reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LI/ 585/2010 Rady Miasta Gniezna

z dnia 23 czerwca 2010r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu grodziska "Gnieźninek", przy ul. Sobieskiego w Gnieźnie

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124) Rada Miasta Gniezna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu grodziska „Gnieźninek”, zwany dalej „planem”, stwierdzając zgodność planu z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gniezno, uchwalonego uchwałą nr XV/141/2000 Rady Miasta Gniezna z dnia 11.02.2000 r. ze zmianami.

2. Załączniki do uchwały stanowią:

1)część graficzna planu w skali 1:1000, zwana dalej „rysunkiem planu” - załącznik nr 1;

2)rozstrzygnięcie Rady Miasta Gniezna o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - załącznik nr 2;

3)rozstrzygnięcie Rady Miasta Gniezna o sposobie realizacji, zapisanych wplanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami ofinansach publicznych - załącznik nr 3.

3. Granice obszaru objętego planem określono na rysunku planu.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)działce – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2)urządzeniu reklamowym – należy przez to rozumieć nośniki reklamowe wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami.

§ 3. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1)teren zieleni urządzonej, oznaczony symbolem ZP;

2)teren parkingu publicznego, oznaczony symbolem KpD.

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1)zakaz wykonywania ogrodzeń;

2)zakaz lokalizowania urządzeń reklamowych;

3)zachowanie układu przestrzennego parku.

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1)ochronę drzewostanu i kompozycji przestrzennej Parku Miejskiego przy ul. Sobieskiego;

2)nakaz zachowania naturalnej konfiguracji terenu;

3)ochronę zlewni i wód powierzchniowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4)dopuszczenie odprowadzania z powierzchni utwardzonych dróg i parkingów wód opadowych i roztopowych do gruntu lub wód wyłącznie po wcześniejszym podczyszczeniu, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5)utrzymanie standardów akustycznych jak dla terenów rekreacyjno – wypoczynkowych;

6)dopuszczenie zastosowania środków technicznych, technologicznych lub organizacyjnych zmniejszających poziom hałasu co najmniej do poziomów dopuszczalnych;

7)zakaz lokalizacji przedsięwzięć kwalifikowanych jako mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem lokalizacji inwestycji celu publicznego;

8)zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowych oraz instalacji radiokomunikacyjnych.

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

1)uwzględnienie wszelkich ograniczeń w zagospodarowaniu terenu wynikających ze strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej grodziska "Gnieźninek";

2)dla ochrony archeologicznej dziedzictwa kulturowego, w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej grodziska Gnieźninek zakaz prowadzenia wszelkich robót budowlanych oraz przemysłowych, a prace porządkowe prowadzone w jego obrębie wymagają uzgodnienia z odpowiednimi służbami ochrony zabytków;

3)nakaz ochrony konfiguracji terenowej grodziska Gnieźninek i znajdujących się w obrębie grodziska archeologicznych nawarstwień kulturowych;

4)nakaz ochrony drzewostanu i kompozycji przestrzennej Parku Miejskiego przy ul. Sobieskiego;

5)nakaz ochrony nasypu dawnego torowiska kolejowego przebiegającego przez teren Parku Miejskiego przy ul. Sobieskiego;

6)zakaz ingerencji w wały dawnej strzelnicy;

7)nakaz uzgodnienia programu funkcjonalno – przestrzennego z odpowiednimi służbami ochrony zabytków, oraz uzyskania pozwolenia tych służb przy pracach realizacyjnych wymagających takiego pozwolenia, zgodnie z przepisami odrębnymi;

8)zakaz zagospodarowania terenu w sposób mogący spowodować negatywny wpływ na ekspozycję grodziska od strony ulicy Sobieskiego oraz od strony traktów spacerowych w Parku Miejskim.

§ 7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:

1)dla terenu ZP kształtowanie nawierzchni ciągów pieszych, rowerowych, obiektów malej architektury i oświetlenia oraz zieleni w sposób tworzący kompozycyjnie spójne rozwiązanie architektoniczne i urbanistyczne w kontekście całego parku;

2)urządzenie terenu ZP różnymi formami zieleni niskiej, krzewami oraz drzewami.

§ 8. 1. Dla terenu ZP ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)minimalną powierzchnie biologicznie czynną w wysokości 90% powierzchni terenu;

2)pozostawienie śladu torów w nasypie;

3)zakaz lokalizacji trwałej zabudowy kubaturowej, ogrodzeń, miejsc parkingowych;

4)dopuszczenie lokalizacji tablic i obiektów małej architektury upamiętniających grodzisko Gnieźninek, w obrębie terenu ograniczonego liniami zabudowy;

5)dopuszczenie lokalizacji obiektów tymczasowych o maksymalnej wysokości 3m, w obrębie terenu ograniczonego liniami zabudowy;

6)dopuszczenie lokalizacji podziemnej infrastruktury technicznej.

2. Dla terenu KpD ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)lokalizację stanowisk parkingowych;

2)pozostawienie śladu torów w nasypie;

3)dopuszczenie ruchu pieszego i rowerowego;

4)dopuszczenie lokalizacji obiektu stróżówki o maksymalnej powierzchni 20m² i maksymalnej wysokości 3,0 m;

5)dopuszczenie lokalizacji podziemnej infrastruktury technicznej.

§ 9. Na terenie planu zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne - grodzisko wpisane do rejestru zabytków pod nr 1358/A decyzją z dnia 15.03.1972 r. i objęte ścisłą ochroną konserwatorską na podstawie ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami.

§ 10. 1. Nie określa się terenów, które wymagają scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych;

2. Umożliwia się podział jedynie zgodnie z liniami rozgraniczającymi terenu.

§ 11. Nowe zagospodarowanie na terenie objętym planem nie może pogorszyć istniejących stosunków wodnych na działkach sąsiednich.

§ 12. 1. W zakresie systemów komunikacji ustala się teren parkingu publicznego, oznaczonego na rysunku planu jako KpD, dostępny z ul. Sobieskiego.

2. Obsługę komunikacyjną poprzez jeden zjazd pełniący funkcję wjazdu i wyjazdu zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.

3. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej na zasadach określonych przez gestora sieci.

4. W zakresie sieci kanalizacyjnej ustala się:

1)odprowadzanie ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej;

2)dla terenu KpD zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych do kanalizacji deszczowej lub innych odbiorników zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. W zakresie zasilania w energię elektryczną ustala się:

1)zasilanie z istniejącej sieci energetycznej;

2)wszelkie nieuniknione kolizje muszą być usunięte kosztem jednostek organizacyjnych powodujących ich powstanie.

6. W zakresie gospodarki odpadami ustala się obowiązek gromadzenia segregowanych odpadów w pojemnikach i ich dalsze zagospodarowanie zgodnie z planem gospodarki odpadami dla miasta Gniezna i przepisami odrębnymi.

§ 13. Nie ustala się sposobów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów.

§ 14. Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0%.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gniezna.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczacy Rady Miasta Gniezna

Czesław Kruczek


Uzasadnienie

Prezydent Miasta przystąpił do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu grodziska „Gnieźninek”, przy ul. Sobieskiego w Gnieźnie, na podstawie Uchwały Nr XXII/257/2008 Rady Miasta Gniezna z dnia 20 maja 2008 r. Po ogłoszeniu w prasie komunikatu o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wystąpiono na piśmie do organów właściwych do uzgadniania planu, organów administracji rządowej i samorządowej oraz jednostek organizacyjnych o składanie wniosków. W terminie od 18.07.2008r. do 7.08.2010r. złożono 12 wniosków. Wnioski zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta w terminie 21 dni od daty upływu ich składania. Projekt planu uzyskał negatywną opinię dnia 2.06.2009r. Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Gnieźnie. Po ponownym przedłożeniu projektu planu przed komisją uzyskał pozytywną opinię dnia 7.08.2009. Projekt planu został pozytywnie uzgodniony – uzgodnienia w terminie od 30.11.2009 do 21.12.2009 przez organy właściwe do uzgadniania miejscowych planów. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 1.02.2010r. do 1.03.2010r. Dyskusja publiczna nad projektem planu odbyła się 9.02.2010r. Wyznaczono termin zbierania uwag do wyłożonego planu – 15.03.2010r. Podczas wyłożenia planu do publicznego wglądu nie złożono uwag. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu grodziska „Gnieźninek”, przy ul. Sobieskiego w Gnieźnie jest niezbędne dla właściwego i spójnego zagospodarowania przedmiotowego terenu. W związku z powyższym przyjęcie uchwały dla obszaru oznaczonego na rysunku planu „granica obszaru objętego planem” – jest uzasadnione.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/ 585/2010
Rady Miasta Gniezna
z dnia 23 czerwca 2010 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/ 585/2010
Rady Miasta Gniezna
z dnia 23 czerwca 2010 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Gnieznao sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu grodziska „Gnieźninek”, przy ul. Sobieskiego w Gnieźnie

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z poźn. zm.) przedmiotowy projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w terminie od dnia 1.02.2010r. do dnia 1.03.2010r. Uwagi można było składać do dnia 15.03.2010r.

W ustawowym terminie nie wniesiono żadnych uwag do projektu planu, w związku z czym Rada Miasta Gniezna nie podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie ich rozpatrzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/ 585/2010
Rady Miasta Gniezna
z dnia 23 czerwca 2010 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Gnieznao sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowaniaprzestrzennego terenu grodziska „Gnieźninek”, przy ul. Sobieskiego w Gnieźnie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miasta Gniezno rozstrzyga co następuje:

§ 1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej

1. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej – przebudowa parkingu prowadzić będą właściwe przedsiębiorstwa, w kompetencji których leży rozwój infrastruktury technicznej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie przepisów odrębnych. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z planem gospodarki odpadami oraz na podstawie przepisów odrębnych.

2. Za podstawę przyjęcia do realizacji zadań określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które należą do zadań własnych miasta, stanowić będą zapisy Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

3. Określenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji tych zadań, ustalone będzie według kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

4. Inwestycje realizowane mogą być etapowo w zależności od wielkości środków przeznaczonych na inwestycje.

§ 2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej określonych w planie.

Finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez:

1. 1. Wydatki z budżetu miasta,

2. Współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet miasta – w ramach m.in.:

1)dotacji unijnych;

2)dotacji samorządu województwa;

3)dotacji i pożyczek z funduszy celowych;

4)kredytów i pożyczek bankowych;

5)innych środków zewnętrznych.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama