reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVI/194/2016 Rady Powiatu Drawskiego

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Drawski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Drawskiego dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Powiat Drawski.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) szkole - należy przez to rozumieć szkołę niepubliczną działającą na podstawie wpisu do ewidencji dokonanego przez Starostę Drawskiego, prowadzoną przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż Powiat Drawski,

2) placówce - należy przez to rozumieć placówkę niepubliczną działającą na podstawie wpisu do ewidencji dokonanego przez Starostę Drawskiego, prowadzoną przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż Powiat Drawski,

3) osobie prowadzącej szkołę lub placówkę - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż Powiat Drawski, prowadzącą szkołę lub placówkę,

4) ustawie o systemie oświaty - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943),

5) podstawowej kwocie dotacji dla szkół danego typu i rodzaju - należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 78b ust. 3 ustawy o systemie oświaty,

6) podstawowej kwocie dotacji dla placówek danego rodzaju, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy o systemie oświaty - należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 78b ust. 4 ustawy o systemie oświaty,

7) ustawie o finansach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),

8) najbliższym powiecie prowadzącym szkołę danego typu i rodzaju - należy przez to rozumieć powiat, o którym mowa w art. 78a ust. 7 i 8 ustawy o systemie oświaty,

9) najbliższym województwie prowadzącym szkołę danego typu i rodzaju - należy przez to rozumieć województwo, o którym mowa w art. 78a ust. 15 ustawy o systemie oświaty.

§ 3. 1. Dotacji udziela się na pisemny wniosek osoby prowadzącej, złożony w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Złożenie wniosku jest warunkiem przyznania dotacji.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 4. Dotacji dla szkół i placówek udziela się w następującej wysokości:

1) dla oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej specjalnej - na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Drawskiego,

2) dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki - na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Drawskiego,

3) dla jednostki prowadzącej zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, niezależnie od dotacji o której mowa w pkt. 1-2 i 4-5 - na każde dziecko w wysokości równej 100% kwoty przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Drawskiego,

4) dla jednostki prowadzącej zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze - na każdego uczestnika zajęć w wysokości równej 100% kwoty przewidzianej na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Drawskiego,

5) dla placówek - o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy o systemie oświaty - na każdego wychowanka w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Drawskiego,

6) dla szkół, w których zorganizowano internat - na każdego wychowanka, niezależnie od dotacji o której mowa w pkt 2, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego wychowanka internatu w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Drawskiego,

7) dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki - na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu - w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju. W przypadku braku na terenie Powiatu Drawskiego szkoły danego typu i rodzaju prowadzonej przez Powiat Drawski kwota dotacji wynosi 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju w najbliższym powiecie prowadzącym szkołę danego typu i rodzaju. W przypadku braku najbliższego powiatu - kwota dotacji wynosi 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju w najbliższym województwie prowadzącym szkołę danego typu i rodzaju.

§ 5. Dotacje są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej oraz mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki w rozumieniu art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty.

§ 6. W przypadku, gdy osoba prowadząca szkołę lub placówkę prowadzi więcej niż jedną szkołę lub placówkę wniosek, o którym mowa w § 3, składa się odrębnie dla każdej jednostki.

§ 7. Dotacje przekazywane są w 12 transzach miesięcznych w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły wskazany we wniosku, o którym mowa w § 3, z tym, że część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia.

§ 8. Podstawą naliczenia wysokości miesięcznej transzy dotacji jest informacja o liczbie uczniów lub wychowanków uczęszczających do szkoły według stanu na pierwszy roboczy dzień danego miesiąca oraz miesięczna stawka dotacji na jednego ucznia lub wychowanka ustalona zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

§ 9. Informację o miesięcznej liczbie uczniów lub wychowanków, o której mowa w § 8 osoba prowadząca szkołę lub placówkę przekazuje do Starostwa Powiatowe w Drawsku Pomorskim do 10 dnia miesiąca. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 10. Dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia uczęszczającego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu. Uczestnictwo uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych musi być potwierdzone ich własnoręcznymi podpisami na listach obecności na tych zajęciach.

§ 11. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana sporządzić i przekazać dotującemu, nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca, rozliczenie miesięczne wykorzystania dotacji za miesiąc poprzedni, z uwzględnieniem kwoty przekazanej dotacji oraz sposobu jej wykorzystania. Rozliczenie sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.

§ 12. 1. Zarząd Powiatu Drawskiego corocznie w drodze uchwały ustala stawki dotacji.

2. Do czasu ustalenia wysokości kwot dotacji w danym roku budżetowym, dotacja będzie udzielana w wysokości ustalonej w roku poprzednim, przy czym za okres od 1 stycznia do czasu jej ustalenia zostanie dokonane wyrównanie.

§ 13. Ostateczne rozliczenie dotacji, za okres roczny, dokonuje się w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku. Wzór rozliczenia rocznego stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

§ 14. Dotujący może przeprowadzić kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji poprzez imiennie upoważnionych pracowników Starostwa Powiatowego.

§ 15. Kontrolę zarządza Starosta Drawski, określając w szczególności kontrolowany podmiot, osoby upoważnione, termin przeprowadzenia kontroli, zakres i czas trwania, okres objęty kontrolą.

§ 16. Zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji obejmuje:

a) zgodność ze stanem faktycznym (tj. dokumentację szkolną) liczby uczniów będącej podstawą udzielenia dotacji oraz rzetelność, systematyczność, aktualność tej dokumentacji,

b) zgodność wykorzystania dotacji z przeznaczeniem,

c) zgodność z rozliczeniami miesięcznymi i rocznymi, o których mowa §11 i §13.

§ 17. Kontrola może być przeprowadzania:

1) okresowo - po uprzednim co najmniej 7-dniowym pisemnym powiadomieniu osoby prowadzącej szkołę lub placówkę, zawierającym informacje zawarte w § 16,

2) doraźnie - w przypadku, gdy okoliczności wskazują na konieczność podjęcia natychmiastowych czynności kontrolnych.

§ 18. Osoby upoważnione do kontroli mają prawo wglądu do dokumentów, danych, informacji i innych materiałów związanych z przedmiotem i zakresem kontroli, a kontrolowany ma obowiązek ich udostępnienia oraz sporządzenia w razie potrzeby wyciągów, kserokopii, zestawień i obliczeń opartych na tych dokumentach oraz składania niezbędnych wyjaśnień.

§ 19. Ustalenia kontroli opisuje się w protokole, który powinien zawierać:

1) nazwę i adres kontrolowanego, imię i nazwisko osoby prowadzącej szkołę lub placówkę oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego;

2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

3) imiona i nazwiska kontrolujących;

4) określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą;

5) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem zakresu i skutków tych nieprawidłowości;

6) opis uwag i zaleceń pokontrolnych;

7) opis załączników do kontroli;

8) wzmiankę o poinformowaniu kontrolowanego o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu;

9) podpisy kontrolujących i osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego, a także datę i miejsce podpisania protokołu;

10) parafy kontrolujących i osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego na każdej stronie protokołu.

§ 20. 1. Protokół podpisuje kontrolujący a także kontrolowany w terminie 14 dni od daty jego otrzymania lub niezwłocznie po uzupełnieniu lub zmianie protokołu, o którym mowa w ust. 3.

2. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do ustaleń w nim zawartych. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.

4. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje protokół w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego.

5. Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli składając w terminie właściwym do jego podpisania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

6. O odmowie podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień kontrolujący czyni wzmiankę w protokole.

7. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

8. Kontrolowany jest zobowiązany zawiadomić Kontrolującego, w terminie określonym w protokole kontroli, o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych i wykorzystania uwag w nim zawartych.

9. W wypadku stwierdzenia naliczenia dotacji w nadmiernej wysokości lub pobranej nienależnie stosuje się odpowiednie przepisy ustawy o finansach publicznych.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Drawskiego.

§ 22. Traci moc uchwała nr XV/103/2015 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom / placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Stanisław Mikołajczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/194/2016
Rady Powiatu Drawskiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu powiatu drawskiego


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/194/2016
Rady Powiatu Drawskiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

MIESIĘCZNA INFORMACJA O LICZBIE UCZNIÓW/WYCHOWANKÓW NA PIERWSZY ROBOCZY DZIEŃ MIESIĄCA


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/194/2016
Rady Powiatu Drawskiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

MIESIĘCZNE ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/194/2016
Rady Powiatu Drawskiego
z dnia 21 grudnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf

ROCZNE ROZLICZENIE DOTACJI OTRZYMANEJ

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Gąsecka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama