| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/396/2010 Rady Miejskiej w Ujściu

z dnia 28 czerwca 2010r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146), Rada Miasta Ujście uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się szczegółowe zasady , sposób i tryb umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty tych należności, zwanych dalej należnościami pieniężnymi wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej- zwanych dalej "dłużnikami".

2. Pomoc dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą udzielana na podstawie §2 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz §4 ust. 1 niniejszej uchwały jest pomocą de minimis a jej udzielanie następuje zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (WE)nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z dnia 28 grudnia 2006 roku).

3. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą ubiegające się o udzielenie pomocy o której mowa w §2 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz §4 ust. 1 niniejszej uchwały są zobowiązane do przedłożenia organowi udzielającemu pomocy :

1)Wszystkich zaświadczeń o pomocy do minimis, jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu 2-ch poprzedzających go lat , albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń o nie otrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2)Informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

4. W przypadku udzielenia ulgi o której mowa w §2 ust. 1 pkt 5 niniejszej uchwały ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5. Przez należność pieniężną, o której mowa w ust. 1, należy rozumieć należność przypadającą od jednego dłużnika wraz z należnymi odsetkami i kosztami dochodzenia należności według stanu na dzień rozstrzygnięcia, a jeżeli należność główna została zapłacona a pozostały do zapłaty odsetki i koszty- sumę tych należności ubocznych.

§ 2. 1. Należność pieniężna może zostać umorzona w następujących przypadkach:

1)osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek nie podlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;

2)osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3)zachodzi uzasadnione przepuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4)jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

5)zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny,

6)w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi.

2. Umorzenie należności pieniężnej w przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego, zobowiązane są inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umorzenia są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

3. Umorzenie w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1-5 następuje z urzędu.

4. Umorzenie w przypadku określonym w ust. 1 pkt 6 następuje na wniosek dłużnika.

§ 3. 1. Umorzenie należności pieniężnej głównej skutkuje umorzeniem należności ubocznych. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu należności uboczne.

2. Jeżeli umorzenie dotyczy tylko części należności pieniężnej, należy określić termin zapłaty pozostałej części. W przypadku, gdy dłużnik nie dotrzymał terminu zapłaty, umorzenie może być cofnięte.

§ 4. 1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi organ uprawniony do umorzenia należności pieniężnej, na wniosek dłużnika, może odroczyć termin spłaty całości lub części należności pieniężnej albo rozłożyć płatność całość lub jej części należności pieniężnej na raty.

2. Od należności pieniężnej, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę, za okres od dnia rozstrzygnięcia do upływu terminów zapłaty określonych przez organ uprawniony o podejmowania rozstrzygnięć.

3. Jeżeli dłużnik nie uiści w terminie albo w pełnej wysokości choćby jednej raty należności pieniężnej, pozostała do spłaty należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, w tym również z odsetkami, o których mowa w ust. 2.

4. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela.

§ 5. Umorzenie należności pieniężnej oraz udzielenie ulg, o których mowa w §4, wymaga formy pisemnej.

§ 6. 1. Do umarzania należności pieniężnej uprawniony jest:

1)kierownik jednostki podległej Gminie- gdy należność pieniężna nie przekracza kwoty 10.000 zł,

2)kierownik jednostki podległej Gminie, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Ujściu, gdy należność przekracza 10.000 zł.

3)Rada Miejska w Ujściu, gdy wierzytelność przekracza 50.000 zł.

2. Przez wartość należności pieniężnej, o której mowa w ust. 1, rozumie się należność główną łącznie z sumą należności ubocznych.

§ 7. Traci moc uchwała XXXVIII/298/2006 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa, przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr121 poz. 2994, zm.2008r. Nr180, poz.3006).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujścia.

§ 9. Uchwała w zakresie udzielania pomocy de minimis obowiązuje się do czasu pozostawania w mocy Rozporządzenia Komisji (WE)nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z dnia 28 grudnia 2006 r.)tj. nie dłużej niż do 31 grudnia 2013r.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna KL Law Polska Sp. z o.o.

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »