reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIII/198/2016 Rady Miejskiej w Myśliborzu

z dnia 30 maja 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Myślibórz na lata 2013-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. nr 31, poz. 150 z późn. zm.) Rada Miejska w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXI/236/2012 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Myślibórz na lata 2013-2023 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 2819 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w rozdziale 2 wprowadza się następujące zmiany:

a) pkt 2.9. otrzymuje brzmienie:

2.9. Przyjmuje się, że z mieszkaniowego zasobu Gminy wydziela się budynki i lokale mieszkalne niepodlegające prywatyzacji jako zasób niezbywalny:

1) Andersa 6,8,10,12,14

2) Andersa 16,18

3) Armii Polskiej 10

4) Armii Polskiej 11

5) Bohaterów Warszawy 3

6) Bohaterów Warszawy 12

7) Bohaterów Warszawy 17a

8) Bohaterów Warszawy 40

9) Bohaterów Warszawy 42

10) Bohaterów Warszawy 51A

11) Bohaterów Warszawy 64

12) Buczka 16,16a

13) Buczka 31a

14) Grunwaldzka 2

15) Grunwaldzka 3

16) Grunwaldzka 9

17) Kamienna 7

18) Łużycka 24

19) Mickiewicza 4

20) Mickiewicza 6

21) Niedziałkowskiego 5

22) Pomorska 6

23) Pomorska 8

24) Pomorska 9a

25) Pomorska 9-11

26) Przemysłowa 6

27) Przemysłowa 6a

28) Przemysłowa 9,9a

29) Przemysłowa 10

30) Rynek im. Jana Pawła II 4

31) Rynek im. Jana Pawła II 7

32) Rynek im. Jana Pawła II 14

33) Rynek im. Jana Pawła II 17

34) Wieżowa 1

35) Wieżowa 2

36) Wieżowa 3

37) Myśliborzyce 43

38) Sulimierz 83

39) Strzelecka 37a/4

40) Chłopowo 13

41) Czerników 1 . Lokale mieszkalne w tych budynkach uwolnione lub pozyskane w drodze zamiany będą systematycznie, w razie takiej potrzeby przeznaczane do wynajmu jako lokale stałe, socjalne, bądź przekwalifikowane na pomieszczenia tymczasowe. W mieszkaniowym zasobie Gminy mogą również być przeznaczone do najmu jako lokale socjalne lub pomieszczenia tymczasowe inne lokale w budynkach wspólnot mieszkaniowych lub lokale wynajęte od innych właścicieli.",

b) po pkt 2.9 dodaje się pkt 2.9a w brzmieniu:

2.9a. W przypadku uruchomienia budownictwa komunalnego lub innej inwestycji związanej z uzyskaniem nowych lokali mieszkalnych dopuszcza się rozpoczęcie sprzedaży części zasobu wskazanego w pkt. 2.9.";

2) w rozdziale 4 wprowadza się następujące zmiany:

a) pkt 4.2 zdanie trzecie pkt 2) otrzymuje brzmienie:

zasady sprzedaży lokali niewymienionych w rozdziale 2 pkt 2.9. i wysokość bonifikaty zostanie określona w odrębnej uchwale.",

b) pkt 4.3 otrzymuje brzmienie:

4.3. Sprzedaż w budynkach mieszkalnych do 7 lokali, gdzie nie rozpoczęto procesu prywatyzacji do dnia przyjęcia WPM jest możliwa pod warunkiem jednoczesnego wykupu lokali przez wszystkich najemców.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Roman Wąsik


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 21 ust. 1 Rada Gminy uchwala wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Z kolei ust. 2 określa, że wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy powinien być opracowany na co najmniej pięć kolejnych lat i obejmować w szczególności:

1) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszalne;

2) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali w kolejnych latach;

3) planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach;

4) zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu;

5) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach;

6) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach;

7) wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłascicieli, a także wydatki inwestycyjne;

8) opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, a w szczególności:

a) niezbędny zakres zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali,

b) planowaną sprzedaż lokali.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Sobieski

Inspektor w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Szczecin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama