reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LII/384/2010 Rady Miejskiej w Krotoszynie

z dnia 29 czerwca 2010r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn” , którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIV/91/2007 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady

Zofia Jamka


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Miejska, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Obowiązujące przepisy przyjmują model obciążający obowiązkiem usunięcia odpadów ich wytwórców (w przypadku odpadów komunalnych najczęściej właścicieli nieruchomości), Gmina natomiast obciążona jest obowiązkiem zapewnienia czystości i porządku na swoim terenie oraz tworzenia warunków niezbędnych do ich utrzymania. Przyjęty 27 września 2007 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Krotoszynie Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn wymagał uaktualnienia. Ilość zmian w Regulaminie mimo, że nieznacznych stworzyłaby nieczytelny dokument, z związku z tym zaproponowano przyjęcie Regulaminu w ujednoliconej wersji jako nowego dokumentu. Niniejszy Regulamin jest wykonaniem upoważnienia gmin do ustalenia szczegółowych zasad wykonywania nałożonych obowiązków w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Określa obowiązki i wymagania, jakie powinien spełniać właściciel nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku i postępowania z odpadami komunalnymi. W regulaminie nie ustanowiono sankcji karnych, jak i nie wskazano organu uprawnionego do kontroli przestrzegania jego postanowień, ponieważ kwestie te uregulowane są w art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz art. 117 Kodeksu Wykroczeń.

z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza

mgr Franciszek Marszałek


Załącznik do Uchwały Nr LII/384/2010
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 29 czerwca 2010 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn

Rozdział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn, a w szczególności:

1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;

2) rodzaje i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;

3) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów;

5) inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami;

6) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe;

7) wymagania odnośnie utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej;

8) wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

Rozdział II.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku zobowiązani są do:

1) Zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów stałych w sposób selektywny, z podziałem na następujące kategorie odpadów:

a) niebezpieczne

b) biodegradowalne

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

d) baterie

e) metale i puszki aluminiowe

f) opakowaniowe z podziałem na:

- tworzywa sztuczne

- szkło

- makulatura

g) wielkogabarytowe

h) leki

i) pozostałe;

2) Uprzątania chwastów, śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, tak aby:

a) pryzmować zgarnięty śnieg i lód w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów,

b) nie stosować środków chemicznych szkodliwych dla środowiska,

c) utrzymywania nieruchomości niezabudowanych w stanie wolnym od zachwaszczenia;

3) Utrzymywania rowów melioracyjnych w stanie drożności;

4) Niezwłocznego usuwania z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków;

5) Stosowania się właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów rozdziałów VI i VII niniejszego Regulaminu;

§ 3. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami jest dozwolone wyłącznie w miejscach dozwolonych, a więc:

1) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi,

2) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych.

2. Naprawy drobne, regulacje w pojazdach mechanicznych poza warsztatami naprawczymi są dozwolone na terenie nieruchomości tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdział III.
RODZAJE URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DO GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ZASADY ICH ROZMIESZCZENIA

§ 4. 1. Odpady komunalne stałe powinny być gromadzone wyłącznie w pojemnikach i kontenerach typowych o odpowiednim kolorze przeznaczonych odpowiednio do wyselekcjonowanych surowców, przeznaczonych do tego celu lub w pojemnikach dostarczonych przez jednostki wywozowe.

2. Wymienione w pkt 1 pojemniki winny być ustawione w miejscach łatwodostępnych dla pracowników jednostki wywozowej, w granicach nieruchomości, w miejscach trwale oznaczonych, na powierzchni utwardzonej, równej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody, błota i innych zanieczyszczeń.

3. Pojemniki, w których odpady nie są gromadzone w workach foliowych, lecz luzem powinny być szczelnie przykryte w celu zmniejszenia dostępu owadów i gryzoni.

4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania pojemników w czystości oraz ich okresowego dezynfekowania.

5. Koszty przygotowania miejsca ustawienia pojemników ponosi właściciel nieruchomości.

6. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w następujący sposób:

a) odpady kuchenne i zielone:

- na wsi – po zgłoszeniu podmiotowi uprawnionemu i zapisaniu tego faktu w umowie, właściciel nieruchomości może składać je w przydomowym kompostowniku lub w pojemniku koloru brązowego;

- w mieście – w zabudowie jednorodzinnej po zgłoszeniu podmiotowi uprawnionemu i zapisaniu tego faktu w umowie, właściciel nieruchomości może składać je w przydomowym kompostowniku lub pojemniku koloru brązowego;

- w zabudowie wielorodzinnej, mieszkaniec powinien składać do odrębnego pojemnika koloru brązowego, w który właściciel nieruchomości ją wyposażył;

b) odpady opakowaniowe:

- tworzywa sztuczne - umieszczać w workach dostarczonych przez przedsiębiorcę z którym właściciel nieruchomości podpisał umowę lub nieodpłatnie w specjalistycznych pojemnikach siatkowych

- szkło - umieszczać w workach dostarczonych przez przedsiębiorcę z którym właściciel nieruchomości podpisał umowę lub nieodpłatnie w specjalistycznych pojemnikach koloru białego,

- makulatura - umieszczać w workach dostarczonych przez przedsiębiorcę z którym właściciel nieruchomości podpisał umowę lub nieodpłatnie w specjalistycznych pojemnikach koloru niebieskiego lub odsprzedawać w punktach zbiórki surowców wtórnych.

c) przeterminowane leki:

- umieszczać w specjalistycznych pojemnikach wystawionych w aptekach lub dostarczać do GPZON (Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych przy ul. Ceglarskiej w Krotoszynie).

d) odpady niebezpieczne:

- baterie - umieszczać w specjalistycznych pojemnikach zlokalizowanych w szkołach, w punktach handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną baterii,

- akumulatory - przekazywać sprzedawcy detalicznemu w momencie zakupu nowego akumulatora,

- lampy rtęciowe - umieszczać w GPZON,

- niebezpieczne substancje - umieszczać w GPZON,

- wyroby zawierające azbest - przekazywać firmie posiadającej odpowiednie zezwolenie,

- inne odpady niebezpieczne - umieszczać w GPZON,

e) metale i puszki aluminiowe - przekazywać do punktów zbiórki surowców wtórnych.

f) odpady wielkogabarytowe nie wymagają specjalnych urządzeń do zbierania, należy wystawiać je na chodnik przed wejściem do nieruchomości lub na miejsce wyznaczone do tego celu przez zarządcę nieruchomości, z którego odbierane są przez podmiot uprawniony w wyznaczonych terminach lub dostarczać do GPZON,

g) odpady budowlane składane do kontenera dostarczonego przez podmiot uprawniony i w nim odbierane, odpady budowlane (nie zawierające substancji niebezpiecznych) mogą być ponownie wykorzystane na terenie nieruchomości w celach budowlanych lub do trwałego utwardzania dróg wewnętrznych.

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

- przekazywać bezpłatnie do GPZON lub za pośrednictwem jednostki wywozowej w wyznaczonych terminach,

- do punktów sprzedaży detalicznej, przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju, co zużyty sprzęt, w ilości nie większej niż ilość kupionego nowego sprzętu,

i) odpady komunalne zmieszane - gromadzić w pojemnikach typowych na zasadach określonych w § 4.

7. Z zastrzeżeniem obowiązków i zasad wynikających z ust. 1-6 właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażyć nieruchomości w pojemniki lub kontenery o pojemnościach co najmniej takich jak niżej wymienione:

1) 50 l miesięcznie na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na każdą nieruchomość, z wyjątkami:

- w przypadku udokumentowanej w umowie segregacji odpadów dopuszcza się po uzgodnieniu z firmą wywozową inne pojemniki typowe, jednak co najmniej o minimalnej pojemności 50 l,

- w przypadku gospodarstw jednoosobowych dopuszcza się pojemnik o minimalnej pojemności 50 l,

2) dla szkół wszelkiego typu 6 l miesięcznie na każdego ucznia i pracownika,

3) dla żłobków i przedszkoli 6 l miesięcznie na każde dziecko i pracownika,

4) dla lokali handlowych 100 l miesięcznie na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na lokal,

5) dla punktów handlowych poza lokalem 100 l miesięcznie na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na każdy punkt,

6) dla lokali gastronomicznych 40 l miesięcznie na jedno miejsce konsumpcyjne,

7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik 110 l na każdych 10 pracowników,

8) dla szpitali, internatów, hoteli, itp. 40 l miesięcznie na jedno łóżko,

9) dla ogródków działkowych 40 l miesięcznie na każdą działkę w okresie sezonu tj. od 1 marca do 31 października każdego roku i 5 l poza sezonem, (dopuszcza się jeden pojemnik, dla większej liczby działek, o pojemności stanowiącej iloczyn normatywnej pojemności i liczby działek),

10) w przypadkach określonych w punktach 4-6, jeśli jest prowadzona działalność spożywcza lub gastronomiczna, należy dodatkowo ustawić w miejscu ogólnodostępnym dostateczną ilość koszy na drobne odpady komunalne.

8. Właściciel nieruchomości mający podpisaną umowę z przedsiębiorcą na wywóz odpadów komunalnych w przypadku okresowego posiadania zwiększonej ilości odpadów może je gromadzić w workach zakupionych u tego samego przedsiębiorcy.

9. W przypadku braku możliwości ustawienia pojemnika, po sprawdzeniu tej okoliczności przez Straż Miejską dopuszcza się podpisanie umowy z przedsiębiorcą na wywóz odpadów komunalnych w workach zakupionych u tego samego przedsiębiorcy.

10. W miejscach publicznych o dużym natężeniu ruchu pieszego (chodniki, place, parki, itp.) odpady komunalne stałe powinny być gromadzone w koszach ulicznych.

11. Właściciele nieruchomości i terenów, na których organizowane są imprezy masowe mają obowiązek zapewnienia właściwych warunków sanitarnych, w tym odpowiedniej ilości pojemników bądź kontenerów do gromadzenia odpadów, a także odpowiedniej ilości ustępów, zgodnie z opinią właściwego Inspektora Sanitarnego.

§ 5. 1. Zbiorniki bezodpływowe (szamba) służące do gromadzenia odpadów komunalnych płynnych oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą odpowiadać wymogom prawa budowlanego.

2. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia.

Rozdział IV.
CZĘSTOTLIWOŚĆ, ZASADY I SPOSÓB USUWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI

§ 6.

Częstotliwość pozbywania się odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych:

1) ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości następująco:

a) odpady kuchenne i zielone:

- na obszarach miejskich i wiejskich mogą być, po zgłoszeniu tego faktu odbiorcy lub zarządzającemu systemem, kompostowane w przydomowych kompostownikach, w pozostałych przypadkach są odbierane od mieszkańców przez podmiot uprawniony;

b) odpady niebezpieczne:

- w wyznaczonych terminach lub na bieżąco w GPZON,

c) odpady wielkogabarytowe odbierane są:

- w wyznaczonych terminach lub na bieżąco w GPZON,

d) odpady budowlane odbierane są na indywidualne zgłoszenie;

e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

- w wyznaczonych terminach lub na bieżąco w GPZON,

f) odpady nieselekcjonowane odbierane są:

- na obszarach wiejskich w cyklu jednomiesięcznym lub dwutygodniowym,

- w mieście w cyklu dwutygodniowym lub jednotygodniowym przy czym w gospodarstwach jednoosobowych i dwuosobowych nie rzadziej niż w cyklu jednomiesięcznym, przy czym przez gospodarstwo jednoosobowe lub dwuosobowe rozumie się gospodarstwo domowe w którym wg. oświadczenia złożonego w treści umowy , podpisanej przez właściciela nieruchomości, zamieszkuje jedna lub dwie osoby;

2) ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z koszy ulicznych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

a) w mieście w centrum wyznaczonym ulicami jak w załączniku nr 1 do Regulaminu ... – co drugi dzień;

b) w mieście poza centrum – co najmniej raz w tygodniu;

c) niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych określonej wyżej, zarządzający obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię;

d) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się z częstotliwością uzależnioną od tempa zapełniania się pojemników, nie rzadziej niż raz na kwartał

e) właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami są zobowiązani usuwać odpady codziennie;

f) organizatorzy imprez masowych zobowiązani są usuwać odpady i opróżniać przenośne toalety oraz usuwać je niezwłocznie po zakończeniu imprezy.

§ 7.

Sposób pozbywania się odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych:

1) odpady komunalne, selekcjonowane i nieselekcjonowane, są odbierane od właścicieli nieruchomości zgodnie z zawartą umową;

2) właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić urządzenia wypełnione odpadami w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach;

3) odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne muszą być wystawione w wyznaczonym terminie na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości lub na miejsce wyznaczone przez zarządcę do tego celu, mogą także, być przekazane do GPZON;

4) odpady budowlane i zielone muszą być złożone w udostępnionych przez podmiot uprawniony kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego oraz nie utrudniającym korzystania z nieruchomości, lub wyznaczonym do tego celu przez zarządcę w zabudowie wielorodzinnej;

5) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę; zamówienie musi być zrealizowane w okresie 2 dni roboczych od dnia zamówienia;

6) częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji;

7) do odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych i ulegających biodegradacji należy używać samochodów specjalistycznych, a do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – samochodów asenizacyjnych; pojazdy, o których mowa wyżej, winny być myte codziennie;

8) do odbierania odpadów budowlanych można używać samochodów przystosowanych do przewozu kontenerów lub skrzyniowych; powinny one być przykryte, aby nie powodowały podczas transportu zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu;

9) do odbierania odpadów wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych należy używać samochodów specjalnie w tym celu przystosowanych i wyposażonych, tak aby ich transport nie powodował zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu;

10) zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć;

11) podmiot uprawniony ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały się według tras i w terminach wyznaczonych umową;

12) podmiot uprawniony ma obowiązek umieścić na pojazdach znaki identyfikacyjne.

Rozdział V.
MAKSYMALNY POZIOM ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI DOPUSZCZONYCH DO SKŁADOWANIA NA SKŁADOWISKACH ODPADÓW ORAZ ILOŚCI ODPADÓW WYSELEKCJONOWANYCH, DO KTÓRYCH OSIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANE SĄ PODMIOTY UPRAWNIONE

§ 8.

System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

1) do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji,

2) do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50%,

3) do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995, będą to następujące ilości:

a) w mieście:

- 115 kg/osobę/rok w roku 2010,

- 76 kg/osobę/rok w roku 2013,

- 53 kg/osobę/rok w roku 2020,

b) na wsi:

- 38 kg/osobę/rok w roku 2010,

- 25 kg/osobę/rok w roku 2013,

- 18 kg/osobę/rok w roku 2020.

Obowiązek ten zrealizują przedsiębiorcy, którzy uzyskają zezwolenie na odbiór odpadów od mieszkańców nieruchomości.

§ 9.

Zgodnie z zapisami KPGO (Krajowy Plan Gospodarki Odpadami) i treścią niniejszego Regulaminu, podmioty uprawnione są zobowiązane w kolejnych latach wyselekcjonować spośród odpadów komunalnych przekazywanych przez jedną osobę i poddać odzyskowi oraz recyklingowi ilości odpadów podane w § 8.

§ 10.

Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości przez podmioty uprawnione podlegają unieszkodliwianiu w następujących instalacjach lub są przekazywane następującym podmiotom do odzysku lub recyklingu:

1) odpady nieselekcjonowane → unieszkodliwianie → punkt przeładunku odpadów komunalnych w Krotoszynie ul. Ceglarska

2) odpady kuchenne oraz odpady zielone z utrzymania ogrodów → kompostowanie → kompostownia

3) odpady niebezpieczne → gromadzenie w GPZON → postępowanie zgodne z klasyfikacją odpadu

4) odpady wielkogabarytowe → demontaż → unieszkodliwienie + wykorzystanie + recykling

5) odpady budowlane → wykorzystanie → punkt przeładunku odpadów komunalnych w Krotoszynie ul. Ceglarska

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny → gromadzenie w GPZON → zakłady rozbiórki.

Rozdział VI.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH PSY I INNE ZWIERZĘTA DOMOWE

§ 11. 1. Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe w granicach administracyjnych miasta są obowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku i ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich zwierząt.

2. W szczególności do osób utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) Prowadzanie psów na uwięzi, pies rasy uznawanej za agresywną lub pies w inny sposób zagrażający otoczeniu, powinien mieć założony kaganiec.

2) Stały, skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi, z zastrzeżeniem ust.3.

3) Nie wprowadzanie psów i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, jak schroniska, lecznice, itp.; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy psów-przewodników.

4) Nie wprowadzanie psów i innych zwierząt domowych na teren placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci oraz innych urządzeń służących do zabawy dla dzieci.

5) Usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta z obiektów i terenów użyteczności publicznej; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów-przewodników. Każdy opiekun psa jest zobowiązany do posiadania przy sobie odpowiednich akcesoriów do usunięcia nieczystości i okazania ich na żądanie Straży Miejskiej.

6) Niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.

3. Do obowiązków osób utrzymujących psy należy oznakowania psa poprzez elektroniczną identyfikację i rejestrację psa w bazie danych.

4. Psy i inne zwierzęta domowe można utrzymywać bez uwięzi i dozoru wyłącznie na terenie należycie ogrodzonym, uniemożliwiającym jego opuszczenie przez zwierzę. Wejście na taki teren winno być oznaczone tabliczką informującą o obecności psa lub innego zwierzęcia.

Rozdział VII.
ZASADY UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

§ 12. 1. Na obszarze obejmującym centrum miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu..., obowiązuje zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich.

2. Na pozostałym obszarze, w granicach administracyjnych miasta dopuszcza się chów zwierząt gospodarskich za wyjątkiem nieruchomości:

1) o zabudowie wielorodzinnej,

2) o zabudowie jednorodzinnej położonych na terenach o zabudowie wielorodzinnej,

3) na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej.

3. Liczba zwierząt gospodarskich utrzymywanych na terenie nieruchomości nie może być wyższa niż 1 DJP (Duża Jednostka Przeliczeniowa), a w przypadku drobnego inwentarza nie więcej niż 10 szt fizycznych.

4. Właściciele nieruchomości utrzymujący zwierzęta gospodarskie w granicach administracyjnych miasta oraz na terenach wiejskich o zwartej zabudowie powinni zapewnić ochronę przed uciążliwościami związanymi z bytowaniem tych zwierząt, a w szczególności:

1) Odchody zwierzęce stałe (obornik) składować w boksach do tego celu przeznaczonych, zabezpieczyć przed wypłukiwaniem do gruntu, rozwiewaniem i wydzielaniem uciążliwych odorów,

2) Odchody zwierzęce płynne gromadzić wyłącznie w szczelnych i nieprzepuszczalnych zbiornikach zamkniętych,

3) Odchody zwierzęce przeznaczać do dalszego rolniczego wykorzystania,

4) Usuwać odchody zwierzęce i inne zanieczyszczenia powstałe podczas przeprowadzania zwierząt gospodarskich w miejscach publicznych i innych nie przeznaczonych do tego celu.

5. Powyższe zasady nie dotyczą zorganizowanych gospodarstw rolnych prowadzących swoją działalność w granicach administracyjnych miasta na podstawie wpisu do ewidencji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i dobrą praktyką rolniczą.

§ 13.

Zasady utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach pracowniczych ogródków działkowych określa Regulamin Pracowniczych Ogródków Działkowych.

Rozdział VIII.
OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA

§ 14. 1. Na terenach nieruchomości powinna być co najmniej raz w roku przeprowadzona deratyzacja.

2. Terminy przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji Burmistrz Krotoszyna podaje do wiadomości poprzez obwieszczenie.


Załącznik nr 1
do Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Wnuczek

Jestem aplikantem adwokackim Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. W swojej pracy wspierałem klientów w obszarze prawa podatkowego i postępowań.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama