reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/239/10 Rady Miejskiej w Krajence

z dnia 30 kwietnia 2010r.

w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie i Miastu Krajenka lub jej jednostkom organizacyjnym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220; Dz. U. Nr 62, poz. 558; Dz. U. Nr 113, poz. 984; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717; Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r.: Dz. U. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.: Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.: Nr 180, poz. 1111, Dz.. U. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.: Nr 52, poz. 420, Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.: Nr 28, poz. 142, 146) w związku z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami; z 2010 r. Nr 28, poz. 146), Rada Miejska w Krajence uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie i Miastu Krajenka lub jej jednostkom organizacyjnym zwanych dalej należnościami oraz wskazuje organ i osoby do tego uprawnione.

§ 2. Należności mogą być umorzone w całości lub w części z urzędu, jeżeli:

1)osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozo-stawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów,

2)osoba prawna została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

3)zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,

4)jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,

5)nie można ustalić dłużnika.

§ 3. Do umorzenia należności uprawniony jest:

1)kierownik jednostki - jeżeli wartość należności nie przekracza kwoty 1000 zł,

2)Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka - jeżeli wartość należności przekracza kwotę 1000 zł.

§ 4. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym Burmistrz lub kierownik jednostki, na uzasadniony i udokumentowany wniosek dłużnika może odroczyć termin spłaty całości lub części należności, rozłożyć płatność całości lub części na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika.

2. Od należności, której termin spłaty odroczono lub rozłożono na raty nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres zawarcia porozumienia do upływu terminu spłaty.

3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie należności odroczonej lub nie zapłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi, ustawowymi odsetkami za zwłokę obliczonymi od pierwotnych terminów płatności.

4. Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.

5. Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 18 miesięcy.

§ 5. Udzielenie ulgi następuje w formie pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego.

§ 6. Kierownik jednostki organizacyjnej przedstawia Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka sprawozdanie dotyczące udzielonych ulg w roku budżetowym wg stanu na dzień 31 grudnia, w terminie do 31 stycznia roku następnego.

§ 7. Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka przedstawia Radzie Miejskiej w Krajence informację o udzielonych ulgach w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXX/194/09 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie i Miastu Krajenka lub jej jednostkom organizacyjnym.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano

Partner Zarządzający Advicero Nexia, Doradca Podatkowy nr wpisu 09935

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama