| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/479/10 Rady Gminy Gniezno

z dnia 27 maja 2010r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Gniezno

Na podstawie art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 wrześnial991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. 1)) - oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm 2)) uchwala się, co następuje:

§ 1. Usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Gniezno realizowane są w strukturach organizacyjnych określonych przez statuty tych jednostek.

§ 2. Usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Gniezno w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 3. 1. Ustala się odpłatność rodziców (prawnych opiekunów) za świadczenia wykraczające poza podstawę programową, o której mowa w § 2 obejmujące realizację tej części zadań wychowawczych, opiekuńczych, dydaktycznych i terapeutycznych przedszkola, które są realizowane w przedszkolach funkcjonujących codziennie ponad 5 godzin:

1) zajęcia i zabawy wspomagające rozwój myślenia, spostrzegania, rozumowania, pamięci, uwagi i wyobraźni realizowane w oparciu o programy własne przedszkoli - 1,00 zł za rozpoczętą godzinę korzystania z zajęć

2) gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania i wiedzę o otaczającym świecie oraz zajęcia twórcze oraz odtwórcze rozwijające indywidualne uzdolnienia dzieci - 1,20 zł za rozpoczętą godzinę korzystania z zajęć;

3) zajęcia terapeutyczne - 1,10 zł za rozpoczętą godzinę korzystania z zajęć.

2. Dyrektor przedszkola na podstawie stawek odpłatności, o których mowa w ust.2 oraz deklarowanej przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu, ponad czas bezpłatnego pobytu, ustalonej z uwzględnieniem zapisów § 1 niniejszej uchwały, wylicza oraz podaje do wiadomości rodziców (opiekunów prawnych) wysokość miesięcznej opłaty za korzystanie ze świadczeń przedszkola.

§ 4. 1. Wysokość dziennej stawki żywieniowej z uwzględnieniem racji pokarmowych odpowiadających normom fizjologicznego zapotrzebowania żywienia dzieci, w wysokości kosztów surowców zużytych do przyrządzania posiłków ustala dyrektor przedszkola.

2. Odpłatność z tytułu świadczeń wymienionych w ust. 1 ustala się następująco:

1) śniadanie w wysokości 30 % dziennej stawki żywieniowej;

2) obiad w wysokości 50 % dziennej stawki żywieniowej;

3) podwieczorek w wysokości 20 % dziennej stawki żywieniowej.

§ 5. Szczegółowe warunki pobytu dziecka w przedszkolu oraz korzystania z jego świadczeń określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) a dyrektorem przedszkola.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXI/151/2004 Rady Gminy Gniezno z dnia 01 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gniezno.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego


Przewodniczący Rady Gminy

Marek Słomczewski


Uzasadnienie

Wojewódzkie sądy administracyjne utrwaliły obecnie w orzecznictwie pogląd o konieczności ustalenia w uchwałach jednostek samorządu terytorialnego dotyczących zasad odpłatności za przedszkola precyzyjnego określenia zakresu usług świadczonych przez przedszkola spoza podstawy programowej wychowania przedszkolnego, za które rodzice (opiekunowi prawni) wnoszą opłaty. Zachodzi potrzeba przyjęcia nowej uchwały ustalającej zasady odpłatności, w których ujęta jest zasada ekwiwalentności świadczeń, zgodnie z którą opłatę wnosi się za konkretne świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego. Ponieważ podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w ramach pierwszych 5 obowiązkowych godzin pobytu dziecka w przedszkolu, usługi opiekuńcze świadczone dzieciom w następnych godzinach wykraczają poza podstawę programową wychowania przedszkolnego. Jako miernik wartości tych świadczeń proponuje się przyjąć odpłatność za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin. Każda rozpoczęta godzina pobytu dziecka w przedszkolu będzie liczona jako pełna. System ten jest elastyczny, gdyż pozwala na łatwe pomniejszenie opłaty za czas nieobecności dziecka w przedszkolu i pozwala na ustalenie opłaty adekwatnej do zakresu korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola publicznego. Uchwała reguluje również odpłatność za wydawane w przedszkolach posiłki, jako jedną z form opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gniezno. Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz.206, Nr 56, poz.458.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z2005r.Nrl72, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,z2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458. oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HAYS Poland

Doradztwo personalne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »