reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVII/232/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie

z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogard na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ,d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm) oraz art. 211, art. 212, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, z późn. zm.) - Rada Miejska w Nowogardzie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustała się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości 83.295.518 zł z tego:

1) dochody bieżące - 80.415.518 zł

2) dochody majątkowe - 2.880.000 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości 85.871.582 zł z tego:

1) wydatki bieżące - 78.410.356 zł

2) wydatki majątkowe - 7.461.226 zł

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 2.576.064 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 uofp

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.161.609 zł i rozchody budżetu w wysokości 3.585.545 zł (Załącznik Nr 3).

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 540.000 zł

2) celową w wysokości 935.000 zł z przeznaczeniem:

a) zabezpieczenie wkładu własnego dla organizacji pożytku publicznego na potrzeby projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych w kwocie 5000

b) pokrycie nieplanowanych wydatków w dziale - "Oświata i wychowanie" w kwocie 150.000 zł

c) pokrycie nieplanowanych wydatków w dziale -"Edukacyjna opieka wychowawcza" w kwocie 100.000 zł

d) opracowanie i aktualizację dokumentów strategicznych dla gminy Nowogard w kwocie 30.000 zł

e) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 350.000 zł

f) zabezpieczenie finansowania projektów w ramach RPO WZP składanych przez gminę Nowogard (między innymi na ścieżkę rowerową wokół jeziora Nowogardzkiego) w kwocie 300.000 zł

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości (zgodnie z załącznikiem Nr 7) 455.184 zł

§ 8. Ustała się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 8) w łącznej wysokości :

1) przychody 6.960.100 zł

2) koszty 7.117.400 zł

§ 9. 1. Ustala się dochody w wysokości 407.546 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości 400.546 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustała się wydatki w wysokości 7.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przebiwdziałania narkomanii.

§ 10. Ustała się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty 3.000.000 zł

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty .. zł

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Nowogardu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w *10, do wysokości kwot w nim określonych.

§ 12. Ustała się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe (Załącznik Nr 9) w wysokości 1.962.000 zł

b) przedmiotowe (Załącznik Nr 10) w wysokości 800.000 zł

c) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 11) w wysokości 118.856 zł

d) celowe na pomoc finansową (Załącznik Nr 12) w wysokości 380.000 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe (Załącznik Nr 13) w wysokości 2.714.761 zł

b) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 14) w wysokości 938.000 zł

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Nowogardu do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz nadwyżek pozostałych po przetargach;

2) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego

Przewodniczący Rady


Piotr Słomski


Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/232/17
Rady Miejskiej w Nowogardzie
z dnia 25 stycznia 2017 r.
Zalacznik.pdf

Załączniki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama