reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/309/2010 Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia 10 sierpnia 2010r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Raszków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 roku Nr 5, poz. 33) uchwala się, co następuje:

Art.1. ROZDZIAŁ I Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości musi spełniać następujące wymagania:

1. posiadać środki transportu przystosowane do odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, zebranych selektywnie, oraz do odbioru odpadów ulegających biodegradacji:

2. posiadać środki techniczne umożliwiające zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie, zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak i wielorodzinnej;

3. posiadać pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych, które muszą być szczelne i wyposażone w pokrywy, o pojemności zgodnej z zapisami zawartymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Raszków;

4. posiadać worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów;

5. prowadzić selektywną zbiórkę odpadów w specjalnie do tego przeznaczonych workach w zabudowie jednorodzinnej i pojemnikach, kontenerach w zabudowie wielorodzinnej;

6. oznakować pojemniki, kontenery i worki w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługę odbioru odpadów (nazwa firmy, numer telefonu);

7. trwale oznakować pojazdy do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych (nazwa firmy, adres, numer telefonu);

8. poddawać pojazdy służące do odbierania odpadów komunalnych myciu, odkażaniu i dezynfekcji na bieżąco, lecz nie rzadziej niż 1 raz na tydzień;

9. posiadać bazę transportową wyposażoną w:

a) Miejsca do postoju dla pojazdów odbierających odpady

b) Miejsca do przechowywania pojemników, kontenerów i worków

10. posiadać biuro wyposażone w sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem pozwalającym na przekazywanie do gmin drogą elektroniczną informacji wymaganych przepisami oraz prowadzenie ewidencji zawartych i rozwiązanych umów na odbieranie odpadów komunalnych;

11. posiadać aktualne zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 39, poz. 251 ze zmianami);

12. posiadać dokument potwierdzający gotowość przyjęcia odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów;

§ 2. Dopuszcza się używanie pojazdów skrzyniowych do usuwania odpadów z remontu i cmentarzy, pod warunkiem, że odpady będą zabezpieczone przed ich rozwiewaniem w czasie transportu. Przewożone odpady w kontenerach otwartych muszą być również zabezpieczone przed ich rozwiewaniem.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, obejmujących nie segregowane odpady komunalne, jest obowiązany również do odbierania wszystkich selektywnie zebranych rodzajów odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii, zużytych akumulatorów i odpadów z remontów.

§ 4. Gospodarkę odpadami komunalnymi i odpadami zebranymi selektywnie należy prowadzić zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Raszków.

Art.2. ROZDZIAŁ II Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych.

§ 5. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych musi spełniać następujące wymagania:

1. posiadać zaplecze techniczno - biurowe w postaci bazy transportowej, wraz z garażami i miejscami postojowymi;

2. 2) posiadać sprzęt samochodowy zgodny z technicznymi oraz sanitarno-porządkowymi wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 roku Nr 193, poz. 1617);

3. udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną;

4. posiadać biuro wyposażone w sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem pozwalającym na przekazanie do gminy drogą elektroniczną informacji wymaganych przepisami oraz prowadzenie ewidencji zawartych i rozwiązanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

Art.3. ROZDZIAŁ III Postanowienia końcowe

§ 6. Niedopełnienie któregokolwiek z wymagań zawartych w uchwale, stanowić będzie podstawę do odmowy udzielenia zezwolenia o którym mowa w Rozdziale I i II.

§ 7. W sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, akty wykonawcze oraz inne obowiązujące przepisy.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków.

§ 9. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków i zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Raszków oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

UZASADNIENIE do UCHWAŁY NR XL/309/2010RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW z dnia 10 sierpnia 2010 roku
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Raszków. Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2005 roku Nr 236, poz. 2009 ze zmianami), nałożyła na Rady Gmin obowiązek określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Do tego czasu wymagania takie określał Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta w drodze zarządzenia. W uchwale uwzględniony zostanie opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań oraz w przypadku zezwolenia na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości miejsce odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, do którego odpady komunalne mają być przekazane. Miejsca te powinny być wskazane w wojewódzkim planie gospodarki odpadami.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Beata Kielar-Tammert

Radca prawny wpisany na Listę Radców Prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Właścicielka Kancelarii Prawnej www.bktkancelaria.pl, autorka wielu artykułów o tematyce prawniczej publikowanych w czasopismach, na blogu oraz w mediach społecznościowych, specjalizująca się w prawie Unii Europejskiej, prawie gospodarczym i prawach cudzoziemców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama