reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIV/190/2016 Rady Powiatu w Szczecinku

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt. 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz.911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015., poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130 poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i poz. 1257) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/118/2015 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2016, zmienionej Uchwałami Nr XVIII/143/2016 z dnia 23 lutego 2016 r., Nr XIX/149/2016 z dnia 31 marca 2016 r., Nr XX/155/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. i Nr XXII/168/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. i Nr XXIII/174/2016z dnia 29 czerwca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2016 rok o kwotę 1.057.279,00 zł oraz wprowadza się przesunięcia między paragrafami budżetu

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2016 rok, o kwotę 1.057.279,00

- zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 2. 1. Budżet Powiatu Szczecineckiego na 2016 r. po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:

1) dochodów kwotą99.024.651,12 zł,

2) wydatków kwotą100.051.589,12 zł.

2. Planowany deficyt w kwocie 1.026.938,00 zł zostanie sfinansowany kredytem bankowym.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany do limitu wydatków Powiatu Szczecineckiego na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku, określonego w załączniku Nr 8 do uchwały Nr XVI/118/2015 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2016, w następujących przedsięwzięciach:

I - Budowa infrastruktury drogowej:

1) zmniejsza się wartość zadania pn.: " Przebudowa obiektu inżynieryjskiego JNI 01007357 w ciągu drogi powiatowej nr 1284Z wraz z drogą dojazdową"o kwotę 790.000,00 zł tj. do wysokości 1.485.951,00 zł

Żródła finansowania zadania:

- środki JST110.000,00 zł

- środki z FOGR415.757,00 zł

- inne środki (dotacja z gm. Szczecinek)200.000,00 zł

- środki z rezerwy subwencji ogólnej760.194,00 zł

2) skreśla się zadanie pn. "Nakładki bitumiczne na drogach powiatowych" o planowanej wartości 300.000,00 zł.

3) zmniejsza się wartość zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1272Z na odc. Stare Wierzchowo-Drężno, I etap"o kwotę 206.052,00 zł tj. do wysokości 473.948,00 zł

Żródła finansowania zadania:

- środki JST29.500,00 zł

- kredyt121.000,00 zł

- inne środki (dotacja z gm. Szczecinek)100.000,00 zł

- dotacja z budżetu państwa223.448,00 zł

4) zmniejsza się wartość zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej Nr 1297Z ul. St. Staszica w Szczecinku - II etap"o kwotę 144.761,00 zł tj. do wysokości 1.830.839,00 zł,

Żródła finansowania zadania:

- środki JST566.052,00 zł

- kredyt76.987,00 zł

- inne środki (dotacja z M. Szczecinek)200.000,00 zł

- dotacja z budżetu państwa987.800,00 zł

5) wprowadza się zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1270Z, na odcinku od drogi krajowej Nr 11 - do miejscowości Dalęcinoo" o planowanej wartości 1.534.761,00 zł

Żródła finansowania zadania:

- środki JST334.761,00 zł

- inne środki (dotacja z gm. Szczecinek)300.000,00 zł

- środki z rezerwy subwencji ogólnej900.000,00 zł

III - Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty:

1) zmniejsza się wartość zadania pn. "Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku wraz z termomodernizacją stropodachu budynkuinternatu " o kwotę 66.000,00 zł tj. do wysokości 842.355,00 zł

Żródła finansowania zadania:

- środki JST70.254,00 zł

- inne środki (dotacja Szwajcarsko-Polski Program Współpracy)772.101,00 zł

V - Dotacje i pomoc finansowa:

1) wprowadza się zadanie pn.: "Dotacja dla Gminy Szczecinek do zadania pn. Modernizacja drogi gminnej - działka nr 660 w miejscowości Parsęcko " o planowanej wartości 50.000,00 zł. Jednostka realizująca zadanie :Starostwo Powiatowe w Szczecinku.

Żródła finansowania zadania:

- środki JST50.000,00 zł

VI- Zakupy sprzętu:

1) wprowadza się zadanie pn.: "Dostawa serwera do systemu e-Kancelaria " o planowanej wartości 6.000,00 zł. Jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Żródła finansowania zadania:

- środki JST6.000,00 zł

2) wprowadza się zadanie pn.: "Dostawa wyposażenia na stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - Pomoc kuchenna ", o planowanej wartości 13.600,00 zł. Jednostka realizująca zadanie : Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku.

Żródła finansowania zadania:

- środki PFRON13.600,00 zł

3) wprowadza się zadanie pn. "Dostawa wanny uchylnej " o planowanej wartości 20.000,00 zł. Jednostka realizująca zadanie: Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.

Żródła finansowania zadania:

- inne środki (DPS)20.000,00 zł

VIII - Pozostałe wydatki inwestycyjne:

1) wprowadza się zadanie pn.: "Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadania: Zakup psa służbowego dla KP Policji w Szczecinku " o planowanej wartości 6.000,00 zł. Jednostka realizująca zadanie : Starostwo Powiatowe w Szczecinku.

Żródła finansowania zadania:

- środki JST6.000,00 zł

2. Limit wydatków Powiatu Szczecineckiego na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku, po zmianach - stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych udzielonych w 2016 r. z budżetu Powiatu Szczecineckiego na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, określonych w załączniku Nr 10 do Uchwały Nr XVI/118/2015 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2016, polegające na:

1) zwiększeniu dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej: "Jaś i Małgosia" w Szczecinku, ul. Bohaterów Warszawy 31-35, o kwotę 200.000,00 zł tj. do wysokości 646.160,00 zł,

2) zmniejszeniu dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Szczecinku, ul. Boh. Warszawy 31-35, o kwotę 200.000,00 zł tj. do wysokości 52.294,00 zł.

2. Dotacje podmiotowe udzielone w 2016 r. z budżetu Powiatu Szczecineckiego na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, po zmianach stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szczecineckiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego W Szczecinku.

Przewodnicząca Rady


Dorota Chrzanowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/190/2016
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU SZCZECINECKIEGO W 2016 R.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/190/2016
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW POWIATU SZCZECINECKIEGO W 2016 R.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/190/2016
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

LIMIT WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/190/2016
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf

DOTACJE PODMIOTOWE


Uzasadnienie

Po stronie dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2016 r. wprowadzono następujące zmiany :

1) w dziale 600, rozdziale 60014 zwiększono planowane dochody ogółem o kwotę 93.948,00 zł, w tym z tytułu:

a)zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa § 6430, o kwotę 206.052,00 zł, przeznaczonej na dofinasowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1272Z na odc. Stare Wierzchowo-Drężno, I etap"

b)wprowadzenia dochodów w § 6430, w kwocie 987.800,00 zł z tytułu otrzymania dotacji z budżetu państwa na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1297Z ul. St. Staszica w Szczecinku - II etap", na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 397/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.

Jednocześnie zmniejszono dochody w § 6290 o kwotę 987.800,00 zł, gdzie pierwotnie zaplanowano środki na dofinansowanie powyższej inwestycji,

c)wprowadzenia dochodu w kwocie 300.000,00 zł z tytułu planowanej dotacji z gm. Szczecinek na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1270Z, na odcinku od drogi krajowej Nr 11 - do miejscowości Dalęcino"

2) w dziale 801, rozdziale 80195 wprowadzono dochody w kwocie 280.781,00 zł z tytułu planowanych środków na projekt "Staże szansą na wzrost kompetencji" w ramach programu ERASMUS+ realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Szczecinku - zgodnie z umową nr 2016-1-PL01-KA102-023667 z dnia 23.06.2016 r.,

3) w dziale 852, rozdziale 85202 zwiększono planowane dochody powiatu o kwotę 403.900,00 zł z tytułu usług realizowanych przez DPS w Bornem Sulinowie,

4) w dziale 852, rozdziale 85218 zwiększono dochody o kwotę 650,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania Festiwalu Filmowego "Integracja Ty i Ja" od:

a)firmy EMET Sp. z o.o. Bugno 3, 78-4000 Szczecinek w wysokości 500,00 zł,

b)Centrum Kariery Zawodowej Teresa Gocałek-Sosnowska, ul. Szkolna 2/2U w wysokości 150,00

5) w dziale 853, rozdziale 85333 zwiększono dochody o kwotę 233.000,00 zł z tytułu planowanego uzyskania dodatkowych środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze,

6) w dziale 854, rozdziale 85407 zwiększono dochody o kwotę 45.000,00 zł z tytułu otrzymania środków z PFRON na wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej - pomoc kuchenna, w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku,.

Po stronie wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2016 rok wprowadzono następujące zmiany :

1) w dziale 010, rozdziale 01008 zwiększono o kwotę 8.000,00 zł wydatki na melioracje wodne na działkach stanowiących własność Powiatu Szczecineckiego, w obrębie 27 Świątki.

2) w dziale 600, rozdziale 60014 zwiększono planowane wydatki inwestycyjne ogółem o kwotę 143.948,00 zł, w tym z tytułu:

a)zmniejszenia o kwotę 206.052,00 zł zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1272Z na odc. Stare Wierzchowo-Drężno, I etap"

b)skreślenia zadania pn. " Nakładki bitumiczne" o planowanej kwocie 300.000,00 zł,

c)wprowadzenia kwoty 490.000,00 zł na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1270Z, na odcinku od drogi krajowej Nr 11 - do miejscowości Dalęcino",

d)wprowadzenia kwoty 50.000,00 zł na zadanie "Dotacja dla Gminy Szczecinek do zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej - działka nr 660 w miejscowości Parsęcko"

e)wprowadzenia kwoty 110.000,00 zł na zadanie: "Przebudowa obiektu inżynierskiego JNI 01007357 w ciągu drogi powiatowej nr 1284Z wraz z drogą dojazdową"

3) w dziale 750, rozdziale 75020 wprowadzono wydatek inwestycyjny w kwocie 6.000,00 zł na zadanie: "Dostawa serwera do systemu e-Kancelaria"

4) w dziale 754, rozdziale 75405 wprowadzono wydatek - wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji, na zakup psa służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku w kwocie 6.000,00 zł oraz na dofinansowanie zakupu alkotestów w kwocie 4.000,00 zł,

5) w dziale 801, rozdziale 80195 wprowadzono wydatek w kwocie 280.781,00 zł projekt "Staże szansą na wzrost kompetencji" w ramach programu ERASMUS+ realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Szczecinku,

6) w dziale 851, rozdziale 85111 wprowadzono przesunięcia między paragrafami wydatków inwestycyjnych na zakup wyposażenia związanego z III etapem rozbudowy Szpitala w Szczecinku,

7) w dziale 852, rozdziale 85202 zwiększono planowane wydatki DPS o kwotę 403.900,00 zł, oraz wprowadzono przesunięcia między paragrafami wydatków inwestycyjnych na zakup wanny związanej z remontem łazienki w DPS w Bornem Sulinowie,

8) w dziale 852, rozdziale 85218 zwiększono wydatki bieżące PCPR o kwotę 650,00 zł z przeznaczeniem na realizację Festiwalu Filmowego "Integracja Ty i Ja"

9) w dziale 852, rozdziale 85278 wprowadzono przesunięcia między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Miasta Szczecinek z przeznaczeniem na odbudowę spalonego mieszkania rodziny państwa Białoch z Trzesieki.

10) w dziale 854, przesunięto dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 200.000,00 zł z rozdziału 85419 do rozdziału85404,

11) w dziale 854, rozdziale 85407 zwiększono wydatki o kwotę 45.000,00 zł na zakup wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej - pomoc kuchenna, w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku,.

12)zmniejszono o kwotę 8.000,00 zł dotacje na otwarte konkursy ofert z zakresu ochrony środowiska i przyrody (dział 750, rozdział 75075 kwota 3.000,00 zł i dział 900, rozdział 90095 kwota 5.000,00 zł). Środki z tego tytułu przesunięto na wykonanie melioracji wodnych tj. do działu 010, rozdziału 01008,

13) w dziale 900, rozdziale 90095 zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 66.000,00 zł na zadanie: "Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku wraz z termomodernizacją stropodachu budynku internatu".

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Lech

prawnik, aplikant rzecznikowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama