reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIII/199/2016 Rady Miejskiej w Myśliborzu

z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Myślibórz"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zmianami) Rada Miejska w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Myślibórz" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr LVIII/449/2014 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 29 września 2014 roku w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Myślibórz.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślibórz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Roman Wąsik


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/199/2016
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 30 maja 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

W związku z art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 o zmianie ustawy utrzymaniu czystości i porządku w gminach akty prawa wydane na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zachowują moc nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. do 1 lipca 2016 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Niniejszy regulamin określa szczegółowo zasady i wymagania dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, obowiązki właścicieli nieruchomości, przedsiębiorcy odbierającego odpady, zadania gminy oraz zarządzającego systemem gospodarowania odpadami.

Regulamin precyzuje wymagania dotyczącego prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z wydzieleniem poszczególnych frakcji odpadów. Określone zostały w nim minimalne pojemności pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i na drogach publicznych. Ponadto precyzuje wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczać z części nieruchomości służących do użytku publicznego oraz mycia pojazdów samochodowych poza myjniami.

W regulaminie ustalona została kolorystyka pojemników i worków do selektywnego zbierania czterech frakcji odpadów komunalnych. Uregulowana została częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

Regulamin reguluje również obowiązki osób utrzymujące zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Wymagania przy utrzymywaniu zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zaopiniował pozytywnie projekt regulaminu

Podjęcie uchwały w niniejszym brzmieniu jest zasadne.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Roman Wąsik

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

tanie-ubezpieczenie.eu

Porównywarka ubezpieczeń

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama