reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/242/10 Rady Miejskiej w Krajence

z dnia 30 kwietnia 2010r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Krajenka

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, z 2003r. Nr 214, poz.1806, Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 153, poz.1271, Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz.1806, z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241 z 2010r. Nr 28, poz. 142, poz. 146), art.7 ust.3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz.2008, z 2006r. Nr 144, poz.1042, Nr 180, poz.1495, z 2008r. Nr 223, poz.1464, z 2009r. Nr 18, poz.97, Nr 79, poz.666, Nr 92, poz.753, Nr 215 poz. 1664, z 2010r. Nr 47 poz. 278), Rada Miejska w Krajence uchwala co następuje:

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy i Miasta Krajenka działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy i Miasta Krajenka zobowiązany jest do posiadania:

1)pojazdu lub pojazdów samochodowych o konstrukcji lub zabudowie pozwalającej na załadunek, transport i wyładunek odpadów komunalnych w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska poprzez samoistne, niekontrolowane przez przedsiębiorcę, wysypywanie się, wylewanie, bądź rozwiewanie odebranych odpadów, a także roznoszenie przykrych woni (odorów):

a) zarejestrowanych i dopuszczonych do ruchu oraz posiadających aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;

b) oznakowanych w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy) posiadających czysty i estetyczny wygląd;

c) wyposażonych w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątnięcia odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych;

d) zapewniających odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług;

e) zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich;

2)właściwych urządzeń do zbierania odpadów komunalnych, spełniających wymogi określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Krajenka, tj. pojemników, kontenerów lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, a w szczególności do zbierania odpadów w sposób selektywny, mający na celu wyodrębnienie odpadów ulegających biodegradacji z całości strumienia odpadów komunalnych a także umożliwiających odbieranie z nieruchomości odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów z remontów;

3)bazy transportowej zapewniającej:

a) codzienne parkowanie, garażowanie i serwisowanie pojazdów po zakończeniu pracy, w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dostępem osób niepowołanych;

b) możliwość mycia pojazdów po zakończeniu pracy i utrzymywania ich w należytym stanie sanitarno - higienicznym;

4)umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia, dezynfekcji lub serwisowania pojazdów, w przypadku braku możliwości przeprowadzania tych czynności na terenie bazy transportowej.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych Gminy i Miasta Krajenka oraz na transport nieczystości ciekłych pochodzących z tych zbiorników zobowiązany jest do posiadania:

1)pojazdu lub pojazdów asenizacyjnych:

a) spełniających wymagania określone w odrębnych przepisach;

b) zarejestrowanych i dopuszczonych do ruchu oraz posiadających aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;

c) oznakowanych w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy) posiadających czysty i estetyczny wygląd;

d) zapewniających odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług;

e) zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych;

2)bazy transportowej zapewniającej:

a) codzienne parkowanie, garażowanie i serwisowanie pojazdów po zakończeniu pracy w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dostępem osób niepowołanych;

b) możliwość mycia pojazdów i utrzymywania ich w należytym stanie sanitarno - higienicznym po zakończeniu pracy;

3)umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia, dezynfekcji lub serwisowania pojazdów, w przypadku braku możliwości przeprowadzania tych czynności na terenie bazy transportowej.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwoleń określonych w § l i 2, zobowiązany jest do:

1)wykazania się właściwymi dokumentami stwierdzającymi posiadanie odpowiednich środków technicznych niezbędnych do wykonywania zezwolenia i potwierdzającymi spełnienie wymagań określonych niniejszym Zarządzeniem, odpowiednio do zakresu wykonywanej działalności;

2)przedstawienia dokumentów stwierdzających możliwość użytkowania posiadanej bazy transportowej;

3)umożliwienie organowi wydającemu zezwolenie, lub wskazanym i upoważnionym przez ten organ przedstawicielom na jego żądanie, przeprowadzenia kontroli posiadanych środków technicznych niezbędnych do wykonywania zezwolenia.

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zobowiązany jest do udokumentowania możliwości realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji.

§ 5. Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008 - 2011 miejscem składowania odpadów jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów ZUO Piła.

§ 6. Miejscem zrzutu nieczystości ciekłych w przypadku odprowadzania ścieków komunalnych jest stacja zlewna Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej, zarządcy oczyszczalni ścieków w Krajence. W przypadku odprowadzania do stacji zlewnej ścieków przemysłowych, miejscem zrzutu będzie inna stacja zlewna, której gotowość odbioru nieczystości ciekłych potwierdzona zostanie umową.

§ 7. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwoleń określonych w § l i 2, zobowiązany jest doprowadzenia swojej działalności na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Krajenka.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Kwapisz

Radca prawny.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama