reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVI/569/2010 Rady Miejskiej w Kórniku

z dnia 28 lipca 2010r.

w sprawie Zmiany uchwały nr XXV/245/2008 Rady Miejskiej w Kórniku w sprawie określenia przepisów porządkowych w komunikacji miejskiej w Kórniku oraz ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Kórniku

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach ( Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze zm. ) i art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz.60 z późn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Kórniku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXV / 245 / 2008 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych w komunikacji miejskiej w Kórniku oraz ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Kórniku zmienia się :

1) Treść załącznika nr 1zawierającego przepisy porządkowe w komunikacji miejskiej,

2) Treść załącznika nr 2 zawierającego uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazd środkami komunikacji miejskiej w Kórniku.

§ 2. Zmienione regulaminy stanowią odpowiednio:

1) załącznik nr 1 do niniejszej uchwały zawierający przepisy porządkowe w komunikacji miejskiej w Kórniku,

2) załącznik nr 2 do niniejszej uchwały zawierający uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazd środkami komunikacji miejskiej w Kórniku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kórnik.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Kaczmarek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/569/2010
Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 28 lipca 2010 r.

Przepisy porządkowe w komunikacji

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Do przestrzegania przepisów porządkowych w komunikacji miejskiej w Kórniku zobowiązani są pasażerowie (podróżni), obsługa pojazdów, personel nadzoru ruchu i kontrolerzy dokumentów przewozu osób i bagażu.

§ 2. 1. Wsiadanie do pojazdów i wysiadanie z nich dozwolone jest wyłącznie na wyznaczonych przystankach.

2. Pasażerowie zamierzający wysiąść na przystanku obowiązani są uprzedzić o tym prowadzącego pojazd za pomocą przycisku sygnalizacyjnego.

§ 3. Pasażer, który zajmuje miejsce przeznaczone dla inwalidy lub osoby z dzieckiem na ręku, obowiązany jest do zwolnienia tego miejsca w razie zgłoszenia chęci zajęcia go przez osobę dla której to miejsce jest przeznaczone.

§ 4. 1. Pasażerowi nie wolno zabranego ze sobą bagażu ręcznego, przedmiotów oraz zwierząt umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

2. Przewożony bagaż nie może zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi w pojeździe, przeszkadzać współpasażerom oraz narażać ich na niewygody.

3. Pasażer zobowiązany jest do sprawowania nadzoru nad przewożonym bagażem i zwierzętami.

4. Pasażer ma obowiązek wsiadania do autobusu tylko i wyłącznie przednimi drzwiami.

5. Każdy pasażer zobowiązany jest do posiadania biletu uprawniającego do przejazdu.

§ 5. W pojeździe zabrania się:

- palenia tytoniu

- otwierania drzwi podczas jazdy

- zanieczyszczania i zaśmiecania pojazdu

- niszczenia jego urządzeń i wyposażenia

- zakłócania spokoju w pojeździe

- przewożenia bagażu w sposób utrudniający podróż innym pasażerom

- spożywania posiłków i napojów w tym szczególnie alkoholowych

- rozmowy z kierowcą podczas jazdy

Rozdział 2.
Bilety

Bilety jednorazowe

§ 6. 1. Pasażer zobowiązany jest zaopatrzyć się w bilety jednorazowe u kierowcy.

2. Bilety zakupione u innych przewoźników lub w innych miastach na liniach komunikacji miejskiej w Kórniku są nieważne.

3. Nie dopuszcza się sumowania biletów o różnych oznaczeniach i o innych nominałach niż obowiązujące na danym odcinku przejazdu.

4. W przypadku awarii autobusu zawinionej przez przewoźnika bilet zachowuje ważność na przejazd następnym autobusem po tej samej trasie.

5. Cena biletu na kursach nocnych dla wszystkich pasażerów wynosi 100% biletu jednorazowego obowiązującego na danej trasie.

6. W przypadku stwierdzenia przez kontrolera braku biletu, pasażer zobowiązany jest do wykupienia takiego biletu niezwłocznie u kierowcy.

Bilety miesięczne

§ 7. 1. Pasażerowie posługujący się biletami miesięcznymi obowiązani są do posiadania ich w czasie jazdy i okazywania na żądanie kontroli biletowej oraz posiadać dokument stwierdzający ich uprawnienia.

2. Legitymacja do biletu miesięcznego musi zawierać: zdjęcie, adres zamieszkania, odpis osoby legitymującej się posiadaną legitymacją, trasę i okrągłą pieczątkę firmy przewozowej.

3. Legitymacja wypełniona nieprawidłowo lub niekompletnie (tj. z niezachowaniem zasad określonych w ust. 1 i ust 2.) jest nieważna.

4. W momencie wyrabiania legitymacji do biletu miesięcznego należy określić jaką legitymację wyrabiamy (legitymacja normalna N, legitymacja ulgowa U)

5. Bilety i legitymacje, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że są sfałszowane, nieczytelne, zniszczone lub nieważne podlegają zatrzymaniu przez kontrolera za pokwitowaniem.

6. Prawo zakupu biletu miesięcznego normalnego ma każdy pasażer korzystający z usług przewoźnika komunikacji miejskiej w Kórniku

7. Bilet miesięczny ulgowy ma prawo zakupu każdy pasażer uprawniony do ulgi korzystający z usług przewoźnika komunikacji miejskiej w Kórniku

Bilety okresowe

§ 8. 1. Bilety okresowe, rodzinne, weekendowe i grupowe wprowadzane są przez przewoźnika do sprzedaży w przypadku gdy na takie bilety będzie zapotrzebowanie ze strony podróżnych.

O wprowadzeniu do sprzedaży biletów okresowych przewoźnik informuje podróżnych poprzez ogłoszenia w autobusach miejskich i punktach sprzedaży biletów.

Bilety miesięczne w jedną strone

§ 9. 1. Przy zakupie biletu miesięcznego w jedną stronę należy określić na jaką trasę bilet będzie zakupiony.

2. Przy zakupie biletu miesięcznego w jedną stronę należy wyrobić odrębną legitymację.

3. Cena biletu wynosi 1 ceny biletu normalnego odpowiadającego danej trasie.

Rozdział 3.
Kontrola biletów

§ 10. 1. Uprawnieni do kontroli biletów są kontrolerzy firmy wyznaczonej przez przewoźnika, posiadający identyfikator wraz ze zdjęciem kontrolera, numerem i nazwą jednostki kontrolującej umieszczonym w widocznym miejscu.

2. Do przeprowadzania kontroli uprawnieni są również kierowcy prowadzący autobus oraz osoby legitymujące się stosownym dokumentem (legitymacją kontrolera) wystawionym i podpisanym przez przewoźnika.

3. W sprawach spornych pasażer ma prawo odwoływać się od decyzji kontrolera do firmy kontrolującej.

4. Reklamacje dotyczące pracy kontrolerów przyjmowane są w siedzibie przewoźnika, we wszystkie dni robocze w godz. 7:00 - 15:00

5. Pasażer nie posiadający ważnego biletu na przejazd ma obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości ustalonej przez Radę Miejską w Kórniku

6. Kontroler za pobraną opłatę karną wręcza pokwitowanie z wyszczególnieniem daty, godziny, numeru linii i własnego numeru służbowego.

7. W przypadku odmowy uiszczenia opłaty dodatkowej kontroler ma prawo żądać od pasażera okazania wiarygodnego dokumentu ze zdjęciem.

8. Kontrolerzy zobowiązani są do udzielania pasażerom wszelkich informacji dotyczących taryfy opłat, rodzaju stosowanych biletów, przebiegu linii komunikacyjnych i wysokości opłat karnych

Rozdział 4.
Pozostałe przepisy porządkowe

§ 11. Skargi i wnioski dotyczące realizacji rozkładu jazdy, pracy kierowców oraz kontroli biletowej można składać w siedzibie przewoźnika.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/569/2010
Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 28 lipca 2010 r.

Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazd środkami komunikacji miejskiej w Kórniku

Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych - 100%

§ 1. Do korzystania z przejazdów bezpłatnych, jeżeli posiadają dokument potwierdzający ich uprawnienia, uprawnieni są:

1. Posłowie, senatorowie na podstawie legitymacji poselskiej lub senatorskiej.

2. Dzieci do lat 5, na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego, pozwalające stwierdzić wiek dziecka.

3. Osoby niepełnosprawne (w tym dzieci i młodzież) wraz z opiekunem lub przewodnikiem, posiadające jeden z niżej wymienionych dokumentów:

1) orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidztwa), a także orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy (dawna II grupa inwalidztwa) wydane przez ZUS, KRUS lub dokument wydany przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wraz z dowodem tożsamości,

2) orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wraz z dowodem tożsamości, albo legitymacja z wpisem "znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności", wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,

3) osoby pobierające zasiłek stały lub świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ważnej decyzji o przyznaniu zasiłku stałego lub świadczenia pielęgnacyjnego wydanej przez właściwe organy.

4) orzeczenie o niepełnosprawności lub legitymację w przypadku dzieci do 16 roku życia, wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,

5) legitymację wydaną przez szkoły i placówki specjalne posiadające numer legitymacji MENSiS-II/182/2 albo MEN-II/182/2

6) legitymację wydaną przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, z wpisem "całkowicie niezdolny do pracy oraz do samodzielnej egzystencji" (dawna I grupa inwalidztwa),

7) legitymację wydaną przez Polski Związek Niewidomych z wpisem:

a) "znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności", lub

b) "całkowicie niezdolny do pracy oraz samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidztwa), lub całkowicie niezdolny do pracy (dawna II grupa inwalidztwa)",

8) legitymację wydaną przez Polski Związek Głuchych z wpisem:

a) "znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności", lub

b) "całkowicie niezdolny do pracy oraz samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidztwa), lub całkowicie niezdolny do pracy (dawna II grupa inwalidztwa)",

4. Inwalidzi wojenni i inwalidzi wojskowi, na podstawie ważnej legitymacji wraz z dowodem osobistym, a także przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym zaliczonym do I grupy inwalidzkiej lub całkowicie niezdolnym do pracy i jednocześnie niezdolnym do samodzielnej egzystencji, na podstawie zaświadczenia o konieczności opieki.

5. Pracownicy Kórnickiego Przedsiębiorstwa Autobusowego "KOMBUS" Spółka z o. o. oraz członkowie ich rodzin na podstawie legitymacji pracowniczej.

6. Umundurowani funkcjonariusze policji, żołnierze żandarmerii wojskowej oraz umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej w Kórniku w czasie pełnienia służby.

7. Osoby powołane do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, na podstawie kart mobilizacyjnych i kart powołania.

8. Osoby, które ukończyły 70 rok życia, na podstawie dowodu osobistego.

9. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Kórnik, zamieszkali na terenie tej gminy:

- w drodze do i ze szkoły,

- podczas przejazdów uczniów na dodatkowe zajęcia edukacyjne (zawody, turnieje, konkursy) odbywające się w szkołach na terenie Gminy Kórnik, przy czym uczniowie ci zobowiązani są do posiadania dokumentu wydanego przez szkołę potwierdzającego uczestnictwo ucznia w zajęciach,

- dzieci objęte przygotowaniem przedszkolnym uczęszczające do tzw. "klas zerowych" dojeżdżające do szkoły, wraz z opiekunem, regularnymi liniami komunikacji miejskiej.

10. Zamieszkali na terenie miasta i Gminy Kórnik posiadacze Odznaki Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia, na podstawie legitymacji wydanej przez Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża wraz z legitymacją Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi PCK i dokumentem poświadczającym zamieszkanie na terenie Miasta i Gminy Kórnik.

11. Osoby pobierające rentę socjalną na podstawie decyzji o przyznaniu renty socjalnej lub legitymacji osoby uprawnionej do renty socjalnej, wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

12. Wolontariusze kwestujący w dniu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na podstawie identyfikatorów wydanych przez organizatora.

Uprawnienia do przejazdów ulgowych - 50% bilety jednorazowe

§ 2. Do korzystania z przejazdów na podstawie biletów ulgowych (50%), jeżeli posiadają dokument potwierdzający ich uprawnienia , uprawnieni są:

1. Emeryci i renciści oraz osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne na podstawie legitymacji wraz z dowodem tożsamości.

2. Kombatanci na podstawie legitymacji wydanej przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

3. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych, dla których organem prowadzącym nie jest gmina Kórnik - do ukończenia 24 lat

- na podstawie legitymacji szkolnej.

4. Studenci szkół wyższych i wyższych oficerskich szkół wojskowych na podstawie legitymacji studenckich.

5. Studenci i uczniowie zagranicznych szkół wyższych i średnich do ukończenia 26 roku życia posiadające ważną na dany rok kalendarzowy Kartę ISIC.

6. Przewóz bagażu lub zwierząt domowych.

7. Opłaty za przewóz bagażu i zwierząt dotyczą również podróżnych uprawnionych do przejazdów ulgowych i bezpłatnych

Uprawnienia do przejazdów ulgowych - 50% bilety miesięczne

§ 3. Do ulgi 50% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych uprawnione są następujące osoby:

1. Emeryci i renciści oraz osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne na podstawie legitymacji wraz z dowodem tożsamości.

Uprawnienia do przejazdów ulgowych - 49% bilety miesięczne

§ 4. Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych szkolnych są uprawnione następujące osoby:

1. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych dla których organem prowadzącym nie jest gmina Kórnik - do ukończenia 24 lat - na podstawie legitymacji szkolnej.

2. Studenci do ukończenia 26 roku życia.

Uprawnienia do przejazdów ulgowych - 37% bilety miesięczne

§ 5. Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej , na podstawie biletów imiennych miesięcznych szkolnych, są uprawnione następujące osoby:

1. Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych - publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych - na podstawie zaświadczenia o zatrudnieniu na dany rok szkolny.

2. Nauczyciele akademiccy - na podstawie zaświadczenia o zatrudnieniu na dany rok szkolny.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Olesiński & Wspólnicy

Olesiński & Wspólnicy to nowoczesna polska firma doradcza, działająca od 2005 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama