| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja Nr OSZ.4210.41.6.2016.283.XI.RN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 31 października 2016 r.

zmieniająca decyzję z dnia 10 września 2016 r. Nr OSZ-4210-11(10)/2015/283/XI/RN, poprzez przedłużenie okresu obowiązywania taryfy dla ciepła do dnia 31 maja 2017 r. ustalonej przez Przedsiębiorstwo Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2, art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 i art. 45 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
z siedzibą w Darłowie

posiadającego:

1) numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS): 0000036889,

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 669-050-16-44

zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem energetycznym":

postanawiam:

1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,

2) ustalić okres obowiązywania taryfy dla ciepła do dnia 30 listopada 2015 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa energetycznego, posiadającego koncesje udzielone decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego w dalszej części decyzji "Prezesem URE") z dnia 23 września 1998 r. na wytwarzanie ciepła Nr WCC / 80 / 502 / U / 1 / 98 / PM (ze zm.), w dniu 18 sierpnia 2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia XII taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo energetyczne.

W trakcie postępowania administracyjnego Przedsiębiorstwo energetyczne było wzywane przez Prezesa URE pismami z dnia 21 sierpnia 2014 r., 1 września 2014 r. oraz 1 października 2014 r. do uzupełnienia wniosku i złożenia wyjaśnień. Odpowiedzi Przedsiębiorstwa energetycznego wpłynęły w dniach 21 sierpnia 2014 r., 19 września 2014 r. oraz 20 października 2014 r.

Następnie pismem z dnia 22 października 2014 r. Przedsiębiorstwo energetyczne zostało poinformowane o zakończeniu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym. Przedsiębiorstwo energetyczne nie skorzystało z przysługującego mu uprawnienia.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE.

W toku postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ust. 1 - 5 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), zwanego w dalszej części decyzji "rozporządzeniem taryfowym".

Ceny ciepła skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy. Ocena tych kosztów została dokonana zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego, na podstawie porównania uzasadnionych jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy.

Okres obowiązywania taryfy został ustalony do dnia 30 listopada 2015 r., aby taryfa dla ciepła obowiązywała co najmniej 12 miesięcy, co umożliwi weryfikację kosztów stanowiących podstawę ustalenia stawek opłat po upływie tego terminu.

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje Przedsiębiorstwu energetycznemu odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne, w związku z art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północno - Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie, ul. Żubrów 3, 71-617 Szczecin.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, zmiana taryfy zostanie skierowana do ogłoszenia na koszt Przedsiębiorstwa energetycznego w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, zmiana taryfy może zacząć obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Główny Specjalista


Robert Niewadzik

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 złotych w dniu 25.08.2014 r. na rachunek Urzędu Dzielnicy Ochota - Miasta Stołecznego Warszawy nr 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055. Starszy specjalista Beata Kamińska

Otrzymują:

1. MPEC Sp. z o .o.

ul. Żeromskiego 15 76-150 Darłowo,

2. Wojewoda Zachodniopomorski

ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin,

3. a/a.


Załącznik do Decyzji Nr OSZ-4210-31(10)/2014/502/XII/BK
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 4 listopada 2014 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »