reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/167/2010 Rady Gminy Tarnówka

z dnia 19 lutego 2010r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnówka na obszarze wsi Plecemin dla działek nr 48/1, 48/4, 48/3 i 48/5

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337 z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.1241), art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 ; z 2004 roku Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 roku Nr 113 poz. 954 i Nr 130 poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635; z 2007 r. Nr 127 poz. 880; z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413), Rada Gminy Tarnówka uchwala, co następuje :

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Plecemin gmina Tarnówka, zwany dalej planem.

2. Granicami planu są rzeka Gwda, północna granica działki nr 48/1, droga gminna o nr ewid. 54 i południowa granica działki nr 48/3 oznaczone graficznie na rysunku planu w skali 1:1000.

3. Integralnymi częściami uchwały są:

1) rysunek planu na mapie w skali 1:1000, zwany dalej rysunkiem, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2) stwierdzenie zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plecemin dla działek nr 48/1, 48/4, 48/3 i 48/5 z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnówka, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnówka na obszarze wsi Plecemin dla działek nr 48/1, 48/4, 48/3 i 48/5, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Na obszarze objętym planem nie występują:

1) tereny i obiekty podlegające ochronie wymagające ustalenia granic i sposobów zagospodarowania, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

2) obszary wymagające scalenia i podziału nieruchomości;

3) obszary przestrzeni publicznej w rozumieniu art.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717).

2. Na obszarze objętym planem nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 3. Teren objęty planem wchodzi w skład obszaru chronionego krajobrazu "Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy" oraz obszaru Natura 2000 "Puszcza nad Gwdą" (PLB 300012).

§ 4. 1. Obowiązują następujące oznaczenia graficzne określone na rysunku:

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania zgodnie z ewidencją gruntów;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania niewystępujące w ewidencji gruntów;

3) obowiązujące linie zabudowy dla budynków mieszkalnych;

4) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynku mieszkalnego;

6) zasady podziału na działki budowlane;

7) obowiązujący kierunek dominującej kalenicy dachu dla budynków mieszkalnych;

8) integralne części nieruchomości.

2. Przez maksymalną nieprzekraczalną linię zabudowy, o której mowa w ust. 1 pkt 3, należy rozumieć linię ograniczającą usytuowanie wszystkich elementów zaliczanych do kubatury budynku, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

§ 5. 1. Na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczenie na rysunku - MN;

2) teren rolny, oznaczenie na rysunku - R;

3) teren narażony na niebezpieczeństwo powodzi, oznaczenie na rysunku - ZZ;

4) teren drogi wewnętrznej, oznaczenie na rysunku - KDW;

5) teren komunikacji na potrzeby poszerzenia drogi gminnej, oznaczenie na rysunku - KDD;

6) teren elektroenergetyki, oznaczenie na rysunku - E.

§ 6. 1. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tereny dla których przeznaczono w niniejszej uchwale, inne niż dotychczasowe użytkowanie, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem.

2. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczone na rysunku MN, są terenami zabudowy mieszkaniowej, dla których ustalone zostały dopuszczalne poziomy hałasu, zgodnie z przepisami o środowisku.

Rozdział 2.
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów jako zasady

§ 7. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN ustala się warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) dla całego terenu:

a) możliwość sytuowania na każdej działce budowlanej: jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i maksymalnie dwóch budynków gospodarczo - garażowych;

b) maksymalną powierzchnię zabudowy do 30 % powierzchni działki;

c) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej minimum 40 % powierzchni działki;

d) dopuszcza się możliwość łączenia dwóch kolejnych działek w miejscach określonych na rysunku, z obowiązkiem zachowania pozostałych ustaleń dotyczących terenu MN.

2) dla budynków jednorodzinnych:

a) wysokość jedna kondygnacja nadziemna z dopuszczeniem użytkowego wykorzystania poddasza jako drugiej kondygnacji;

b) dach skośny co najmniej dwuspadowy o nachyleniu połaci 300 - 450 ;

c) kierunek dominującej kalenicy zgodnie z oznaczeniem na rysunku;

d) dopuszcza się stosowanie ścianek kolankowych o wysokości do 0,60 m;

e) wysokość posadzki parteru nie większą niż 0,60 m nad poziom terenu, przy wejściu do budynku;

3) dla budynków gospodarczo garażowych:

a) wysokość jedna kondygnacja nadziemna z dopuszczeniem użytkowego wykorzystania poddasza jako drugiej kondygnacji;

b) dach skośny dwuspadowy o nachyleniu połaci 100 do 300 ;

c) wysokość posadzki parteru nie większa niż 0,30 m nad poziom terenu, przy wejściu do budynku.

§ 8. 1. Dla terenu rolnego oznaczenie na rysunku (R), ustala się:

1) zakaz zabudowy;

2) zakaz rolniczego wykorzystania ścieków.

§ 9. Dla terenu narażonego na niebezpieczeństwo powodzi, oznaczenie na rysunku (ZZ) obowiązuje zakaz wznoszenia obiektów budowlanych, sadzenia drzew oraz grodzenia do linii brzegowej.

§ 10. Dla terenu drogi wewnętrznej, oznaczenie na rysunku (KDW), ustala się charakter pieszo-jezdny.

§ 11. Teren komunikacji, oznaczenie na rysunku (KDD) stanowi poszerzenie drogi gminnej (dz. Nr 54).

§ 12. Dla terenów elektroenergetyki, oznaczenie na rysunku (E) dopuszcza się lokalizowanie poza urządzeniami elektroenergetycznymi również nie kolidujących z nimi innych urządzeń z zakresu infrastruktury technicznej.

Rozdział 3.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 13. Ochronę środowiska realizuje się poprzez:

1) docelowe pełne techniczne uzbrojenie terenu w tym, zbiorowe zaopatrzenie w wodę, odbiór ścieków bytowych i opadowych z zachowaniem przepisów o środowisku;

2) zagospodarowanie odpadów zgodnie z planem gospodarki odpadami gminy Tarnówka;

3) ochronę zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przed hałasem;

4) przestrzeganie zakazów i nakazów dotyczących obszaru chronionego krajobrazu Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy oraz obszaru NATURA 2000 PLB 300012 Puszcza nad Gwdą na podstawie odrębnych przepisów;

5) lokalizowanie jedynie takich przedsięwzięć, które uwzględniają wymagania ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza, wód, gleby, ziemi, ochronę przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym;

6) zakaz lokalizacji i przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego;

7) przestrzeganie ustaleń dotyczących standardów kształtowania zabudowy, w tym wskaźników powierzchni biologicznie czynnej;

8) zachowanie walorów krajobrazowych terenu objętego planem poprzez właściwe zagospodarowanie terenu.

§ 14. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego ustala się obowiązek uzgadniania z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Pile prac ziemnych związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu, celem ustalenia obowiązującego inwestora zakresu prac archeologicznych.

Rozdział 4.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 15. Układ komunikacyjny na obszarze objętym planem obejmuje drogę wewnętrzną (KDW).

§ 16. W planie wyznacza się pas komunikacyjny (KDD) służący poszerzeniu pasa drogowego drogi gminnej (dz. Nr 54) celem poprawienia jej parametrów technicznych.

§ 17. Obszar objęty planem wymaga docelowego systemowego rozwiązania zbiorowego zaopatrzenia w wodę i systemowego odprowadzenia ścieków bytowych.

§ 18. Do czasu pełnego uzbrojenia tego rejonu wsi Plecemin, szczególnie w sieć wodociągową i kanalizacyjną z uwagi na charakter zabudowy ustala się zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącego systemu na warunkach dostawcy;

2) zaopatrzenie w wodę z indywidualnych ujęć wody realizowanych na podstawie odrębnych przepisów;

3) odprowadzanie ścieków bytowych do zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe z systematycznym opróżnianiem i wywożeniem na oczyszczalnię ścieków przystosowaną do przyjmowania ścieków dowożonych przez koncesjonowanego przewoźnika;

4) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do gruntu z wykorzystaniem retencji powierzchniowej;

5) zagospodarowanie odpadów bytowych poprzez segregację i gromadzenie w pojemnikach i odbieranie przez wyspecjalizowane podmioty z godnie z Planem gospodarki odpadami Gminy Tarnówka;

6) zaopatrzenie w energię cieplną - z indywidualnych źródeł ciepła spełniających wymagania ochrony środowiska;

7) zaopatrzenie w gaz - indywidualnie z butli propan - butan.

§ 19. W związku z ustaleniami §18 nie rozstrzyga się o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

Rozdział 5.
Przepisy końcowe

§ 20. Dla wszystkich terenów objętych planem ustala się stawkę 30% stanowiącą podstawę do określenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnówka.

§ 22. Zgodnie z art. 34 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tracą moc obowiązujące ustalenia innych miejscowych planów lub ich części odnoszące się do terenu objętego niniejszym planem.

§ 23. Uchwała obowiązuje po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Muszyński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/167/2010
Rady Gminy Tarnówka
z dnia 19 lutego 2010 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 167

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/167/2010
Rady Gminy Tarnówka
z dnia 19 lutego 2010 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 167

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Impel Facility Services spółka z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama