowanie tajne.

5. Członkowie Komisji wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza, przy czym nie może to być pracownik Urzędu.

6. Posiedzenia Komisji wyznacza Przewodniczący lub Burmistrz.

7. Z posiedzeń Komisji sporządza się listę obecności i protokoły, które podpisują Przewodniczący i Sekretarz.

8. Udział osób trzecich w posiedzeniu Komisji jest możliwy za zgodą Przewodniczącego i na zasadach przez niego wskazanych. Powyższe nie dotyczy Burmistrza lub innych pracowników urzędu wskazanych przez Burmistrza.

9. Komisja działa społecznie - bez wynagrodzenia. W ostatnim roku kadencji Komisji Burmistrz może zastosować jednorazowe wynagrodzenie, o ile zabezpieczone są środki w budżecie. W takim wypadku wysokość wynagrodzenia Przewodniczącego ustala Burmistrz, a pozostałym członkom Przewodniczący Komisji.

Rozdział 13.
Zasady najmu szczególnego

§ 42. 1. Burmistrz może, na wniosek osoby zainteresowanej, posiadającej odpowiednie uprawnienia, zaopiniowany przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, przekazać w najem na czas oznaczony lub nieoznaczony odpowiedni pod względem powierzchni lokal mieszkalny wraz z pomieszczeniami przynależnymi, na prowadzenie rodzinnego domu dziecka, rodzinnego domu pomocy lub innej podobnej placówki.

2. Najemca lokalu, któremu przydzielony został lokal na prowadzenie placówki wskazanej w ust. 1, opłaca czynsz najmu w wysokości ustalonej dla lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz opłaty niezależne.

§ 43. Osobom zamierzającym osiedlić się w Gminie , a zwłaszcza Polakom powracającym do kraju w ramach repatriacji, na podstawie zezwolenia wydanego w trybie odrębnych przepisów, a także w oparciu o uzgodnienia wynikające z porozumień rządowych, lokal przyznawany jest w następującym trybie:

1) Rada Miejska uchwałą wyraża zgodę na wynajęcie lokalu ze wskazaniem adresu i powierzchni oraz ilości członków rodziny

2) Burmistrz podpisuje umowę najmu na lokal wskazany do zasiedlenia.

§ 44. Osobom szczególnie ważnym dla Gminy lokale mieszkalne przyznaje się w trybie określonym w § 3 ust. 3.

§ 45. 1. Najemcą lokalu przeznaczonego na pracownię służącą twórcy do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki może zostać osoba prowadząca aktywną działalność twórczą, której warunki mieszkaniowe lub specyfika działalności twórczej nie pozwalają na prowadzenie tej działalności w lokalu mieszkalnym, do którego posiada tytuł prawny lub do którego tytuł posiada współmałżonek.

2. Pracownie nie mogą służyć innemu celowi aniżeli prowadzenie w nich działalności w zakresie kultury i sztuki.

§ 46. Z pominięciem przepisów, o których mowa w § 13 i § 21 Burmistrz zawiera umowy najmu z osobami, które w trybie odrębnych przepisów i po uzyskaniu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej otrzymały zgodę wynajmującego na nadbudowę, rozbudowę lub przebudowę pomieszczenia niemieszkalnego w budynku stanowiącym własność Gminy na lokal mieszkalny lub na powiększenie mieszkania, zakończyły prace zgodnie z dokumentacją i wydanym pozwoleniem na budowę oraz otrzymały zgodę na użytkowanie.

§ 47. 1. Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego Gmina może współfinansować koszty budowy mieszkań realizowanych przez podmioty wskazane w odrębnych ustawach.

2. Mieszkania, o których mowa w ust. 1, będą oddawane Gminie w najem w celu ich dalszego podnajmowania osobom uprawnionym do otrzymania lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy , na zasadach wynikających z niniejszej uchwały oraz programu gospodarowania.

3. Gmina może także współfinansować koszty budowy mieszkań realizowanych przez podmioty o których mowa w ust. 1 , które będą zasiedlane na zasadach obowiązujących w tej spółce oraz zgodnie z porozumieniami zawartymi odrębnie dla każdej lokalizacji.

§ 48. 1. Wynajmujący może wyrazić zgodę na ponowne nawiązanie najmu z osobą, która była najemcą lokalu stałego, ale utraciła tytuł prawny do lokalu z powodów, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy, jeżeli zaległości zostały uregulowane w całości i pod warunkiem, że osoba ta spełnia kryteria dochodowe, o których mowa w § 11 ust. 1.

2. Zgoda na ponowne nawiązanie najmu na zasadach określonych w ust. 1 może dotyczyć lokalu zajmowanego dotychczas albo innego lokalu.

3. W przypadkach szczególnych, po uzyskaniu pozytywnej opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej Burmistrz może wyrazić zgodę, o której mowa w ust. 1, pomimo, iż osoba nie spełnia kryteriów dochodowych określonych w § 12 ust. 1.

§ 49. 1. Burmistrz jest obowiązany i uprawniony do typowania lokali przystosowanych lub możliwych do przystosowania dla osób niepełnosprawnych, poruszających sie na wózkach inwalidzkich.

2. Umowę najmu zawiera się z osobą, o której mowa w ust. 1 lub jej opiekunem prawnym.

3. W przypadku zakończenia umowy najmu z osobą, o kórej mowa w ust. 2 Burmistrz jest upoważniony do wskazania członkom rodziny prawa do lokalu zamiennego i ponownego zasiedlenia lokalu przez osobę niepełnosprawną.

4. Rejestr lokali przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych prowadzi i aktualizuje Burmistrz.

Rzozdział 14
Oddawanie w najem lokali o powierzchni uzytkowej przekraczającej 80 m2

§ 50. 1. Lokale o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 mogą być oddawane w najem:

1) za zapłatą czynszu według stawki wyłonionej w drodze przetargu publicznego, po zaspokojeniu potrzeb rodzin wielodzietnych ujętych na liście osób uprawnionych do przydziału lokalu docelowego oraz rodzin zamieszkujących w budynkach przeznaczonych do uwolnienia;

2) w celu prowadzenia placówek wskazanych w § 42 ust. 1.

2. W przypadku wynajmowania lokalu w sposób określony w ust. 1 pkt 1, stawka wywoławcza czynszu powinna być określona na poziomie 3% wartości odtworzeniowej lokalu.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zasady najmu określa § 42 ust. 2..

§ 51. Burmistrz przeznacza lokal do wynajmu w trybie określonym w § 50 ust. 1 pkt 1, przeprowadza postępowanie przetargowe i określa stawkę wywoławczą.

§ 52. 1. Umowę najmu z osobą wygrywającą przetarg zawiera się na czas nieoznaczony.

2. Najemca oprócz czynszu obowiązany jest uiszczać opłaty niezależne, jeżeli są wnoszone za pośrednictwem wynajmującego.

Rozdział 15.
Postanowienia przejściowe i końcowe

§ 53. Regulaminy przyznawania punktów mających wpływ na kolejność umieszczenia na liście osób uprawnionych do przydziału lokali mieszkalnych docelowych oraz lokali socjalnych stanowią załączniki Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 54. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale stosuje się przepisy ustawy oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 55. 1. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Myśliborzu nr XXXIX/358/2005 z dnia 29 sierpnia 2005 r. roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych i zmiany Uchwały nr VIII/61/2003 w sprawie wieloletniego programu mieszkaniowego na lata 2003 - 2007.

2. Społeczna Komisja Mieszkaniowa w obecnym składzie, uzupełniona o pracownika Urzędu działa do końca kadencji Rady Miejskiej na lata 2014-2018.

3. Do spraw wszczętych i nie zakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem zasad dotyczących weryfikacji. Weryfikacja i umieszczenie na liście odbywa sie według zasad okreslonych w niniejszej uchwale.

4. Akty wykonawcze wydane na podstawie uchwały określonej w ust. 1 zachowują moc do czasu wydania nowych.

§ 56. Burmistrz składa sprawozdanie z realizacji uchwały za rok poprzedni w terminie do 30 kwietnia roku następnego podając, co najmniej następujące dane:

1) ilości osób zakwalifikowanych wg stanu na 31 grudnia do poszczególnych kategorii lokali i grup osobowych;

2) ilość osób zakwalifikowanych do najmu lokali zamiennych;

3) ilość złożonych ofert na zamianę lokalu;

4) ilość zawartych umów;

5) ilośc lokali najętych od innych właścicieli;

6) ilość lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych i lokali przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

§ 57. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Roman Wąsik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/187/2016
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/187/2016
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/187/2016
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/187/2016
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz 150 ze zm.) rada gminy uchwala zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy, jeżeli w mieszkaniowym zasobie gminy wydzielono lokale na ten cel; w razie gdy rada gminy nie określi w uchwale odmiennych zasad, do lokali podnajmowanych przez gminę stosuje sie odpowiednio zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Zgodnie z ust. 3 cytowanego przepisu zasady powinny określać w szczególności:

1) wysokość dochodu gospodarstwa uzasadniająca oddanie w najem lub podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, oraz wysokośc dochodu gospodarstwa domowego uzsasadniająca zastosowanie obniżek czynszu;

2) warunki zamieszkiwania kwalifikujace do ich poprawy;

3) kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeńswo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego;

4) warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu, a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach;

5) tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddawania tych spraw kontroli spoełecznej;

6) zasady postępowani w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy;

7) kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

FSG Podatki Sp. z o.o.

FSG Podatki Sp. z o.o. stanowi część grupy FSG, specjalizując się w świadczeniu kompleksowych usług doradztwa podatkowego. Misją naszej firmy jest zapewnienie Klientom bezpieczeństwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama