reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/180/2010 Rady Gminy w Połajewie

z dnia 29 czerwca 2010r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zakresie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Połajewo i jej jednostkom podległym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy w Połajewie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminów zapłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym na rzecz Gminy Połajewo oraz jej jednostek podległych zwanych dalej "należnościami" wobec osób fizycznych, osób prawnych a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej "dłużnikami".

2. Przez kwotę należności, o której mowa w ust. 1, rozumie się należność główną wraz z odsetkami ustawowymi, a w przypadku zastrzeżenia odsetek umownych należność główną wraz z odsetkami umownymi- ustalanymi na dzień wydania decyzji.

§ 2. 1. Należność może być umorzona w całości lub w części jeżeli:

1) nie ściągnięto jej w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego;

2) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając majątku;

3) ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji;

4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

2. Umorzenie należności w przypadkach określonych w ust.1 pkt.3 może nastąpić na wniosek dłużnika, a w przypadku określonych w ust. 1 pkt. 1-2 i 4-5 również z inicjatywy urzędu.

3. Decyzja (porozumienie) o umorzeniu należności musi być poprzedzona postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia wymienionych w ust.1.

4. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności, w decyzji umorzeniowej (porozumieniu) oznacza się termin zapłaty pozostałej części. W razie niedotrzymania tego terminu decyzja umorzeniowa podlega uchyleniu.

5. Umorzenie należności, za które odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie wymienione w ust. 1 zachodzą co do wszystkich dłużników.

§ 3. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym termin płatności należności może na wniosek dłużnika zostać odroczony lub należność może zostać rozłożona na raty.

2. Okres odroczenia terminu płatności, okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną wnioskodawcy.

3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości należności, której termin płatności odroczono, albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność pozostała do zapłaty staje się wymagalna natychmiast wraz z odsetkami ustawowymi lub umownymi.

§ 4. 1. Do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności uprawniony jest Wójt Gminy.

2. Należność podlega umorzeniu, jeżeli jej wysokość nie przekracza kosztów opłat pocztowych związanych z jej dochodzeniem.

3. Kwoty należności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji.

§ 5. Umarzanie należności, a także udzielanie ulg w ich spłacaniu następuje:

1) w odniesieniu do należności o charakterze administracyjnym w drodze decyzji administracyjnej;

2) w odniesieniu do należności wynikających ze stosunków cywilno-prawnych w drodze porozumienia;

3) w sytuacjach przewidzianych w § 2 ust.1 pkt 2 w drodze jednostronnego oświadczenia woli.

§ 6. W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami udzielanie ulg wymienione w §1 wymaga zastosowania dodatkowo przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. nr 59, poz.404 ze zm.).

§ 7. Traci moc uchwała nr XXVIII/178/2006 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Połajewo, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Połajewo.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Roman Klewenhagen

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama