reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/313/2010 Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia 10 sierpnia 2010r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie i Miastu Raszków lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z roku 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm./ - Rada Gminy i Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady, sposób, tryb oraz organy i osoby uprawnione do umarzania i udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie i Miastu Raszków lub jego jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1. kierowniku jednostki - należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy i Miasta i osobę, która zgodnie z obowiązującym statutem jest uprawniona do zarządzania podległą jednostką organizacyjną Gminy i Miasta Raszków,

2. należności - należy przez to rozumieć sumę należności:

a) głównej - będącej pojedynczym zobowiązaniem osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej względem Gminy i Miasta Raszków oraz jej podległych jednostek ,

b) odsetek od należności głównej,

c) ubocznych ( koszty sądowe, egzekucyjne i inne),

3) podległej jednostce organizacyjnej - należy przez to rozumieć jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy,

4) uldze - należy przez to rozumieć umorzenie, odroczenie terminu spłaty całości lub części należności lub rozłożenie na raty należności.

§ 3. Brak treści

1. W przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną udzielanie jej następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

2. Łączna wartość pomocy udzielanej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć dopuszczalnej pomocy, o której mowa w Rozporządzeniu wymienionym w ust. 1.

3. Wartość pomocy de minimis ulega sumowaniu niezależnie od tego, kto tej pomocy udzielił.

4. W celu uzyskania pomocy de minimis przedsiębiorca winien przedstawić zaświadczenia i oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z 30 kwietnia 2004 r.o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. ze zmianami).

§ 4. Brak treści

1. Należności mogą być umarzane w całości lub części w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym jeżeli:

1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, którego łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000,- zł,

2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,

5) należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,

6) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn, o których w art.13 oraz art.361 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze,

7) przemawiają za tym uzasadnione względy społeczne i gospodarcze,

8) ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika w szczególności jego egzystencji .

2. Umorzenie należności w przypadkach, określonych w ust. l pkt 1-7 może nastąpić z urzędu lub na wniosek dłużnika, a w przypadku określonym w ust. 1 pkt 8 wyłącznie na wniosek dłużnika.

3. Umorzenie należności musi być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jeden z przypadków umorzenia, o których mowa w ust. 1.

§ 5. Brak treści

1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi kierownik jednostki, na wniosek dłużnika może odroczyć termin spłaty całości lub części należności, rozłożyć płatność całości lub części należności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes jednostki organizacyjnej. Dłużnik składając wniosek powołując się na trudną sytuację zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające ten stan rzeczy. Wniosek dłużnika nie spełniający tych wymogów nie będzie rozpatrywany.

2. Od należności, której termin spłaty odroczono lub rozłożono na raty nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od wydania jednostronnego oświadczenia woli lub zawarcia umowy, (porozumienia, ugody) do upływu terminu spłaty.

3. Jeżeli dłużnik nie spłaci należności odroczonej w terminie lub nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi ustawowymi odsetkami za zwłokę obliczonymi od pierwotnych terminów płatności. Przez spełnienie terminu spłaty uważa się datę faktycznego wpływu należności na rachunek bankowy wierzyciela.

4. Okres terminu odroczenia płatności nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

5. Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

§ 6. Brak treści

1. Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

1) kierownicy podległych jednostek organizacyjnych, jeżeli wartość należności nie przekracza kwoty 500,- zł,

2) w pozostałych przypadkach Burmistrz Gminy i Miasta Raszków.

2. Udzielenie ulgi dotyczącej należności przypadającej podległej jednostki organizacyjnej przekraczającej kwotę 500,- zł dokonuje Burmistrz Gminy i Miasta na podstawie uzasadnionego i udokumentowanego wniosku kierownika tej jednostki.

§ 7. Umarzanie należności lub udzielanie innych ulg następuje na podstawie przepisów prawa cywilnego:

1. z urzędu - w formie jednostronnego oświadczenia złożonego w formie pisemnej organu lub osoby upoważnionej,

2. na wniosek dłużnika - w formie pisemnego porozumienia z wierzycielem

§ 8. Brak treści

1. Z dokonywanych umorzeń oraz udzielonych innych ulg w spłacie należności pieniężnych sporządzane są sprawozdania.

2. Kierownik podległej jednostki przedstawia Burmistrzowi Gminy i Miasta sprawozdanie zawierające wykaz osób, którym udzielono ulgi do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

3. Burmistrz Gminy i Miasta do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, w kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego wykazuje kwoty udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych oraz w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu przedstawia Radzie Gminy i Miasta informację o udzielonych ulgach.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXXVI/268/2006 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania należności przypadających gminie i miastu Raszków lub jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazanie organu lub osób do tego uprawnionych.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr XL/313/2010 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 10 sierpnia 2010r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie i Miastu Raszków lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów do tego uprawnionych. Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146) spłata należności pieniężnych, o charakterze cywilnoprawnym, będących należnościami Gminy i Miasta lub jego jednostek podległych, może być w szczególnie uzasadnionych przypadkach umarzana, odraczana lub rozkładana na raty. Szczegółowe zasady i tryb udzielenia tych ulg może określić organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym niniejszą uchwałą określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie i Miastu Raszków oraz jej podległym jednostkom organizacyjnym. W uchwale określa się także warunki dopuszczalności pomocy publicznej w odniesieniu do przedsiębiorców oraz organy i osoby uprawnione do umarzania należności oraz stosowania innych ulg w spłacie należności.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

SaldeoSMART

SaldeoSMART to ewolucja w księgowości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama