reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/691/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej

z dnia 24 czerwca 2010r.

w sprawie nadania Statutu Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach"

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz.U. z 1997 roku Nr 5, poz. 24 ze zmianami) w związku z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.z 2001 roku Nr 13, poz. 123 ze zmianami) Rada Miejska w Środzie Wielkopolskiej uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach" w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Środa Wielkopolska.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI/187/2000 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29.05.2000 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach".

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej


Tomasz Pawlicki


Załącznik do Uchwały Nr XLIII/691/2010
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 24 czerwca 2010 r.

Statut Muzeum ZIemi Średzkiej "Dwór w Koszutach"

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1. Muzeum Ziemi Średzkiej ,,Dwór w Koszutach", zwane dalej "Muzeum", utworzone uchwałą Rady Miasta i Gminy w Środzie Wielkopolskiej z dnia 22 lutego 1994 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury o nazwie Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach" działa w szczególności na podstawie:

1)ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, ze zmianami),

2)ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, ze zmianami),

3)ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami),

4)niniejszego statutu.

§ 2. Siedzibą Muzeum jest wieś Koszuty, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej.

§ 3. 1. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a bezpośredni Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska.

2. Organizatorem Muzeum jest Gmina Środa Wielkopolska, zwana dalej "Organizatorem".

3. Organizator zapewnia Muzeum środki potrzebne do utrzymania i rozwoju oraz bezpieczeństwo zgromadzonym zbiorom.

§ 4. Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość prawną.

Rozdział II.
Cele i zadania Muzeum

§ 5. W celu spełnienia swych zadań Muzeum gromadzi, przechowuje, konserwuje i udostępnia zbiory i zabytki w zakresie: archeologii, sztuki, etnografii i historii, prowadzi działalność edukacyjną i wydawniczą w zakresie wymienionych dyscyplin, a także współdziała w upowszechnianiu nauki i sztuki z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach.

§ 6. Dla wykonania zadań określonych w § 5 Muzeum:

1)gromadzi zbiory i zabytki oraz materiały dokumentacyjne wymienionych dyscyplin,

2)inwentaryzuje, kataloguje i naukowo opracowuje zgromadzone zbiory i materiały dokumentacyjne,

3)przechowuje zgromadzone zabytki w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo i magazynuje je w sposób dostępny do celów naukowych,

4)zabezpiecza i konserwuje zbiory,

5)organizuje wystawy stałe, czasowe i objazdowe,

6)prowadzi działalność edukacyjną,

7)udostępnia zbiory do celów naukowych i edukacyjnych,

8)publikuje przewodniki po organizowanych wystawach i inne materiały informacyjne o Muzeum.

Rozdział III.
Organizacja i kierownictwo Muzeum

§ 7. Strukturę organizacyjną Muzeum oraz zakres zadań komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora Muzeum, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 8. 1. Na czele Muzeum stoi dyrektor, którego powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska w trybie i na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach.

2. Dyrektor podlega Burmistrzowi Miasta Środa Wielkopolska, przed którym jest odpowiedzialny za całokształt działalności Muzeum.

§ 9. 1. Dyrektor Muzeum zarządza całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie odpowiedzialny.

2. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności

1)kierownictwo w sprawach naukowo - badawczych, edukacyjnych, organizacyjnych i administracyjnych,

2)nadzór nad zbiorami i majątkiem Muzeum,

3)reprezentowanie Muzeum na zewnątrz,

4)przedstawianie właściwym organom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowo - inwestycyjnych,

5)kierownictwo nad personelem Muzeum,

6)wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych,

7)zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy.

§ 10. 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Organizator.

2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.

3. Rada Muzeum składa się z 5 osób.

Rozdział IV.
Mienie i finanse Muzeum

§ 11. Majątek Muzeum może być wykorzystany jedynie do realizacji zadań zgodnych z działalnością statutową Muzeum.

§ 12. 1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Działalność Muzeum jest finansowana:

1)z budżetu Organizatora,

2)ze środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych,

3)z wypracowanych środków własnych,

4)z innych źródeł.

§ 13. 1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie:

1)sprzedaży artykułów związanych tematycznie z działalnością Muzeum,

2)wynajmowania nieruchomości użytkowanych przez Muzeum do realizacji koncertów, imprez kulturalnych, programów radiowych, telewizyjnych, filmowych i sesji zdjęciowych,

3)organizowania koncertów i imprez kulturalnych.

2. Środki uzyskane z działalności wymienionej w ust. 1 mogą być przeznaczone jedynie do realizacji zadań zgodnych z działalnością statutową Muzeum.

§ 14. Oświadczenia woli w zakresie spraw majątkowych Muzeum składa dyrektor Muzeum oraz główny księgowy lub osoby upoważnione przez nich.

Rozdział V.
Przepisy końcowe

§ 15. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać Organizator w trybie i na warunkach przewidzianych w obowiązujących przepisach.

§ 16. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

RESET2 Oprogramowanie sp. z o.o. sp.k.

RESET2 Oprogramowanie sp. z o.o. sp.k. istnieje od stycznia 2001 roku i kontynuuje działalność prowadzoną od 1992 roku przez RESET Computer Systems s.c. Spółka zajmuje się tworzeniem oraz wdrażaniem systemów informatycznych, wspomagających zarządzanie firmą. Produkty RESET2 to połączenie bogatych możliwości z łatwą i intuicyjną obsługą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama