reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/354/2010 Rady Miejskiej w Rakoniewicach

z dnia 10 sierpnia 2010r.

w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Rakoniewice lub jej jednostkom organizacyjnym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami oraz na podstawie art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Rakoniewice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania spłaty oraz rozkładania na raty, należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Rakoniewice lub jej jednostkom organizacyjnym.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o należności - rozumie się przez to należność pieniężną przypadającą od jednego dłużnika, z tego samego tytułu.

§ 2. 1. Uprawnionymi do umarzania są:

1)Kierownik gminnej jednostki organizacyjnej - w odniesieniu do należności pieniężnych tej jednostki określonych w § 1, nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu obowiązującego w roku złożenia wniosku lub wszczęcia postępowania o umorzenie,

2)Burmistrz Rakoniewic - w odniesieniu do należności pieniężnych przekraczających kwotę określoną w ust. 1 oraz należności Urzędu Miejskiego Gminy Rakoniewice.

§ 3. 1. Przedmiotem umorzenia może być niezapłacona w terminie należność główna oraz należności uboczne wg stanu na dzień umorzenia.

2. Umorzenie należności głównej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona należność główna.

§ 4. 1. Należność pieniężna może być umorzona w całości lub w części, jeżeli zachodzi jedna z następujących przesłanek:

1)osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku i spadkobierców;

2)osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3)zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4)jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

5)zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny,

6)wierzytelność uległa przedawnieniu.

2. Należność pieniężna w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 3, 5 może być umorzona na wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1, 2, 4, 6 również z urzędu.

3. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, na wniosek dłużnika, można odroczyć termin zapłaty w całości lub części wierzytelności lub rozłożyć płatność całości lub części wierzytelności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz interes jednostki.

4. Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 6 miesięcy, a okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 24 miesiące.

5. Umarzanie należności, w przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umorzenia zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.

§ 5. 1. Zastosowanie ulgi określonej w § 4 ust. 3 może nastąpić wyłącznie na wniosek dłużnika.

2. Od należności, co do której zastosowano ulgę określoną w § 4 ust.3, nie pobiera się odsetek za zwłokę, za okres od dnia odroczenia terminu spłaty lub rozłożenia płatności na raty, do dnia upływu nowego terminu. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości odroczonej lub rozłożonej na raty należności pozostała do zapłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami za zwłokę za cały okres wymagalności świadczenia

§ 6. 1. W przypadkach, kiedy udzielenie ulgi będzie stanowiło pomoc publiczną (§4 ust.1 pkt. 5 ust. 4 oraz § 5 uchwały) ulgi udziela się na zasadzie pomocy de minimis.

2. Organ na wniosek zobowiązanego prowadzącego działalność gospodarczą, może udzielać określonych w § 4 ust. 3 ulg w spłacie zobowiązań należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie Rakoniewice i jej jednostkom podległym, które:

1)nie stanowią pomocy publicznej;

2)stanowią pomoc de minimis - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006);

3)stanowią pomoc de minimis w rolnictwie - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L Nr337 z 21.12.2007);

4)stanowią pomoc de minimis w rybołówstwie - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L Nr 193 z 25.07.2007);

§ 7. 1. Podmiot ubiegający się o umorzenie, odroczenie terminu spłaty lub rozłożenie płatności na raty składa do organu wymienionego w § 2 umotywowany wniosek wraz z następującymi załącznikami:

2. Podmiot ubiegający się o ulgę która będzie stanowiła pomoc de minimis jest zobowiązany do przedłożenia podmiotowi udzielającemu pomocy:

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

b) pozostałe informacje zgodnie z Rozp. Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. W sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

§ 8. Oświadczenie woli o umorzeniu należności, w przypadkach określonych w § 4 ust. 1 pkt.1, 2, 4 pozostawia się w aktach sprawy.

§ 9. 1. Umorzenie należności następuje w drodze jednostronnego oświadczenia woli.

2. Odroczenie terminu spłaty należności albo rozłożenie płatności na raty, następuje w drodze ugody.

§ 10. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy przekładają Burmistrzowi w terminie do 15 dnia po upływie kwartału, pisemną informację o zastosowanych w danym kwartale ulgach.

2. Informację należy sporządzić z uwzględnieniem: podziału na rodzaje należności, liczby osób objętych umorzeniami, liczby osób objętych pozostałymi ulgami, wysokości ulg oraz okoliczności stanowiących podstawę ich zastosowania. Dane liczbowe winny być podsumowane za okres sprawozdawczy oraz narastająco od początku roku.

3. Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej Gminy Rakoniewice informację za okresy półroczne w szczegółowości określonej w ust.. 2 za I półrocze w terminie do 31 sierpnia, za II półrocze do 31 marca roku następnego.

§ 11. 1. Traci moc uchwała nr XXXIII/338/2005 Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy Rakoniewice z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłaceniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

§ 12. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rakoniewic

§ 13. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych konieczne jest podjęcie nowej uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Rakoniewice lub jej jednostkom organizacyjnym. Nowe przepisy w znacznym zakresie modyfikują dotychczasową regulację, poza tym, że została zawężona do należności cywilnoprawnych, brzmi podobnie jak dotychczasowa uchwała. Jednak nowa ustawa nieco inaczej określa podmioty, których należności mogą być objęte udzielaną ulgą. Nowością jest również to, że przepisem art. 59 ust. 2 ustawy o finansach publicznych zobowiązano organ stanowiący każdej jednostki samorządu terytorialnego, aby w uchwale określał warunki dopuszczalności pomocy publicznej, na ewentualność sytuacji, w których udzielana ulga stanowiłaby pomoc publiczną w rozumieniu przepisów odrębnych.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Daniela Wybrańczyk

prawnik, mediator

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama