reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/247/10 Rady Powiatu Ostrzeszowskiego

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Ostrzeszowskiemu lub jednostkom podległym

Na podstawie art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1. zasady, sposób i tryb umarzania albo odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających jednostkom organizacyjnym Powiatu Ostrzeszowskiego;

2. organy uprawnione do udzielania ulg, o których mowa w pkt 1;

3. warunki dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

§ 2. 1. Należności pieniężne Starostwa Powiatowego oraz innych jednostek organizacyjnych Powiatu Ostrzeszowskiego mające charakter cywilnoprawny, powstałe w związku z realizacją zadań własnych, od osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej "dłużnikami" mogą być w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym umarzane w całości lub części, odraczane lub rozkładane na raty.

2. Przepis ust. 1 stosuje się do odsetek od tych należności oraz innych należności ubocznych.

§ 3. 1. Należność może zostać umorzona w całości lub w części, jeżeli:

1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6 000 zł;

2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

2. Umorzenie, w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 3 i 5 może nastąpić na wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-4 - również z urzędu.

§ 4. Umorzenie należności, za które odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą, co do wszystkich zobowiązanych.

§ 5. 1. W przypadku umorzenia części należności określa się termin zapłaty pozostałej części. Nie dotrzymanie tego terminu przez dłużnika powoduje cofnięcie umorzenia.

2. Od należności, której termin spłaty odroczono lub rozłożono na raty nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia udzielenia ulgi do dnia spłaty.

§ 6. Do umorzenia należności uprawniony jest:

1. Kierownik jednostki organizacyjnej powiatu - jeżeli kwota należności nie przekracza kwoty 1.000 zł;

2. Zarząd Powiatu - jeżeli wartość należności przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1.

§ 7. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym na wniosek dłużnika, można odroczyć termin zapłaty całości lub części należności lub rozłożyć płatność całości lub części należności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes jednostki organizacyjnej powiatu.

2. Okres odraczania lub rozkładania na raty nie może przekraczać 36 miesięcy.

3. Przepisy § 5 i § 6 stosuje się odpowiednio.

§ 8. Umorzenie lub udzielanie ulg w spłacaniu należności może być cofnięte, jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody, na podstawie których należności umorzono lub udzielono ulg w ich spłacaniu okazały się fałszywe albo, że dłużnik wprowadził w błąd co do okoliczności, które stanowiły podstawę umorzenia lub udzielenia ulgi.

§ 9. Umorzenie lub udzielanie ulg w spłacaniu należności następuje w formie umowy zawartej na podstawie przepisów prawa cywilnego, a w przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 w formie jednostronnego oświadczenia woli.

§ 10. 1. Ulga udzielana dłużnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą stanowi pomoc de minimis i udzielana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404; zm. przen. z 2006 roku Nr 191, poz. 1411; z 2008 roku Nr 93, poz. 585).

2. Dłużnik, o którym mowa w ust. 1, dołącza do wniosku o udzielenie ulgi:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w ciągu roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy otrzymanej w tym okresie;

2) oświadczenie o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

3) W przypadku, kiedy udzielenie ulgi stanowiącej pomoc de minimis nie jest możliwe z uwagi na przekroczenie pułapu dopuszczalnej pomocy de minimis lub z uwagi na niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 2, wniosek dłużnika pozostaje bez rozpatrzenia.

§ 11. 1. Dłużnik ubiegający się o udzielenie ulgi obowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające:

1) jego statut prawny, np.: aktualny wpis do rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej,

2) sytuację majątkową i rodzinną, a w szczególności źródła i rozmiary osiąganego dochodu, posiadany majątek, dochody osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe,

3) inne dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek do udzielenia ulgi.

§ 12. 1. Kierownik jednostki przedstawia Zarządowi Powiatu sprawozdanie o udzielonych ulgach w spłacaniu należności według stanu na 31 grudnia każdego roku kalendarzowego - do dnia 31 stycznia roku następnego.

2. Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu sprawozdanie o udzielonych ulgach w spłacaniu należności według stanu na 31 grudnia każdego roku kalendarzowego - wraz z informacją o realizacji budżetu powiatu.

§ 13. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/175/05 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Ostrzeszowskiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego upoważnionych oraz Uchwała Nr XL/216/05 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 30 września 2005 roku w sprawie zmiany w/w Uchwały.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Ostrzeszowie.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Góralski&Goss Legal

Góralski&Goss Legal to butikowa kancelaria prawna, specjalizująca się w doradztwie transakcyjnym i procesowym na rzecz dużych podmiotów gospodarczych, w szczególności firm z sektora ubezpieczeniowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama