reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/209/10 Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 29 czerwca 2010r.

w sprawie Statutu Sołectwa Brzóstków

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Żerkowa uchwala:

STATUT SOŁECTWA BRZÓSTKÓW

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

§ 2. 1. Nazwa sołectwa brzmi: Sołectwo Brzóstków.

2. Obszarem sołectwa jest wieś: Brzóstków, Śmiełów i Rozmarynów.

§ 3. Ilekroć w Statucie jest mowa o:

1)Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Żerków,

2)Sołectwie - należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą określoną w § 1 niniejszego statutu,

3)Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa,

4)Sołtysie - należy przez to rozumieć organ wykonawczy sołectwa,

5)Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć organ wspierający sołtysa,

6)Przewodniczący Rady Sołeckiej - należy przez to rozumieć sołtysa,

7)Zebraniu Wiejskim - należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy sołectwa,

8)Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską Żerkowa,

9)Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Żerków,

10)Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy w Żerkowie,

§ 4. Sołectwo tworzy, znosi oraz ustala jego nazwę i granice Rada Miejska po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.

§ 5. Sołectwo posiada zdolność sądową.

Rozdział 2.
Organizacja i zakres działania.

§ 6. Zadaniem sołectwa jest organizowanie życia społeczno - gospodarczego i kulturalnego jego mieszkańców oraz podejmowanie inicjatyw we wszystkich sprawach o ile działania te nie są zastrzeżone ustawami lub uchwałami Rady Miejskiej Żerkowa dla innych organów oraz współpraca z radnymi gminy.

§ 7. 1. Organami sołectwa są :

a) zebranie wiejskie,

b) sołtys

2. Sołtysa wspomaga rada sołecka. Radę sołecką wybiera zebranie wiejskie.

Zebranie wiejskie

§ 8. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.

2. Do kompetencji zebrania wiejskiego należy:

1)wybór i odwoływanie sołtysa i rady sołeckiej,

2)inicjowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności wiejskiej,

3)występowanie z inicjatywą uchwałodawczą do rady gminy w sprawach dotyczących sołectwa,

4)decydowanie o sposobie korzystania z mienia gminnego będącego w użytkowaniu sołectwa,

5)decydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych,

6)podejmowanie decyzji o administrowaniu obiektami użyteczności publicznej w uzgodnieniu z Burmistrzem,

7)opiniowanie w sprawie podejmowania inwestycji sołeckich,

8)podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z innymi sołectwami,

9)współpraca z organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami branżowymi rolników oraz innymi organizacjami i instytucjami prowadzącymi działalność na wsi,

10)występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości organów sołectwa jak również przedkładanie Burmistrzowi wniosków do projektu budżetu,

11)współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji społecznej projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców,

12)W szczególności zebranie wiejskie opiniuje w części dotyczącej sołectwa, przedstawione do konsultacji przez Radę Miejską projekty uchwał w sprawach:

a) zmiany granic i zniesienia sołectwa,

b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

c) przepisów prawa miejscowego dotyczących sołectwa.

13)podejmowanie uchwał w sprawie wykonywania przez mieszkańców sołectwa prac społecznie użytecznych oraz samopomocy mieszkańców,

§ 9. 1. Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał w drodze głosowania jawnego z zastrzeżeniem § 20 ust. 3. W szczególnych przypadkach zebranie wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego z wyłączeniem spraw finansowych.

2. Uchwały, wnioski i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz warunki ważności podejmowanych uchwał.

§ 10. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

§ 11. 1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:

1)z własnej inicjatywy,

2)na wniosek co najmniej 5 % mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,

3)na polecenie Burmistrza Miasta i Gminy.

§ 12. 1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb.

2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego sołtys podaje do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń: sołectwa, Urzędu, i stronie internetowej gminy.

3. Zebranie zwoływane przez Burmistrza Miasta i Gminy powinno być ogłoszone pięciodniowym wyprzedzeniem, podaniem terminu , miejsca i tematyki zebrania.

§ 13. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego statutu i bierze w nim udział 10 % stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania przy wyborze organów samorządowych sołectwa.

2. Jeżeli w wyznaczonym terminie w zebraniu wiejskim nie uczestniczy 10 % stałych mieszkańców uprawnionych do głosowania, zwołujący zebranie wiejskie może zarządzić odbycie następnego zebrania wiejskiego po upływie 1 godz. Od pierwszego terminu zebrania, w tym samym dniu bez względu na liczbę osób uczestniczących.

3. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego obradom, a w razie jego nieobecności lub gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go w obradach - zebranie wiejskie wskazuje inną osobę spośród obecnych, wybraną w głosowaniu jawnym.

4. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez prowadzącego zebranie.

§ 14. 1. Uchwały zebrania wiejskiego są prawomocne, gdy zostały podjęte zgodnie z ustaleniami § 13 ust. 1 i 2.

2. Uchwały i wnioski zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw".

3. Uchwały i wnioski podejmowane przez samorząd mieszkańców nie mogą naruszać uprawnień innych podmiotów do podejmowania decyzji lub uchwał.

4. Oryginał protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisaną przez głosujących i biorących udział w zebraniu, podjęte uchwały i wnioski oraz opinie sołtys przekazuje Burmistrzowi najpóźniej do 7 dni od daty odbycia zebrania.

Sołtys

§ 15. 1. Sołtys jest organem wykonawczym.

2. Sołtys jest obowiązany brać udział w sesjach Rady Miejskiej, na których przysługuje mu prawo występowania z głosem doradczym bez prawa głosowania.

3. Reprezentowanie sołectwa wobec władz, instytucji, organizacji, osób fizycznych i prawnych, w tym zgłaszanie wniosków w imieniu mieszkańców.

4. Do kompetencji sołtysa należy:

1)przygotowanie, zwoływanie i prowadzenie zebrań wiejskich,

2)wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego,

3)gospodarowanie majątkiem sołectwa,

4)zwoływanie i przygotowanie posiedzeń oraz kierowanie pracą rady sołeckiej,

5)opiniowanie skierowanych wniosków mieszkańców sołectwa w sprawach przyznawania ulg i zwalniania z zakresu podatków, opłat i innych należności,

6)występowanie z wnioskami dotyczącymi bieżących potrzeb sołectwa i jego mieszkańców,

7)potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa,

8)organizowanie wspólnych przedsięwzięć w sołectwie,

9)informowanie mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty o wszystkich sprawach istotnych dla gminy i sołectwa.

Rada Sołecka

§ 16. 1. Rada sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa.

2. W skład rady sołeckiej wchodzi od 3 - 5 osób.

3. Pracami rady sołeckiej kieruje przewodniczący rady sołeckiej.

4. Do kompetencji rady sołeckiej należy:

1)współdziałanie z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,

2)udzielanie pomocy w realizacji uchwał zebrania wiejskiego oraz kontrola ich realizacji,

3)podejmowanie inicjatywy dotyczącej przeznaczenia środków finansowych na cele rozwoju gospodarczego sołectwa,

4)inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa,

5)działanie na rzecz lokalnych potrzeb wsi w zakresie ochrony środowiska,

6)organizowanie czynów społecznych na terenie sołectwa

Rozdział 3.
Zasady i tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej

§ 17. 1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje Burmistrz Miasta i Gminy określając miejsce, godzinę i dzień zebrania wiejskiego.

2. Zarządzenie Burmistrza o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem zebrania.

3. Kadencja organów określonych w ust. 1 odpowiada kadencji Rady, jednak wybory do tych organów przeprowadza się w ciągu 6 miesięcy od ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów do Rady.

4. Zebranie wyborcze prowadzi radny z terenu danego sołectwa.

§ 18. 1. Dla dokonania ważnego wyboru wymagana jest osobista obecność co najmniej 10 % uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganego quorum, wybory przeprowadza się w drugim terminie tj. pół godziny po upływie pierwszego terminu bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.

4. Uczestnicy zebrania wyborczego potwierdzają swoją obecność podpisem na liście obecności.

§ 19. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3-osobowym, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania.

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

a) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

b) przeprowadzenie głosowania,

c) ustalenie wyników wyborów,

d) sporządzenie protokołu z przebiegu wyborów.

4. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.

§ 20. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio na zebraniu przez uprawnionych jego uczestników, spośród stałych mieszkańców sołectwa.

2. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują na kartach, których wzór ustala Burmistrz w drodze zarządzenia.

3. Wybory sołtysa oraz członków rady sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym i bezpośrednim.

§ 21. 1. W wyborach na Sołtysa wyborca głosuje stawiając znak "X" przy nazwisku z lewej jego strony, najwyżej na jednego kandydata.

2. Za głos nieważny uznaje się gdy na karcie do głosowania znak "X" postawi się przy więcej niż jednym kandydacie, albo nie postawi się znaku przy żadnym nazwisku z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W razie zgłoszenia jednego kandydata na Sołtysa wyborca głosuje stawiając "X" przy nazwisku kandydata. Nie postawienie znaku "X" przy nazwisku kandydata jest głosem ważnym oddanym przeciwko wyborowi kandydata na Sołtysa.

4. W przypadku wyboru, o którym mowa w ust. 3 w protokole głosowania wymienia się ponadto liczbę głosów ważnie oddanych przeciwko wyborowi kandydata na Sołtysa.

5. Wszelkie dopiski umieszczane na karcie nie mają wpływu na wynik głosowania i nie bierze się ich pod uwagę.

§ 22. 1. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę ważnie oddanych głosów.

2. W przypadku, gdy kandydaci otrzymali równą liczbę głosów przystępuje się do drugiej tury głosowania, w której udział biorą kandydaci z największym poparciem.

3. W przypadku określonym w § 21 ust. 3 niniejszego statutu, za wybranego uważa się kandydata, który otrzymał więcej głosów ważnych za wyborem niż przeciw.

§ 23. 1. Sołtysa i Radę Sołecką można odwołać przed upływem kadencji, w trybie właściwym dla ich powołania.

2. W przypadku wyborów uzupełniających, termin wyboru sołtysa określa Burmistrz.

3. Wybory dla uzupełnienia rady sołeckiej przeprowadza samodzielne zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa w terminie 3 miesiąca od wygaśnięcia mandatu.

4. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się jeżeli do końca kadencji pozostało nie więcej niż 6 miesięcy, w takim przypadku obowiązki Sołtysa pełni członek Rady Sołeckiej wskazany przez nią.

§ 24. 1. Wybory do rady sołeckiej odbywają się w tym samym trybie jak wybory sołtysa, z tym że głosowanie można przeprowadzić nad pełnym składem rady.

2. Członkami Rady Sołeckiej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów. W przypadku uzyskania jednakowej ilości głosów przez kandydatów uniemożliwiającej wybór, przeprowadza się ponowne wybory między kandydatami, którzy uzyskali tę samą liczbę głosów.

3. Za głos ważny uznaje się gdy na karcie do głosowania znak "X" wyborca postawi, przy nie większej liczbie nazwisk niż liczba wybieranych członków Rady Sołeckiej.

§ 25. Mandat sołtysa lub członka rady sołeckiej wygasa w przypadkach:

1)śmierci,

2)zrzeczenia się funkcji,

3)utraty prawa wybieralności,

4)odwołania przed upływem kadencji.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa sołectwa

§ 26. Środki finansowe sołectwa tworzą:

1)fundusze wydzielone w budżecie gminy,

2)dochody uzyskane przez sołectwo,

3)fundusze pochodzące ze składek mieszkańców sołectwa, określonych przez zebranie wiejskie,

4)środki pochodzące z darowizn oraz innych świadczeń na rzecz sołectwa,

5)inne dochody przewidziane przepisami prawa.

§ 27. 1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy .

2. Podstawą działalności Sołectwa są środki stanowiące Fundusz Sołecki. Zasady tworzenia Funduszu określają odrębne przepisy.

3. Środki finansowe sołectwa pochodzące z budżetu gminy mogą być przeznaczone tylko na cele określone w uchwale Rady.

§ 28. Środki finansowe Sołectwa mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację zadań własnych Gminy, w tym na:

1)remont i utrzymanie dróg gminnych,

2)utrzymanie i konserwację mienia komunalnego przekazanego Sołectwu,

3)zaspakajanie miejscowych potrzeb kulturalnych, oświatowych i sportowych,

4)utrzymanie porządku na terenie sołectwa.

Rozdział 5.
Kontrola i nadzór nad Sołectwem

§ 29. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest w oparciu o kryteria określone prawem, celowością , rzetelnością i gospodarnością.

§ 30. Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są: Burmistrz, Rada Miejska Żerkowa, a w sprawach finansowych - Skarbnik Gminy.

§ 31. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania oraz uczestniczenia w posiedzeniach organów Sołectwa.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 32. Zmiany do statutu sołectwa dokonuje Rada.

§ 33. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żerków.

§ 34. Traci moc uchwała Nr XII/78/96 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 15 lutego 1996 r. sprawie ustalenia statutu sołectw - załącznik nr 3.

§ 35. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Ślawski

Country Manager VMware w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama