reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/421/2010 Rady Powiatu Kaliskiego

z dnia 11 sierpnia 2010r.

w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Powiatu Kaliskiego

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) Rada Powiatu Kaliskiego uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Uchwała określa zasady gospodarowania mieniem Powiatu Kaliskiego w zakresie nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zasady zawierania przez strony, po umowie dzierżawy i najmu zawartej na czas oznaczony do 3 lat, kolejnych umów, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

2. Organy Powiatu Kaliskiego gospodarują nieruchomościami kierując się społeczno - gospodarczym przeznaczeniem składników mienia, zasadami prawidłowej i racjonalnej gospodarki, zapewniając realizację zadań publicznych i interesów wspólnoty samorządowej powiatu.

§ 2. Ilekroć w uchwale mowa o:

1)ustawie o gospodarce nieruchomościami - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ),

2)Powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Kaliski,

3)Radzie Powiatu - należy przez to rozumieć Radę Powiatu Kaliskiego,

4)Zarządzie Powiatu - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Kaliskiego,

5)ustawie o partnerstwie publiczno - prywatnym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno - prywatnym ( Dz. U. Nr 169, poz. 1420 ).

Rozdział 2.
Zbywanie nieruchomości

§ 3. Nieruchomości stanowiące własność Powiatu zbywane będą na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, w oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

§ 4. Nieruchomości zbywa się w szczególności na podstawie:

1)umowy kupna sprzedaży,

2)oddania w użytkowanie wieczyste,

3)zamiany,

4)darowizny,

5)wniesienia jako aportu (wkładu niepieniężnego) do spółek,

6)innych czynności prawnych.

§ 5. Przy oddawaniu gruntów w użytkowanie wieczyste pierwsza opłata wynosi:

1)15 % ceny gruntu przeznaczonego na cele, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1, 2 i 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami;

2)25 % ceny gruntu przeznaczonego na inne cele.

§ 6. 1. Zniesienie współwłasności nieruchomości w trybie bezprzetargowym następuje w przypadku, gdy udział w prawie własności stanowiący własność Powiatu jest mniejszy niż połowa i wszyscy pozostali współwłaściciele wyrażą zgodę na nabycie udziału Powiatu.

2. Jeżeli jest to uzasadnione potrzebami Powiatu, zniesienie współwłasności nieruchomości następuje przez podział lub ustanowienie odrębnej własności lokali.

3. W pozostałych przypadkach nie stosuje się zniesienia współwłasności, o którym mowa w ust. 1, lecz dokonuje się zbycia udziałów w trybie przetargowym.

Rozdział 3.
Nabywanie nieruchomości

§ 7. 1. Poza przypadkami, gdy ustawa albo przepisy szczególne przewidują taki obowiązek, nabywa się nieruchomości, gdy są one niezbędne do realizacji celów publicznych i zadań własnych Powiatu.

2. Nabycie nieruchomości do powiatowego zasobu nieruchomości na cele inne niż określone w ust. 1 może nastąpić w szczególności w drodze spadku, zapisu albo darowizny.

§ 8. Nabywanie nieruchomości może nastąpić w szczególności na podstawie:

1)umowy kupna - sprzedaży,

2)umowy zamiany,

3)umowy darowizny,

4)wywłaszczenia,

5)przyjęcia spadku lub zapisu,

6)ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm. ),

7)zasiedzenia,

8)oddania przez Skarb Państwa albo jednostkę samorządu terytorialnego w użytkowanie wieczyste,

9)innych czynności prawnych.

§ 9. Zgody Rady Powiatu wymaga:

1)nabycie odpłatne nieruchomości, gdy cena transakcyjna przekracza kwotę ustaloną w aktualnie obowiązującej uchwale budżetowej, określającą wysokość kwoty, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

2)nabycie w drodze darowizny bądź pod innym nieodpłatnym tytułem,

3)przyjęcia spadku lub zapisu,

4)nieruchomości obciążonej ograniczonymi prawami rzeczowymi, innymi ciężarami lub obowiązkami, które w sposób oczywisty ograniczają lub przewyższają przysporzenie.

Rozdział 4.
Dzierżawa i najem nieruchomości lub ich części na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawieranie, po umowie dzierżawy i najmu na czas oznaczony do 3 lat, kolejnych umów, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość

§ 10. 1. Nieruchomości gruntowe lub ich części nie będą wydzierżawiane lub wynajmowane pod realizację zabudowy kubaturowej tymczasowej lub trwałej, z wyłączeniem ust. 3 pkt 6, 7, 9 i 10.

2. Nieruchomości gruntowe lub ich części mogą być oddawane przez Zarząd Powiatu w dzierżawę, najem na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony w trybie przetargowym, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Nieruchomości gruntowe lub ich części mogą być oddawane przez Zarząd Powiatu w dzierżawę, najem na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz po raz kolejny w dzierżawę lub najem, po umowie dzierżawy lub najmu tej samej nieruchomości lub tej samej części, zawartej na czas oznaczony do 3 lat, w trybie bezprzetargowym:

1)właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości sąsiedniej w odniesieniu do nieruchomości stanowiącej własność Powiatu, w celu umożliwienia im tymczasowego jej zagospodarowania do czasu stworzenia warunków umożliwiających jej zbycie, obciążenie odpowiednią służebnością bądź użytkowaniem lub do czasu stworzenia warunków umożliwiających docelowe jej zagospodarowanie przez powiatowe jednostki organizacyjne,

2)właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości sąsiedniej, którzy mają prawo do nabycia gruntu w drodze bezprzetargowej i nie skorzystali z przedstawionej im oferty nabycia tego gruntu w drodze bezprzetargowej na zasadach przewidzianych w art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami,

3)właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości sąsiednich zabudowanych garażami, pawilonami handlowymi lub usługowymi, kioskami, budynkami o charakterze tymczasowym, w celu umożliwienia racjonalnego korzystania z przysługującego im prawa do nieruchomości,

4)osobom, które chcą poprawić zagospodarowanie nieruchomości przylegającej lub ich części, którą władają na podstawie tytułu prawnego innego niż w pkt 1, 2 i 3,

5)osobom, od których została nabyta nieruchomość lub prawo do niej do czasu docelowego zagospodarowania,

6)osobom realizującym inwestycje celu publicznego, do czasu stworzenia warunków umożliwiających zbycie tej nieruchomości, obciążenie jej służebnością lub użytkowaniem,

7)pod realizację urządzeń przesyłowych,

8)osobom, które chcą urządzić zaplecze budowy i drogi dojazdowe do tegoż zaplecza, bądź drogi dojazdowe do nieruchomości stanowiącej własność Powiatu, będącej przedmiotem dzierżawy lub najmu,

9)osobom wskazanym w art. 68 ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na cele wskazane w tym przepisie,

10)partnerowi prywatnemu w trybie i na zasadach określonych w ustawie o partnerstwie publiczno - prywatnym na czas realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego.

4. W sytuacjach określonych w ust. 3 pkt 1 i 8, gdy o oddanie nieruchomości gruntowych lub ich części stanowiących własność Powiatu w dzierżawę występuje więcej niż jeden podmiot, zawarcie umowy dzierżawy lub najmu nastąpi z osobą, która zaoferuje najwyższą stawkę czynszu.

5. Wysokość stawek czynszu dla umów dzierżawy lub najmu nieruchomości gruntowych lub ich części stanowiących własność Powiatu oraz zasady przeprowadzania przetargów na wydzierżawienie lub najem tych nieruchomości określa Zarząd Powiatu w drodze uchwały.

Rozdział 5.
Obciążanie nieruchomości

§ 11. 1. Ustanowienie użytkowania następuje na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Ustanowienie użytkowania w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na czas nieoznaczony może nastąpić również na rzecz podmiotów realizujących cele publiczne określone w art. 6 pkt 2 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzji o warunkach zabudowy.

2. Ustanowienie użytkowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata może nastąpić również na rzecz partnera prywatnego w trybie i na zasadach określonych w ustawie o partnerstwie publiczno - prywatnym na czas realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego.

3. Ustanawiając prawo użytkowania, Zarząd Powiatu zobowiązany jest, z wyłączeniem przypadków wskazanych w przepisach szczególnych:

1)ustalić odpłatność za użytkowanie w wysokości nie niższej niż w operacie szacunkowym, płatne jednorazowo lub w formie opłaty rocznej, która będzie waloryzowana corocznie przy zastosowaniu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

2)szczegółowo określić zakres oraz sposób korzystania przez użytkownika z nieruchomości.

§ 12. Umowne ustanowienie służebności gruntowych oraz osobistych obciążających nieruchomość następuje z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. ) oraz poniższych zasad:

1)ustalone zostanie wynagrodzenie za służebność w wysokości nie niższej niż w operacie szacunkowym, płatne jednorazowo w formie opłaty rocznej, która będzie waloryzowana corocznie przy zastosowaniu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

2)uwzględniając potrzeby nieruchomości władnącej wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub dotychczasowego sposobu korzystania z nieruchomości władnącej, ustanowiona służebność winna zapewnić możliwość zagospodarowania nieruchomości obciążonej;

3)budowa oraz utrzymanie urządzeń służących wykonywaniu służebności obciążać będzie właściciela nieruchomości władnącej.

§ 13. Zarząd Powiatu uprawniony jest do obciążania praw do nieruchomości hipoteką na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece do kwoty ustalonej w aktualnie obowiązującej uchwale budżetowej, określającej wysokość kwoty, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14. Zarząd Powiatu może użyczać nieruchomości wchodzące w skład zasobu, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, a także zawierać kolejne umowy po umowie zawartej na czas oznaczony, dłuższy niż 3 lata.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 15. Traci moc uchwała Nr XXII/147/2001 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gruntowymi stanowiącymi mienie Powiatu Kaliskiego.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kaliskiego.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 12 pkt 8 a ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1542) do właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zasady zawierania przez strony, po umowie dzierżawy lub najmu, zawartej na czas oznaczony do 3 lat, kolejnych umów, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Powstała zatem potrzeba wywołania przez Radę Powiatu Kaliskiego uchwały ustalającej ww. zasady. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Sikora

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama