reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/ 326 /2010 Rady Miejskiej Borku Wielkopolskiego

z dnia 15 lipca 2008r.

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, oraz ich wydzierżawiania i użyczania

Na podawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1. 1. Uchwała określa zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, jak również zawierania kolejnych umów, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, stanowiących zasób nieruchomości Gminy Borek Wlkp.

2. 2.Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,

2)Radzie Miejskiej - należy przez to rozumieć Radę Miejską Borku Wlkp.

3)Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Borku Wlkp.

3. Zasady zawarte w uchwale stosuje się odpowiednio do części nieruchomości i udziału w nieruchomości. Czynności, o których mowa w ust. 1, należy każdorazowo poprzedzić badaniem stanu prawnego nieruchomości, analizą rynku nieruchomości oraz w razie potrzeby określeniem wartości w drodze dokonania jej wyceny.

4. Urządzeniach infrastruktury technicznej - należy przez to rozumieć drogi oraz wybudowane pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne.

§ 2. 1. Upoważnia się Burmistrza do samodzielnego nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, stanowiących własność Gminy Borek Wlkp. na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

2. W zakresie niezastrzeżonym do kompetencji Rady, gospodarowanie nieruchomościami należy do Burmistrza, który w szczególności wykonuje następujące czynności:

1)dokonano wyboru formy prawnej przekazania nieruchomości osobom prawnym, osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej oraz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu cywilno - prawnego,

2)przeprowadza postępowanie przetargowe przewidziane przepisami prawa

3)przeprowadza postępowanie przewidziane przepisami prawa w przypadku przekazania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym w trybie bezprzetargowym,

4)zawiera umowy cywilno - prawne oraz w przypadkach przewidzianych w odrębnych ustawach wydaje decyzje administracyjne.

Rozdział 2.
Zasady gospodarowania nieruchomościami

§ 3. Nieruchomości stanowiące własność lub prawo użytkowania wieczystego Gminy mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi.

§ 4. Do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej należy wyrażenie zgody na:

1)darowiznę nieruchomości,

2)wnoszenie nieruchomości jako wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek,

3)przekazywanie w formie darowizny nieruchomości, jako wkładu podmiotu publicznego w celu realizacji zadań publicznych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,

4)sprzedaż nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego za cenę niższą niż ich wartość rynkowa lub oddawanie w użytkowanie wieczyste bez pobierania pierwszej opłaty,

5)dokonywanie zmiany prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ze Skarbem Państwa oraz jednostkami samorządu terytorialnego, bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnicy wartości zamienianych nieruchomości,

6)zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości, gdy sprzedaż następuje na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat i zabudowała ją na podstawie pozwolenia na budowę,

7)odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony,

8)udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na prawo własności,

9)zmianę wysokości bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków,

10)udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zbywanych na rzecz:

a) osób fizycznych i prawnych, prowadzących działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, a także organizacjom pożytku publicznego,

b) kościołom i związkom wyznaniowym, mającym uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej,

c) najemcy, jako lokal mieszkalny,

d) właścicieli lokali w celu odtworzenia działki budowlanej,

e) partnera prywatnego lub spółki, w celu wykonania umowy o partnerstwie publiczno -prawnym.

§ 5. Burmistrz gospodaruje nieruchomościami Gminy w zakresie nie zastrzeżonym dla Rady Gminy w ustawie, przepisach szczególnych oraz niniejszej uchwały.

Rozdział 3.
Nabywanie nieruchomości

§ 6. 1. Nabywanie przez Gminę nieruchomości może następować w celu realizacji zadań zawiązanych z rozwojem miasta i zorganizowanej działalności inwestycyjnej, a w szczególności na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z nim urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych.

2. Burmistrz może nabywać nieruchomości, bez konieczności uzyskania zgody Rady Miejskiej na ich nabycie:

1)na cele związane z realizacją zadań własnych Gminy,

2)na cele publiczne, uzasadniające wywłaszczenie,

3)na tworzenie gminnego zasobu nieruchomości, w celu realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem Gminy,

4)w formie darowizny lub nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy,

5)w następstwie wykonania prawa pierwokupu,

6)w wyniku zmiany nieruchomości,

7)w wyniku licytacji komorniczej.

Rozdział 4.
Zbywanie nieruchomości

§ 7. Burmistrz może zbywać nieruchomości stanowiące własność lub prawo użytkowania wieczystego:

1)w drodze przetargu - nieruchomości zabudowane i przewidziane pod zabudowę - zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy,

2)w trybie bezprzetargowym - nieruchomości, których sprzedaż jest ustawowo zwolniona z obowiązku przetargowego trybu zbycia,

3)w trybie art. 231 kodeksu cywilnego, jeżeli nieruchomość zabudowano przed dniem 05.12.1990r. na podstawie pozwolenia na budowę - jeżeli nie jest to sprzeczne z kierunkami rozwoju lub zamierzeniami inwestycyjnymi Gminy.

§ 8. Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowe zabudowane lub przeznaczone na realizację urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 9. 1. Przyznaje się prawo pierwszeństwa w nabywaniu na własność lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, oprócz najemców określonych w art.34 ustawy o gospodarce nieruchomościami wszystkim najemcom niezależnie od daty i sposobu nawiązania stosunku najmu, z wyjątkiem najemców lokali socjalnych.

2. Burmistrz zawiadamia najemców, o których mowa w ust.1 o przeznaczeniu lokalu do zbycia oraz przysługującym im pierwszeństwie w nabyciu lokalu, wyznaczając 3 - miesięczny termin do złożenia wniosku o nabycie.

3. W razie niezłożenia wniosku o nabycie lokalu mieszkalnego w wyznaczonym terminie, lokal może zostać przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu z najemcą.

4. Przyznaje się pierwszeństwo w nabyciu lokali o innym przeznaczeniu niż mieszkalne ich najemcom i dzierżawcom niezależnie od daty i sposobu nawiązania stosunku najmu i dzierżawy.

5. Lokale mieszkalne sprzedaje się wraz z pomieszczeniami przynależnymi, o ile nie zostały przy sprzedaży pierwszego lokalu zaliczone do części wspólnej.

6. W przypadku gdy nabywca lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat licząc od dnia jego nabycia zbył lub wykorzystał go na inne cele niż mieszkalne zobowiązany jest zwrócić Gminie kwotę równą udzielonych bonifikat zrewaloryzowaną zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej, z zastrzeżeniem zawartym w art. 68 ust.2b.

§ 10. 1. Cena nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkalne sprzedanej w drodze bezprzetargowej może być rozłożona na raty na okres do 10 lat, a nieruchomości o innym przeznaczeniu na 5 lat.

2. Pierwsza rata podlega zapłacie do dnia zawarcia umowy sprzedaży i nie może być niższa niż 10% ustalonej ceny nabycia nieruchomości, przy sprzedaży nieruchomości na cele mieszkalne, a 20% przy sprzedaży nieruchomości o innym przeznaczeniu.

3. Rozłożoną na raty, niespłaconą część ceny zabezpiecza się hipoteką umowną i podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

4. Na poczet kosztów związanych z wydzieleniem i ustaleniem wartości nieruchomości nabywcy wpłacają zaliczkę w wysokości 200,00zł. W przypadku rezygnacji z nabycia nieruchomości zaliczka nie podlega zwrotowi.

5. Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia dokumentacji nieruchomości związanej ze sprzedażą nieruchomości oraz koszty sporządzenia umowy notarialnej.

Rozdział 5.
Obciążanie nieruchomości

§ 11. 1. Burmistrz może obciążać nieruchomości stanowiące własność lub prawo użytkowania wieczystego hipoteką umowną.

2. Nieruchomości stanowiące własność Gminy mogą być obciążane za wynagrodzeniem lub nieodpłatnie, prawem użytkowania oraz służebnością gruntową - o ile nieruchomość władnąca nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej.

3. Nieruchomości stanowiące własność Gminy mogą być obciążane za wynagrodzeniem lub nieodpłatnie służebnością przesyłu - z tytułu przebiegu urządzeń infrastruktury technicznej.

Rozdział 6.
Najem, wydzierżawianie i użyczanie nieruchomości

§ 12. 1. Burmistrz może wydzierżawić w trybie przetargowym - na okres dłuższy niż 3 lata lecz nie dłuższy niż 10 lat - nieruchomości przeznaczone na cele nierolnicze oraz grunty użytkowane na cele rolne.

2. Lokale o innym przeznaczeniu niż mieszkalne mogą być przedmiotem najmu na następujących zasadach:

a) mogą być wynajmowane w drodze przetargu. Przetargi na najem tych lokali organizuje i przeprowadza komisja przetargowa powołana przez Burmistrza Borku Wlkp.,

b) jeżeli pierwszy przetarg nie przyniesie rozstrzygnięcia, ogłasza się drugi przetarg.

§ 13. Burmistrz może wydzierżawić w trybie bezprzetargowym - na czas określony do 3 lat - nieruchomości gruntowe:

1)przeznaczone na cele nierolnicze - handlowe, usługowe, gastronomiczne, składowe, magazynowe, reklamowe, parkingowe, dróg dojazdowych, placów manewrowych i inne,

2)na rzecz osoby, która wybudowała na gruncie Gminy stały lub tymczasowy obiekt budowlany, lub na rzecz jej następcy prawnego,

3)pod zaplecze budowy,

4)w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,

5)na cele rolnicze, ogródków przydomowych oraz zieleni ozdobnej,

6)na rzecz osoby, od której nabyto tę nieruchomość - do czasu docelowego zagospodarowania,

7)zabudowane i niezabudowane, z przeznaczeniem na prowadzenie niezarobkowej działalności charytatywnej, opiekuńczej, oświatowej, kulturalnej, leczniczej, naukowej, badawczo-rozwojowej, wychowawczej, sportowej lub turystycznej,

8)na cele publiczne,

9)o których mowa w pkt. 1-8, gdy po umowie zawartej z tym samym podmiotem zawierana jest kolejna umowa na tę samą nieruchomość.

§ 14. Burmistrz może użyczać, na czas określony do 3 lat - nieruchomości gruntowe:

1)pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej - na czas budowy,

2)na cele publiczne,

3)na cele nierolnicze - w celu realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem Gminy,

4)zabudowane i niezabudowane, z przeznaczeniem na prowadzenie niezarobkowej działalności charytatywnej, opiekuńczej, oświatowej, kulturalnej, leczniczej, naukowej, badawczo-rozwojowej, wychowawczej, sportowej lub turystycznej,

5)o których mowa w pkt. 1-4, gdy po umowie zawartej z tym samym podmiotem zawierana jest kolejna umowa na tę samą nieruchomość, o ile jest to niezbędne do realizacji celu, na który nieruchomość zastała użyczona.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

§ 15. Traci moc uchwała Nr XX/144/2000 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie: zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Witold Studziński

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama