reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 439/XLVIII/10 Rady Miejskiej w Śremie

z dnia 27 maja 2010r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Śrem

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Rada Miejska w Śremie uchwala co następuje:

Rozdział 1.
Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

§ 1. Wymagania w zakresie opisu wyposażenia technicznego dotyczące pojazdów, to:

a) dysponowanie specjalistycznymi pojazdami samochodowymi, którymi mają być wykonywane usługi, spełniającymi wymagania określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów, a także wymagania techniczne określone w innych przepisach szczególnych;w szczególności posiadających zabezpieczenia przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz pojazdu transportowanych odpadów.

b) trwałe oznakowanie pojazdów nazwą przedsiębiorcy i jego adresem;

c) zapewnienie parkowania pojazdów, po zakończeniu pracy, na terenie bazy transportowej;

d) wyposażenie pojazdów w narzędzia umożliwiające uprzątnięcie odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych;

e) przystosowanie pojazdu do zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;

f) dysponowanie pojazdami przeznaczonymi do zbierania odpadów selektywnie gromadzonych.

§ 2. Wymagania w zakresie opisu wyposażenia technicznego, dotyczące bazy transportowej, to:

1)dysponowanie bazą transportową wyposażoną w miejsca postojowe, magazyn pojemników i kontenerów i innych urządzeń służących do prowadzenia działalności określonej w § 1, spełniającą wymogi techniczne, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe i ochrony środowiska, określone w odrębnych przepisach;

2)biuro obsługi klientów wyposażone w powszechnie dostępne środki łączności.

§ 3. Wymagania w zakresie opisu wyposażenia technicznego dotyczące urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów, to:

1)znormalizowane pojemniki, kontenery lub worki do zbierania odpadów zmieszanych, oznaczone nazwą przedsiębiorcy i jego adresem:

a) pojemniki na odpady o pojemności minimalnej 60 l,

b) worki o pojemności minimalnej 60 l,

c) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, metali, papieru i tektury o pojemności minimalnej 1000 l,

d) kontenery przeznaczone na odpady budowlane o pojemności minimalnej 1000l;

e) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji o pojemności minimalnej 60 l;

2)worki do odpadów opakowaniowych zbieranych selektywnie, oznaczone nazwą przedsiębiorcy i jego adresem:

a) zielony: przeznaczony na opakowania szklane kolorowe,

b) biały: przeznaczony na opakowania szklane bezbarwne,

c) niebieski: przeznaczony na papier i tekturę opakowaniową i nieopakowaniową,

d) żółty: przeznaczony na opakowania z tworzyw sztucznych,

e) czerwony: przeznaczony na opakowania z blachy stalowej i aluminiowej oraz metale,

f) czarny: przeznaczony na opakowania wielomateriałowe;

g) brązowy: przeznaczony na odpady ulegające biodegradacji;

3)pojemniki do odbioru wyselekcjonowanych odpadów z terenu budów lub remontów.

§ 4. Wymagania obejmujące zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami, to:

1)dysponowanie miejscem do mycia i dezynfekcji pojazdów,

2)dysponowanie miejscem do mycia i dezynfekcji pojemników służących do gromadzenia odpadów komunalnych,

3)zapewnienie pracownikom świadczącym usługi odbierania odpadów czystego i estetycznego ubioru oznaczonego nazwą przedsiębiorcy, umożliwiającego w sposób jednoznaczny wizualną identyfikację przedsiębiorcy.

§ 5. Miejscem odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych jest Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Mateuszewie.

Rozdział 2.
Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

§ 6. Wymagania w zakresie opisu wyposażenia technicznego dotyczące bazy transportowej, to:

1)dysponowanie specjalistycznymi pojazdami, którymi mają być wykonywane usługi, spełniającymi wymagania techniczne, określonew przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów oraz dodatkowo wymagania techniczne określone w:

a) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r.w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617);

b) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm);

2)pojazdy asenizacyjne muszą być:

a) trwale oznakowane nazwą przedsiębiorcy i jego adresem;

b) parkowane po zakończeniu pracy na terenie bazy transportowej;

c) wyposażone w narzędzia umożliwiające uprzątnięcie nieczystości ciekłych rozlanych w trakcie prac załadunkowych;

3)dysponowanie bazą transportową wyposażoną w miejsca postojowe dla pojazdów i innych urządzeń służących do prowadzenia działalności, spełniającą wymogi techniczne, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe i ochrony środowiska określone w odrębnych przepisach;

4)biuro obsługi klientów, wyposażone w powszechnie dostępne środki łączności.

§ 7. Wymagania obejmujące zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami, to:

1)dysponowanie miejscem do mycia i dezynfekcji pojazdów;

2)zapewnienie pracownikom świadczącym usługi odbierania nieczystości ciekłych, czystego i estetycznego ubioru oznaczonego nazwą przedsiębiorcy, umożliwiającego w sposób jednoznaczny wizualną identyfikację przedsiębiorcy;

3)udokumentowanie gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewną.

Rozdział 3.
Postanowienia końcowe

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszeniaw Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Sarnowska

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama